Varakļānu novada pašvaldības izveidotās pastāvīgās komisijas

Iepirkumu komisija:
    Komisijas priekšsēdētājs     Gunārs Puntužs
    Komisijas locekļi:         Ivars Ikaunieks
                    Aija Ščucka
                    Evijas Suhačeva
                    Jānis Mozga
                    Nauris Lazda

Vēlēšanu komisija:
    Komisijas priekšsēdētāja    Aija Ščucka
    Sekretāre             Sanita Senkāne
    Komisijas locekļi:        Mārtiņš Gruduls
                    Evija Suhačeva
                    Gunta Āboliņa
                    Līga Sondore
                    Indra Balode

Administratīvā komisija:
    Komisijas priekšsēdētājs    Gunārs Gabrišs
    Komisijas locekļi:        Ilga Broka
                    Austris Kokars
                    Evita Caune
                    Jānis Mozga
    Sekretāre:            Līga Upeniece

Komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes:
    Komisijas priekšsēdētājs    Ivars Ikaunieks
    Komisijas locekļi:        Lauma Ikše    
                    Karīna Keiša
                    Jānis Mozga

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija:
    Komisijas priekšsēdētājs    Māris Justs
    Komisijas locekļi:        Gunārs Gabrišs
                    Janīna Grudule
                    Līga Upeniece
                    Jānis Mozga

Medību koordinācijas komisija:
    Komisijas priekšsēdētājs    Ivars Ikaunieks
    Komisijas locekļi:        Dainis Tučs
                    Judīte Podniece
                    Elmārs Grudulis
                    Viktors Reblis


Starpinstitucionālā komisija bērnu tiesību aizsardzības jomā:
    Komisijas priekšsēdētājs    Juris Daleckis
    Komisijas locekļi        Aina Kanča
                    Ingrīda Dalecka
                    Ilona Laicāne
                    Rita Pelša
                    Inguna Pelše
                    Ilga Mestere

Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas:
                    Anita Saleniece
                    Sandra Gritāne
                    Dina Inķēna
                    Karīna Keiša

Mantas atsavināšanas un izsoles komisija:
    Komisijas priekšsēdētājs    Ivars Ikaunieks
    Komisijas locekļi:        Karīna Keiša
                    Jānis Mozga
                    Anna Mālniece
                    
Datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisija:
                    Māris Justs
                    Ivars Ikaunieks
                    Jānis Mozga
                    Līga Upeniece