Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” dibināta 2006. gada 19. maijā Varakļānos. Tās mērķi ir apvienot iedzīvotājus un viņu ģimenes izglītībai, sabiedriskai darbībai, sabiedriskā labuma gūšanai un pašapziņas celšanai, veicināt sociālās atstumtības riska grupu integrāciju pilsoniskajā sabiedrībā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, sekmēt biedru izaugsmi izglītojoties, piesaistīt finanses un enerģētiskus cilvēkus. Biedrība ir tendēta uz nepārtrauktu attīstību un savas kapacitātes celšanu. Biedru skaits – 22 biedri.

Biedrības valdes priekšsēdētāja – Modra Vilkauša.

Biedrības telpas atrodas Varakļānu kultūras nama ēkā. No 2009. gada jūnija biedrības telpās ir atvērts arī Sieviešu tiesību institūta Varakļānu projektu un izglītības centrs.

Biedrībā no 2006. gada  līdz 2010. Gadam ir realizēti sekojoši projekti:

 1.Madonas raj. Padomes Pieaugušo  izglītības centra finansētie projekti:

 • „Tu esi viens no mūžības”, Varakļāni, iesaistīti 20 dalībnieki;
 • „Ieklausies un mainies”, Varakļāni, iesaistīti 45 dalībnieki;
 • „Mātei  Latgalei…”, Varakļāni, Madona, iesaistīti 58 dalībnieki;
 • „Zināšanas  – panākumu ķīla”, Varakļānu novads,  iesaistīti 54 dalībnieki;
 • „Meklēt spēku savai izaugsmei”, Varakļānu novads, iesaistīti  43 dalībnieki.

Projektu rezultātā Varakļānu pilsētas un pagasta iedzīvotājiem lasīja lekcijas par dažādām tēmām, lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, par garīgo dzīvi , par cilvēka pašapziņas celšanu un sevis pilnveidošanu, organizētas tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, rīkotas dzejas pēcpusdienas, sevi izteikt caur mākslu, lejot un apgleznojot sveces, nodarbojoties ar floristiku, sienot puzles un darinot citus mākslas darbus. Pasākumos ir pieaicināti  Varakļānu KN pašdarbnieki ar saviem priekšnesumiem . Tika pieaicinātas kaimiņu novadu biedrības un sieviešu klubiņi, notika pieredzes apmaiņa NVO darbā.

2.Madonas rajona padomes Jauniešu iniciatīvu atbalsta programmā atbalstīti projekti:

 • „Varakļāni – nākotnes pilsēta”, Varakļāni, 36 dalībnieki
 • „Radošās darbnīcas – Jaunietis meža pasaulē”, Varakļāni, Madonas raj., Rēzeknes raj.,  Preiļu raj., Jēkabpils raj., Balvu raj., u.c. , 90 dalībnieki.
 • Projektu rezultātā tika sakopta pilsētai piederošā teritorija – Siliņš un Varakļānu parks, organizētas radošās darbnīcas Meža dienās – 80 Varakļānos.

3. Eiropas struktūrfondu ( ELVGF), vietējo rīcību attīstība ( LEADER+ veida pasākums) Vietējās iniciatīvas grupas finansētais projekts:

 • „Izglītības klases izveidošana un iekārtošana Varakļānos”.

Projekta rezultātā iegādāti pamatlīdzekļi, Varakļānos, 1. Maija lauk. 4 , iekārtota izglītības klase pieaugušiem, kurā notiek lekcijas un pasākumi.

4. Madonas novada fonda sadarbībā ar Hipotēku un Zemes banku finansētais projekts:

 • „Sakopsim skvēriņu Varakļānos”, Varakļāni,  47 dalībnieki.

Projekta rezultātā sakopts skvēriņš Varakļānos.

Ritošie projekti 2010. gadā:

Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” kā sadarbības partneris Sieviešu tiesību institūtam  Sabiedrības integrācijas fonda projektā NVO projektu programmā :

 • „Atbalsta programma Latvijas mājamatniekiem NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM”.

Sabiedrības integrācijas NVO darbības atbalsta programmā:

 • „SIEVIETEI pilsoniskajā sabiedrībā”.

         Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” 2010. gadā ir pārstāvēta

 • LR Ministru Kabineta  un NVO sadarbības memorandā
 • Latvijas Pilsoniskajā aliansē
 • Latvija Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklā
 • Resursu centrā sievietēm „Marta”
 • Madonas NVO atbalsta centrā
 • Sadarbojamies ar Sieviešu tiesību institūtu
 • Sadarbojamies ar Madonas Novada fondu
 • Sadarbojamies ar NVO Institūtu

Varakļānu novada biedrībā „ Pieaugušo attīstības projekts” uzsākts projekts.

