Plānošanas dokumenti

Varakļānu novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam

10.02.2014

I Daļa

Paskaidrojuma raksts

 

II Daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

II Daļa

Grafiskā daļa

 

01

Varakļānu novada teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:10 000)
 

02

Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:5 000)
   

021

Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema ielu sarkanās līnijas (M 1:5 000)

   

022

Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema inženierkomunikācijas (M 1:5 000)

 

03

Murmastienes un Stirnienes ciema teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:5 000)
   

031

Murmastienes un Stirnienes ciema ielu sarkanās līnijas

(M 1:5 000)

   

032

Murmastienes un Stirnienes ciema inženierkomunikācijas (M 1:5 000)

 

04

Valsts, pašvaldības un AS „Latvijas valsts meži” ceļi Varakļānu novadā (M 1:30 000)

 

05

Varakļānu novada valsts nozīmes ūdensnotekas un meliorācija (M 1: 30 000)

 

06

Varakļānu novada īpaši aizsargājamo teritoriju karte

(M 1:30 000)

 

07

Varakļānu novada derīgo izrakteņu ieguves vietas un atradnes

(M 1:30 000)

 

08

Varakļānu novada valsts un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti (M 1:30 000)

 

09

Varakļānu novada vietējas nozīmes lauksaimniecībā izmantojamas zemes (M 1:30 000)

 

10

Varakļānu novada elektroapgādes shēma

III Daļa

Vides pārskats