10.09.2018

Nr.p.k. Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība (ha) Lietošanas mērķis Adrese Piezīmes
1. 7017 002 0007 0,25 Lauksaimniecība Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, Varakļānu nov. Platība var tikt precizēta

Zemes vienības daļas nomai var pieteikties Varakļānu novada pašvaldībā Nekustamā īpašuma nodaļā (Rīgas ielā 13, Varakļāni), Varakļānu un Murmastienes pagasta pārvaldēs līdz 2018. gada 19.septembrim, tel. 64866416, 27790016.

Ja uz zemes daļas nomu piesakās vairākas personas, tiek rīkota zemes vienības daļas nomas tiesību izsole.