Projekti

Paziņojums par Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam izstrādes uzsākšanu

06.11.2012

Saskaņā ar Varakļānu novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu Nr.12.2. „Par Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta
novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

Lasīt tālāk: Paziņojums par Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam izstrādes...

Projekta “Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumntu izstrāde” ieviešana

06.11.2012

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

Projekta ietvaros notiek plānošanas dokumentu – attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde. Dokumentu izstrādes procesā ir notikušas vairākas darba grupas, aptauja par novadā dzīvojošo iedzīvotāju redzējumu par novada nākotni, attīstības iespējām, esošajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem, kā arī apzināti viedokļi par novadā pieejamo pakalpojumu un infrastruktūras kvalitāti. Aptaujas rezultāti ir pieejami www.varaklani.lv sadaļā projekti.

Plānošanas dokumentus izstrādā SIA „Geo Consultants ”

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta “Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ieviešana

19.10.2012

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana ” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/075.

Projekta ietvaros tika izveidotas divas jaunas štata vietas vecākais datortīklu administrators un sociālais darbinieks.

Lasīt tālāk: Projekta “Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ieviešana

Projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” ieviešana

17.10.2012


Varakļānu novada pašvaldība realizē projektu „Izglītības iestāžu informatizācija” id.nr. 2010/0027/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/608.

Projekta ietvaros Varakļānu novada divas izglītības iestādes, Murmastienes un Stirnienes pamatskolas, tika papildinātas ar 7 stacionāriem un 4 portatīviem datoriem, 2 multimediju tehnikām ar interaktīvām tāfelēm un projektoriem, kā arī iestādēs tika attīstīts lokālais datortīkls. Projekta iegūtie rezultāti pozitīvi ietekmēs skolniekus, kuri mācās iepriekš minētajās skolās, jo skolām tagad ir radīta iespēja efektīvi organizēt mācību procesu, nodrošinot IKT izmantošanu, tādā veidā uzlabojot izglītības kvalitāti un sekmējot skolēnu motivāciju mācīties.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par Varakļānu novada attīstības programmas 2013.–2020.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

04.10.2012

Saskaņā ar Varakļānu novada pašvaldības 2012.gada 27.septembra domes sēdes lēmumu Nr. 10.1. publiskajai apspriešanai nodota Varakļānu novada attīstības programmas 2013.–2020.gadam 1. redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 4.oktobra līdz 2012.gada 6.novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto novada attīstības programmu var iepazīties Varakļānu novada domē Rīgas ielā 13, Varakļānos un pašvaldības pagastu pārvaldēs, kā arī pašvaldības mājas lapā internetā www.varaklani.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks Varakļānu novadā 2012.gada 19.oktobrī, plkst.11.00 Varakļānu pagasta pārvaldē, „Muiža”, Stirnienē, Varakļānu pagastā; plkst. 13.00 Murmastienes pagasta pārvaldē, Jaunatnes ielā 14, Murmastienē, Murmastienes pagastā un plkst. 16.00 Varakļānu kultūras namā, 1.maija laukumā 4, Varakļānos.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus attīstības programmas papildināšanai sūtīt līdz š.g. 6.novembrim, adresējot: Varakļānu novada dome, Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 vai elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Iesniegumā fiziskām personām, norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), juridiskām personām – reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju.
Varakļānu novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084.

—–

I daļa. Izstrādes nosacījumi
Varakļānu novada Attīstības programma 2013 – 2020 I. daļa Izstrādes nosacījumi
II daļa. Pašreizējā situācija
Varakļānu novada Attīstības programma 2013 – 2020 II. daļa Pašreizējā situācija
III daļa. Stratēģiskā daļa un rīcību plāns
Varakļānu novada Attīstības programma 2013 – 2020 III. daļa Stratēģiskā daļa un rīcību plāns
IV. daļa Investīciju plāns
Varakļānu novada Attīstības programma 2013 – 2020
IV. daļa Investīciju plāns
Lejupielādēt failus kā arhīvu
Varakļānu novada Attīstības programma 1.red
Ja Jūs nevarat atvērt arhīvu, iesakām lejupielādēt bezmaksas 7-zip programmu 7-zip.org mājaslapā

Kopsavilkums

AP publiskās apspriešanas dalībnieki (Varakļānu pag.)

