Varakļānu novada pašvaldības izveidotās pastāvīgās komisijas

Iepirkumu komisija:
Komisijas priekšsēdētājs Oskars Kančs
Komisijas locekļi: Vilnis Dzērvītis, Anita Broka, Evijas Suhačeva, Jānis Mozga, Karīna Keiša

Vēlēšanu komisija:
Komisijas priekšsēdētāja Aija Ščucka
Sekretāre Sanita Senkāne
Komisijas locekļi: Mārtiņš Gruduls, Evija Suhačeva, Anita Broka, Inita Mozga, Ilze Marinska

Administratīvā komisija:
Komisijas priekšsēdētājs Gunārs Gabrišs
Komisijas locekļi: Dina Inķēna, Māris Višķers, Evita Caune, Jānis Mozga
Sekretāre: Līna Nagle

Komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes:
Komisijas priekšsēdētājs Vilnis Dzērvītis
Komisijas locekļi: Lauma Ikše, Solvita Brokule, Jānis Mozga

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija:
Komisijas priekšsēdētājs Māris Justs
Komisijas locekļi: Gunārs Gabrišs, Janīna Grudule, Solvita Brokule, Jānis Mozga

Medību koordinācijas komisija:
Komisijas priekšsēdētājs Jānis Mozga
Komisijas locekļi: Dainis Tučs, Judīte Podniece, Elmārs Grudulis, Viktors Reblis

Starpinstitucionālā komisija bērnu tiesību aizsardzības jomā:
Komisijas priekšsēdētājs Juris Daleckis
Komisijas locekļi: Aina Kanča, Ingrīda Dalecka, Jānis Mozga, Jānis Stafeckis, Agnese Krafte, Ilga Mestere

Nolikums komisija

Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas:
Anita Saleniece, Sandra Gritāne, Dina Inķēna, Karīna Keiša

Mantas atsavināšanas un izsoles komisija:
Komisijas priekšsēdētājs Jānis Mozga
Komisijas locekļi: Karīna Keiša, Solvita Brokule, Anita Broka

Datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisija:
Māris Justs, Ērika Jermanova, Jānis Mozga, Līna Nagle