Sociālais dienests

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja

Ināra Kazāka - sociālais darbinieks

Iveta Grudule - sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem

Gita Kokare - sociālais darbinieks darbam ar personu grupām

Klientu pieņemšanas laiks :

Varakļānos

Rīgas iela 9, Varakļāni, tel.64860844, 27790014,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pirmdien, trešdien: no plkst.8:00-12:00   13:00 – 17:00

Ceturtdien: no plkst. 8:00- 12.00 13:00-18:00

Murmastienē

Jaunatnes iela 14, Murmastiene, tel.64825323

Katru pirmo un pēdējo mēneša otrdienu, no plkst. 9:00-12:00

Mobīlā brigāde aprūpes mājas pakalpojums– tel. 27752529

Sociālais dienests ir pašvaldības institūcija, kura nodrošina:

sociālo palīdzību; sociālos pakalpojumus; profesionālo sociālo darbu.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierināto to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus.

Sociālā dienesta klientiVarakļānu novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas, kuras nevar pārvarēt īpašas dzīves grūtības saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā palīdzība– naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi– sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Palīdzības pieprasītājs vēršas Varakļānu novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu, pievienojot dokumentus, kuri noteikti pabalsta izvērtēšanai, attālināti vai tiekoties klātienē:

 • parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
 • elektroniski nosūtot un oficiālo elektronisko adresi;
 • elektroniski nosūtot uz e- pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 • ievieto iesniegumu speciāli paredzētā, slēgtā Dienesta pastkastītē.

Palīdzības pieprasītājs Varakļānu novada Sociālajā dienestā

 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
 • deklarē materiālo situāciju un šādus ienākumus:
 1. ienākumus no algota darba un pensijas, pabalstus, stipendijas un uzturlīdzekļus par pēdējiem 3 mēnešiem,
 2. pēdējos 12 mēnešos saņemtos:

          -ienākumus no saimnieciskās darbības;

          -autoratlīdzību vai honorārus;

          -ienākumus no nekustamā vai kustamās mantas nomas (īres);

          -dāvinājumus;

          -mantojumus;

          -dividendes un laimestus.

Ienākumus deklarē par visām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli.

Sociālais darbinieks pārbauda palīdzības pieprasītāja dzīvesvietas apstākļus un sniegto informāciju.

Darbinieks un pieprasītājs vienojas par līdzdarbības pienākumiem pieprasītāja sociālās situācijas uzlabošanai.

Sociālās palīdzības pabalstu veidi Varakļānu novadā pašvaldībā ir

 • pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
 • mājokļa pabalsts;
 • vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
 • pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
 • pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai.

Sociālo pakalpojumu veidi Varakļānu novadā pašvaldībā ir

 • aprūpe mājās;
 • ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
 • asistenta pakalpojums.

Mobīlā brigāde nodrošina aprūpes mājas pakalpojuma sniegšanu pensijas vecuma personām un personām, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ.

iesnieguma veidlapa

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi tiek piešķirti pamatojoties uz:

- LR 01.01.2003. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu;

- MK 17.12.2020. noteikumi Nr.809 ,,Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”;

- MK 02.04.2019. noteikumi Nr.138 ,,Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu”;

- MK 27.05.2003. noteikumi Nr. 275 ,,Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”;

- Varakļānu novada pašvaldības domes 29.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 5 ,,Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā”;

- Varakļānu novada pašvaldības domes 10.01.2022. saistošie noteikumi Nr. 2 ,,Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

 

Atbalsts pašvaldībām mājokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums pašvaldībām ar 2022 . gadu ir noteicis vienotus kritērijus mājokļa pabalsta piešķiršanā

Likuma 35. panta pirmās daļas 2. punktā un trešā daļā noteikts, ka mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai un vienlaikus nosaka kādus izdevumus ņem vērā, aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru:

 1. (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 2. , kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģijas, ūdens, dabasgāzes, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu);
 3. , kā arī izdevumi par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Lai nodrošinātu, ka visas zemu ienākumu mājsaimniecības saņem mājokļa pabalstu, Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”ir noteikta vienota formula mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam (kā starpība starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot šo noteikumu 3. pielikumā noteiktos izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Lai aprēķinātu mājokļa pabalstu persona vai viena persona no mājsaimniecības vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz:

 1. kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 2. par pilniem pēdējiem trim kalendārā mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 3. no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju;
 4. katus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 5. kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšana
 6. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģijas, ūdens, dabasgāzes, gāzes balona iegādei, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, cietā kurināmā iegādi, par telekomunikāciju pakalpojumiem un par internetu, kā arī izdevumi par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju).

Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pēc šo noteikumu minēto dokumentu saņemšanas un mājsaimniecības materiālo resursu izvērtēšanas, aprēķina minēto pabalstu un pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu

Interesēties pa tālruņiem: 64860844 vai 27790014