logo

Varakļānu novada pašvaldība turpina īstenot projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ieviešanu Varakļānu novada skolās – Murmastienes pamatskolā un Varakļānu vidusskolā. Projekta mērķgrupa: skolēni no 5. līdz 12. klasei

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Papildus projekta ietvaros 2020. gada pavasarī notika projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, un tā rezultātā biedrība “Piedzīvojuma gars ” uzsāk īstenot projektu “Klases stunda. Skolas līnija. EZIS VARAKĻĀNI” un biedrība “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” projektu “Izaicinājums”. Projekti paredz dažādas aktivitātes novada jauniešiem Varakļānu vidusskolā un Varakļānu mūzikas un mākslas skolā.

                                                                               Projekta vadītāja A.Ščucka