Atbalsta programma Latvijas mājamatniekiem NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM

Biedrība „Sieviešu tiesību institūts” ar Atbalsta programmu Latvijas mājamatniekiem NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM realizēs darbību projektu jomā, kas atbalsta reģionālo politiku un veicina ekonomisko aktivitāšu attīstību ar sadarbības tīkla veidošanu starp Latvijas, Vācijas, Ungārijas un Norvēģijas institūcijām, paralēli nodrošinot cilvēkresursu attīstību un izglītību un sabiedrības integrāciju, kā arī veicinot biedrības ilgtspējīgu attīstību, tādā veidā kopumā ar projektu sniedzot ieguldījumu Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātēs.

Projekta darbības laikā tiks paaugstinātas dzimumu līdztiesības iespējas ekonomiskajā sfērā, nodrošinot 80% sieviešu iekļaušanu mērķa grupā.

Sieviešu tiesību institūts (ar centriem Latvijā, Vācijā un Ungārijā) sadarbībā ar Latvijas partneriem biedrībām „Aicinājums Tev”, „Pieaugušo attīstības projekts” – Varakļānos, „Ūdenszīmes”, „Alojas radošais klubs „Liepale” un „Jumītis”, kā arī KUN – Dzimumu līdztiesības centru Norvēģijā ir izvirzījis tiešo mērķi un uzdevumus viena gada laikā Latvijas reģionos – Rīgā, Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē dot iespēju 100 mājamatniekiem, t.sk. 20 cilvēkiem ar invaliditāti, apgūt prasmes un zināšanas, kas paaugstina šo mājamatnieku kapacitāti saimnieciskajai darbībai gan nevalstiskā sektora organizācijās, gan privātajos mikrouzņēmumos,

 1. paaugstinot mājamatnieku prasmes un zināšanas par tradicionālās un modernās mājamatniecības iespējām Latvijā, Vācijā un Ungārijā ar pieredzes apmaiņu un apmācībām semināros un praktiskajās darbnīcās, veicinot mājamatnieku inovatīvu pieeju un radošumu saviem darbiem ar konkursu Latvijā un nodrošinot informācijas pieejamību par mājamatniecības tendencēm Latvijā ar bukletu un izstādi;
 2. paaugstinot mājamatnieku prasmes savas personības pilnveidošanā un zināšanas par darba vides uzlabošanas iespējām ar apmācībām semināros;
 3. paaugstinot mājamatnieku zināšanas par nevalstisko organizāciju iespējām un līdzdalības mehānismiem uzņēmējdarbības veicināšanā, kā arī mājamatnieku līdzdalības iespējām politisko un ekonomisko procesu plānošanā ar apmācībām semināros;
 4. veicinot Latvijas mājamatnieku un Vācijas, Ungārijas un Norvēģijas mājamatnieku pieredzes apmaiņu konferencē par mikrouzņēmumu attīstīšanu, paaugstinot mājamatnieku zināšanas par finanšu piesaisti un projektu izstrādi, par mājamatnieku mikrouzņēmumu izveidošanu un uzturēšanu un saimniecisko darbību nevalstiskajā sektorā ar apmācībām semināros;
 5. attīstot jauno mājamatnieku prasmes un nostiprinot pieredzējušo mājamatnieku prasmes savu spēju un dažādu mājamatniecības nozaru attīstīšanā ar apmācībām praktiskajās darbnīcās;
 6. paaugstinot mājamatnieku zināšanas par moderno tehnoloģiju lomu un sniedzot prasmes moderno tehnoloģiju – datora un interneta – pielietošanā mājamatnieku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā darbībā ar apmācībām praktiskajās darbnīcās, kā arī nodrošinot informācijas pieejamību ar interneta mājas lapas uzturēšanu.Projekta īstenošana noritēs Rīgā, Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē atbilstoši ar centriem Siguldā, Alojā, Varakļānos, Rubenē, Rucavā un Nīcā, kā arī Kitcingenas rajonā, Bavārijā, Vācijā, Budapeštā, Ungārijā, un Steigenā, Norvēģijā, projektu vadīs 3 administratīvie darbinieki un 8 reģionālie asistenti, t.sk. 3 brīvprātīgie ārvalstīs.
  Projekta realizācijai STI paredz piesaistīt 93 371.03 EUR, t.sk. NVO Fonda/ Sabiedrības integrācijas fonda finansējumu 84 033.93 EUR (90%) un ieguldīt partnerorganizāciju līdzfinansējumu 9 337.10 EUR (10%), no tā natūrā 3 196.00 EUR (3,42%).

