Varakļānu katoļu draudze

Varakļānu katoļu draudze

Borkovas draudzes kopusvātki 2019

28.05.2019

Cauņu kopūs 

6.jūlijs pl. 12.00

Krīvbērzes kopūs

20.jūlijs pl. 12.00 sv. Mise kapličā un kopusvātki

Vacumnīku kopūs

27.jūlijs pl.12.00

Trizelnīku kopūs

27.jūlijs pl. 13.00

Borkovas kopūs

3.augusts pl. 11.00 sv. Mise Borkovas bazneicā un kopusvātki

Muižas kopūs 

3. augustā pl. 15.00

 

Stērnīnes draudzes kopusvātki 2019

 

28.05.2019

Kapinīku kopūs

8.jūnijs pl. 12.00 sv Mise kapličā un kopusvātki

 

Teilānu kopūs

15.jūnijs pl. 12.00 sv.Mise kapličā un kopusvātki

Stērnīnes kopūs

13.jūlijs pl. 11.00 sv.Mise bazneicā un kopusvātki

Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas – Katoļu Draudze

Rīgas iela 2, Varakļāni, Varakļānu novads. LV-4838

Tālrunis: 4866187

Dievkalpojumu kārtība:
Mēneša pirmajā ceturtdienā vakarā – svētā stunda 17.00; 18.00-svētā Mise.

Mēneša pirmajā piektdienā 8:00 – Vissv. Sakr. izstādīšana un sv. Mise 9.00 – Vissv. Jēzus Sirds litānija; Svētība; sv. Krusta relikviju pagodināšana.;

Mēneša pirmajā Adorācijas svētdienā sv. Mise 9:00 – Vissv. Sakr. izstādīšana; svētais Dievs; sv. Mise 11:00

Vissv. Jēzus Sirds litānija; Uzupurēšanās akts; Pretī Visuaugstākam himna; Svētība; sv. Krusta relikviju pagod.

Katru otrdienu – sv. Mise 8:00; sv. Antona lit.;

Katru piektdienu – sv. Mise 8:00; Jēzus Vārda lit.; relikv.

Katru svētdienu – sv. Mise 9:00;

sv. Mise 11:00; Svētais Dievs;

Draudzes īpašās svinamās dienas:
VJM Pasludināšanas diena (25 III)-3 dienu rekolekcijas;
Sv. Viktora diena-Baltajā svētdienā;
Sv. Aloizija svētki, – svinami svētdienā pēc 21. jūnija;
VJM debesīs uzņemšanas svētki-draudzes galvenie svētki, svinami saistībā ar 15 VIII-(Vissv. Sakramenta godināšanas 3 dienas);
Rožukroņa svētki-pirmajā oktobra svētdienā;
VJM bezvainīgās ieņemšanas svētki (8 XII).

Prāvests:

Česlavs Mikšto
mob.: 29771895

VARAKĻĀNU DRAUDZES ZIEDOJUMU KONTS ĒRĢEĻU REMONTAM

19.10.2010

Varakļānu Romas katoļu draudze
Latvija, Varakļānu nov., Varakļāni, Rīgas iela – 2.
Reģ. Nr. – 90000471580
Konta Nr. – Swedbank LV 72HABA0551038164535
Ziedojums ērģeļu remontam

Varakļānu draudzes vēstures (1790 – 1900)

19.10.2010

Jānis Broks

Ieraksti metriku grāmatās ļauj secināt, ka Varakļāni 1790. gada nogalē no misiju stacijas tika pārdēvēti par draudzi, jo dominikāņu priesteris Ludvigs Jurgulovičs, kas līdz tam pie sava paraksta ir licis apzīmējumu „misionarius”, tātad – Varakļānu misionārs, sāka parakstīties kā „curatus Varclanensis” – Varakļānu pārvaldītājs.

1795. gadā Varakļānu draudze pārgāja pasaulīgo priesteru aprūpē. Šajā gadā par Varakļānu kurātu vai pārvaldnieku kļuva Jānis Kuprevičs, kas 1798. gadā sāka parakstīties kā Varakļānu baznīcas rektors („rector ecclesia Varclanensis”). Pirmais pasaulīgais vikārs bija Jānis Milinovičs, kura vārds metriku grāmatās sāka parādīties 1795. gadā.

1796. gada laulību metriku ierakstos par dažiem laulājamiem parādās vārdi – „Barkavas draudzes loceklis”, „Viļānu draudzes loceklis”. 1797. gadā nāk klāt arī „Stirnienes draudzes loceklis”. Tas nozīmē, ka šajā laikā jau ir darbojušās arī Varakļānu tagadējās kaimiņu draudzes Barkavā, Viļānos, Stirnienē.

1799. gadā Varakļānu draudzi ir apmeklējis Rēzeknes dekāns Jezups Kirkillo, bet 1800. gada 18. oktobrī, sakarā ar dekanāta vizitāciju, Varakļānos ir uzturējies Daugavpils dekāns.

