Projekti

Murmastienes pagastā norisinās projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” ieviešana

22.11.2013

2013.gada 27.septembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā, 2 kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/149/114 īstenošanu.

Projekta rezultātā tiks veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) rekonstrukcija, paredzot jaunu iekārtu izbūvi blakus esošajām. Jaunas NAI izbūve  nodrošinās ilglaicīgu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši prasībām un samazinās virszemes ūdeņu piesārņošanu, tādējādi sekmējot ūdens kvalitātes uzlabošanos. Projektu plānots īstenot 2014.gadā.

Projekta „Hokeja laukuma slidotavas izbūve Varakļānos” ieviešana

22.11.2013

Biedrība „Sinerģija V” sadarbībā ar Varakļānu novada pašvaldību īsteno ELFLA projektu „Hokeja laukuma- slidotavas izbūve Varakļānos” id.nr. 13-05-LL15-L413201-000002.

Projekta mērķis ir veicināt aktīvās atpūtas iespēju dažādošanu un fizisko nodarbību pieejamību Varakļānu novada iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānots veikt teritorijas labiekārtošanas darbus: zemes darbus – zemes izvešanu, smilts, grants un šķembu ieklāšanu,  apgaismojuma ar sešām laternām ierīkošanu un laukuma- slidotavas apmaļu uzstādīšanu. Hokeja laukums -slidotava atradīsies blakus Varakļānu vidusskolas sporta zālei Jaunatnes ielā 14 .

Hokeja laukums -slidotava būs  publiski pieejams ikvienam sportot gribētājām.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums!

07.11.2013

Logo_ESF_ieguldijums

Paziņojums par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Varakļānu novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar domes 2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr. 19.7. Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotā redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013.gada 5.novembra līdz 2013.gada 27.novembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar plānošanas dokumentu var iepazīties Varakļānu novada domē Rīgas ielā 13 Varakļānos, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.varaklani.lv.

Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084

Varakļānu novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam

07.11.2013

Pilnveidotās redakcijas saturs

I Daļa Paskaidrojuma raksts

II Daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

01 Varakļānu novada teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:10 000)

02 Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:5 000)

021 Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema ielu sarkanās līnijas (M 1:5 000)

022 Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema inženierkomunikācijas (M 1:5 000)

03 Murmastienes un Stirnienes ciema teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:5 000)

031 Murmastienes un Stirnienes ciema ielu sarkanās līnijas (M 1:5 000)

032 Murmastienes un Stirnienes ciema inženierkomunikācijas (M 1:5 000)

04 Valsts, pašvaldības un AS „Latvijas valsts meži” ceļi Varakļānu novadā (M 1:30 000)

05 Varakļānu novada valsts nozīmes ūdensnotekas un meliorācija (M 1: 30 000)

06 Varakļānu novada īpaši aizsargājamo teritoriju karte (M 1:30 000)

07 Varakļānu novada derīgo izrakteņu ieguves vietas un atradnes (M 1:30 000)

08 Varakļānu novada valsts un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti (M 1:30 000)

09 Varakļānu novada vietējas nozīmes lauksaimniecībā izmantojamas zemes (M 1:30 000)

10 Varakļānu novada elektroapgādes shēma

Turpinās Varakļānu novada teritorijas plānojuma izstrāde

10.06.2013

esf_es_logoLūdzam Varakļānu novada iedzīvotājus un novadā esošo nekustamo īpašumu īpašniekus atbildīgi izvērtēt sava īpašuma attīstības ieceres un sniegt rakstiskus priekšlikumus vai ierosinājumus teritorijas plānojuma izstrādei. Iesniegumus vēl var iesniegt līdz 2013.gada 10.jūlijam Varakļānu novada domē vai sūtot pa pastu Varakļānu novada pašvaldībai. Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads LV-4838. Lūdzam norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu, kontakttālruni vai e-pastu, kā arī dzīvesvietas adresi, īpašuma nosaukumu un kadastra numuru.

Varakļānu novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” ietvaros, vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/084

Projekta „Pilsētas laukuma labiekārtošana” ieviešana

10.05.2013

Logo_es_elflaVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Pilsētas laukuma labiekārtošana” id.nr. Nr. 12-05-L32100-000019. Projekta mērķis ir labiekārtot pilsētas centrālo laukumu, lai nodrošinātu rekreācijas pakalpojumus pašvaldībā un uzlabotu pilsētas vizuālo tēlu.
Projekta ietvaros ir paredzēts labiekārtot pilsētas laukumu – izveidot strūklaku, pulksteni, labirintu, atpūtas soliņus, atkrituma urnas, apgaismojumu un puķu dobes.
Šobrīd projekta ietvaros notiek pilsētas laukuma labiekārtošanas projekta izstrāde.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Paziņojums par Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2035.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai.

09.05.2013

esf_es_logoVarakļānu novada dome 2013.gada 7.maijā ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt un nodot publiskai apspriešanai Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2035.gadam projektu.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir viens no pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem. Tā izstrādes nepieciešamību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un citi normatīvie akti. Stratēģija ir ilgtermiņa plāns un hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu, attīstības projektu, u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013.gada 13.maija līdz 2013.gada 10.jūnijam.

Lasīt tālāk: Paziņojums par Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2035.gadam projekta...

Paziņojums par Varakļānu novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.

9.05.2013

esf_es_logoVarakļānu novada dome 2013.gada 9.maijā ir pieņēmusi lēmumu nodot publiskai apspriešanai Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pilnveidoto redakciju.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2013.gada 14.maija līdz 2013.gada 3.jūnijam.

Lasīt tālāk: Paziņojums par Varakļānu novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pilnveidotās redakcijas...

Projekta “Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ieviešana

10.04.2013

esf_es_logoVarakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana ” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/075.
Projekta ietvaros tika izveidotas divas jaunas štata vietas: vecākais datortīklu administrators pašvaldībā un sociālais darbinieks veco ļaužu pansionātā „Varavīksne”. Projekta ieviešanas periods ir trīs gadi, kur divus gadus algu piesaistītajiem speciālistiem maksā no projekta līdzekļiem un vienu gadu no pašvaldības līdzekļiem. Projektu plānots pabeigt 2014.gada 31.martā.

Attīstībai nākotnē

20.12.2012

Izaugsme un attīstība ir katra Latvijas novada galvenais stūrakmens. Lai veicinātu Viļānu un Varakļānu novadu attīstību un ekonomisko izaugsmi Viļānu novada pašvaldība 2012.gada augustā uzsāka realizēt Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu Nr. 1DP/1.5.2.3./11/APIA/SIF/071 „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”.

Projekta ietvaros tiek realizētas vairākas aktivitātes: Viļānu un Varakļānu darbinieku apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni uz Rūjienu un Priekuļiem, kā arī tiek veikts pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistes teritorijām un to attīstības iespējām.

Lasīt tālāk: Attīstībai nākotnē

Izglītoti darbinieki ir katras pašvaldības vērtība

20.11.2012

Veiksmīgi uz finiša taisnes ir nonācis Viļānu un Varakļānu novadu realizētais projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071 „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”.

Projekta tiešais mērķis bija stiprināt Viļānu un Varakļānu novada pašvaldību darbinieku kapacitāti, risinot mērķa grupas vajadzības ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, kas arī ir veiksmīgi sasniegts realizējot visas aktivitātes.

Lasīt tālāk: Izglītoti darbinieki ir katras pašvaldības vērtība