Varakļānu novada biedrība „ Pieaugušo attīstības projekts”, turpmāk tekstā PAP,  projektā  „ NO KŪNIŅAS LIDZ TAURENIM” ir kā sadarbības partneris, kuram ir novirzīts finansējums12623,33 EUR.  Projektā paredzēto aktivitāšu veikšanai biedrībai PAP paredzēto līdzfinansējumu 1023,52 EUR piešķīra Varakļānu novada dome.

Projekts „ NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM” Varakļānu novadā ir uzsākts no 2010. gada

1.janvāra. Ir nokomplektēta mācību grupa 20 cilvēku sastāvā, tiek slēgti līgumi ar lektoriem, mācību dalībniekiem un citi ar projektu saistītie līgumi. Mācības notiks Varakļānu KN  2. stāvā biedrības PAP telpās un mazajā zālē. Katrs projekta mērķauditorijas dalībnieks individuāli tiks informēts par nodarbību laika grafiku un citām aktivitātēm, kas paredzētas projektā.

Staņislava Poče

Biedrības „ Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētāja,

Sieviešu tiesību institūta Varakļānu projektu un izglītības centra direktore,

t.    29640989  , e – pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Aktivitātes Varakļānu novada biedrībā „Pieaugušo attīstības projekts.”

Varakļānu novada biedrībā „Pieaugušo attīstības projekts”, sadarbībā ar Sieviešu tiesību institūtu (STI)  no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 28. februārim realizējas projekts „Atbalsta programma Latvijas mājamatniekiem NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM”. Projekta ietvaros Varakļānu novada iedzīvotāji, mērķagrupa 20 cilvēki un papildus ir piesaistīti 25 cilvēki apmeklē nodarbības un seminārus. Projektā ir iesaistīti 20% vīrieši. Projektā ietvaros notiek praktiskās darbnīcas, kuras vada lektore Lolita Briška. Te tiek apgūtas dažādas prasmes māla, plastmasa, stikla trauku apgleznošana dažādās tehnikās, audumu apgleznošana, filcēšanas tehnikā tiek izgatavotas dažādas rotas un dekorācijas uz apģērbiem, izgatavo somiņas, spilvendrānas u. c. aksesuārus, tika izgatavoti aksesuāri un puķes no papīra, tiek apgūta pērļošanas tehnika, darinātas interesantas rotas pērlīšu tehnikā, apgūst tapošanas tehniku, darinot šalles uz grābekļiem, apgūst arī blociņu un rāmīšu izgatavošanas māku. Nodarbības sāka ieinteresēt arī Jēkabpils novada iedzīvotājus un dažas sievietes ieradās arī no Jēkabpils novada Ābeļu pagasta apgūt prasmes un dalīties savā pieredzē dažādu mākslas darbu darināšanā. Projekta ietvaros notika seminārs ”Personības pilnveidošana un darba vides uzlabošana”, lektore no Rīgas Māra Taivāne. Seminārs bija ļoti apmeklēts un nācās izveidot 2 grupas, lai labi varētu apgūt šo tēmu. Semināru apmeklēja arī vīrieši un aktīvi iesaistījās diskusijās. Pēc aptaujas anketu novērtējuma,  dalībnieki bija ļoti apmierināti.

Projekta ietvaros tiek organizēti mācību apmaiņas braucieni uz Bavāriju un Ungāriju. Arī no Varakļāniem projekta dalībnieki ir bijuši un brauks uz Bavāriju, kur tiek dibināti kontakti mājražotāju produkcijas tirgošanai Bavārijas tirdziņos.

28. maijā projekta dalībnieki apmeklēs semināru Rīgā par nevalstisko organizāciju iespējām un līdzdalības mehānismu. Seminārs notiks Eiropas mājā.

Projekta ietvaros paredzēts 3 dienu seminārs Bernātos, pie Baltijas jūras par mikrouzņēmumu attīstīšanas iespējām un nevalstisko organizāciju saimniecisko darbību, papildus paredzētas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, kultūras programma un ekskursijas pa Liepājas novadu.

Projekta ietvaros tiek iegādāti arī pamatlīdzekļi. Varakļānos biedrībā esam tikuši pie jauna ekrāna, ko jau izmantojam mācībām un semināriem.

Tiks organizēts brauciens uz Norvēģiju, abu valstu nevalstisko organizāciju sadarbības plānošanai mājamatnieku atbalstam.

Par turpmākām projekta aktivitātēm informēsim.

Projektu finansiāli atbalsta:

90% – Īslande, Lihtenšteina un Norvēģijas EEZ finanšu instrumenti un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentuietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonds stsrpniecību.

10%- partnerorganizāciju līdzfinansējums, no tā natūrā 3,42%

Līgums Nr. 2009.NVOF3.4./2-22/11