Lasīt tālāk: Varakļānu draudzes vēstures (1790 – 1900)

Varakļānu baznīcas

19.10.2010

Pēteris Savickis

Ap 19. un 20. gadsimtu miju nelielajā miestiņā un tās pierobežā triju reliģisko kopienu īpašumā atradās septiņas kulta celtnes (četras baznīcas, trīs sinagogas). Tas ir pierādījums, ka noritēja rosīgs garīgās aprūpes darbs. Līdzās tradicionālo reliģiju – katoļu, luterāņu, pareizticīgo un jūdaisma – piekritējiem pagastā pastāvēja arī neliela vecticībnieku draudze ar savu lūgšanu namu Kristceļu sādžā.

Konfesiju daudzveidība radināja būt iecietīgākiem pret citāda pasaules uzskata piekritējiem. Sabata vakara klusumā pilsētiņā nenotika trokšņaini sarīkojumi vai skaļas iedzeršanas. Arīdzan, kad izslāpušam ceļiniekam gadījās palūgt ūdens malku kādā no vecticībnieku sētām, neviens neapvainojās, ja dzeramo pasniedza īpaši glabātā pagānu traukā. (Droši vien sens ieradums no epidēmiju laikiem, lai ciemā neienestu kādu sērgu). Kad Varakļānu katoļu draudzi vizitēja bīskaps Rancāns, pie pilsētas robežu goda vārtiem frakā tērpts ebreju kopienas pārstāvis ekselencei pasniedza greznu torti. Neraugoties uz šādām saskaņas izpausmēm, katras konfesijas piekritēji savu ticību dedzīgi aizstāvēja kā pašu pareizāko, par citticībniekiem stāstot anekdotes vai kādu dīvainu aprakstu.

Lasīt tālāk: Varakļānu baznīcas

Varakļānu katoļu baznīca un draudze

19.10.2010

 

Varakļānu draudze dibināta 17. gs. Koka baznīcu 1675. gadā ir cēluši dominikāņi un draudzes locekļi. 1740. gadā tā nodega. Tad astoņus gadus dievkalpojumi notika privātā mājā. 1732. g. Varakļānos no Izvaltas ieradās jezuīti un nodibināja misiju punktu. 1814. gadā tiek uzbūvēta sv. Viktora kapela – rotonda ar pagrabu visā ēkas platumā, kur bija paredzēts apbedīt grāfu Borhu dzimtas pārstāvjus.

Tajā laikā Varakļānu draudze bija ļoti liela, jo aizņēma teritoriju līdz pat Aiviekstes upei un tagadējo Stirnienes, Atašienes un Rudzātu draudzi. Sv. Viktora kapelā varēja saiet tikai ap 200 draudzes locekļu. Tautā ir izplatīts nostāsts, ka apaļā baznīca svētdienās bijusi tik ļoti pārpildīta, ka ļaudis jau iepriekš norunājuši, ka nu šodien kārtīgi jāsaspiež grāfiene Eleonora Borha – Brauna (viņa cītīgi apmeklējusi baznīcu), lai viņa izjustu, cik nepieciešama ir lielākas baznīcas celtniecība.

No 1845. gada līdz 1854. gadam baznīcas būves darbus pēc itāļu arhitekta Mazoti projekta vadīja pats grāfs Karols Borhs. Šai baznīcai grāfs nopirka jaunus zvanus, marmora altārus ar lielām svētbildēm, ērģeles, marmora kristības trauku un 14 procesijas lukturus. Baznīcu iesvētīja dekāns Donāts Sermolēvičs, bet konsekrēja bīskaps V. Žilinskis 1854. gadā par godu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanai. Iesvētes dievkalpojums turpinājās trīs dienas. Tai laikā svēto Komūniju pieņēma 10 000 ticīgo, dievkalpojumā piedalījās 23 priesteri. Dievkalpojuma sākumā vēl pie baznīcas aizslēgtām durvīm grāfs Borhs, nododams atslēgas dekānam D. Sermolēvičam, esot teicis: „Līdz šim es te biju saimnieks, nu palieciet jūs un kalpojiet Dievam Kungam garā un patiesībā.”

Lasīt tālāk: Varakļānu katoļu baznīca un draudze

Projekts Varakļānu Romas katoļu baznīcas vides pieejamības uzlabošanai

08.05.2018

Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze īsteno projektu „ Varakļānu Romas katoļu baznīcas vides pieejamības uzlabošana”, projekta nr. 17-05-AL23-A019.2202-000009.

Projekta mērķis ir saglabāt Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Varakļānu Romas katoļu baznīcu un radīt pievilcīgāku un pieejamāku vidi baznīcas apmeklētājiem. Projekta ietvaros pie baznīcas ieejas durvīm tiks uzstādīts panduss –  uzbrauktuve, tiks veikts dūmvada un baznīcas rietumu puses kāpņu remonts.  Projekta attiecināmās izmaksas 13 960,57 euro, publiskais finansējums 12 564,51.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

attistibas planseiropas savzalais