AP publiskās apspriešanas dalībnieki (Varakļāni)

AP publiskās apspriešanas dalībnieki (Murmastienes pag.)

Projektu vadību apgūst Viļānu un Varakļānu pašvaldību darbinieki

27.09.2012

Projekta Nr.1DP/1.5.2.3./11/APIA/SIF/071 „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana” ietvaros Viļānu novada pašvaldības telpās 13.septembrī notika pirmā nodarbība apmācību kursā „ Projektu vadība”kas ir viena no aktivitātēm projekta mērķu sasniegšanā. Nodarbību lektore Marija Zeltiņa iepazīstināja ar projekta jēdzienu, definīcijām un būtību. Nodarbību mērķis ir apgūt projektu pieteikumu sagatavošanu un vadības pamatus.

Lasīt tālāk: Projektu vadību apgūst Viļānu un Varakļānu pašvaldību darbinieki

Paziņojums par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

04.09.2012

Saskaņā ar Varakļānu novada domes 2012.gada 30.augusta domes sēdes lēmumu Nr. 9.2 sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam 1.redakcija un Vides pārskata projekts.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 12.septembra līdz 2012.gada 26.oktobrim.

Lasīt tālāk: Paziņojums par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam 1.redakcijas un Vides...

Varakļānu aptaujas rezultāti

12.07.2012

Noslēgusies iedzīvotāju aptauja Varakļānu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros.

Varakļānu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam un Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes ietvaros tika veikta iedzīvotāju aptauja. Aptaujas mērķis bija noskaidrot novadā dzīvojošo redzējumu par novada nākotni, attīstības iespējām, esošajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem, kā arī apzināt viedokli par novadā pieejamo pakalpojumu un infrastruktūras kvalitāti.

Lasīt tālāk: Varakļānu aptaujas rezultāti

Noslēdzies projekts „Varakļānu pilsētas transporta un gājēju drošības uzlabošanas projekta II kārta”

20.06.2012

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Varakļānu pilsētas transporta un gājēju drošības uzlabošanas projekta II kārta” līguma Nr. 10-05-L32100-000023. Projekta mērķis uzlabot satiksmes drošību izbūvējot gājēju-riteņbraucēju celiņu un ielas apgaismojumu Pils ielā Varakļānos ir sasniegts. Īstenojot projektu tika uzlabota ne tikai satiksmes drošība , bet arī pilsētas vizuālais tēls. Projekta rezultātā tika izbūvēts gājēju –riteņbraucēju celiņš 2035 m2 , un rekonstruēts ielas apgaismojums uzstādot 15 jaunas laternas un rekonstruējot 11 jau esošās.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 74 282,67 Ls (bez PVN), tai skaitā ELFLA finansējums 42 159,76 Ls un pašvaldības finansējums 32 122,91 Ls.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Varakļānos norisinās projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešana

07.05.2012


Varakļānu pilsētā turpinās darbi projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešanā. Šobrīd tiek izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Zemgales, Brīvības ielās un kanalizācijas tīkli Vidzemes, Zaļajā, Kalēju, Parka un Saules ielās. Tuvākajā laikā tiks uzsākti darbi Parka, Ludzas, Jaunatnes, Mehanizatoru un Skolas ielās. Būvdarbus veic SIA „Velve”, būvuzraudzību SIA „Geo Consultants”. Kopumā šovasar tiks izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli aptuveni 5,7 km garumā un ūdensvadi 2,5 km garumā

Ieguldījums Tavā nākotnē!