• DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA

Par bērna piedzimšanu mēneša laikā ir jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu pirmkārt ir bērna tēvam un mātei. Bērna vecāki var rakstveidā pilnvarot arī citu personu paziņot par bērna piedzimšanu. Gadījumos, kad bērna vecāki ir miruši vai citu iemeslu dēļ nevar paziņot par bērna piedzimšanu, paziņojumu izdara Civilstāvokļa aktu likumā noteiktās personas.

Paziņojot par bērna piedzimšanu, Dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un dzimšanas reģistrācijai nepieciešamās ziņas, kuras tiek ierakstītas dzimšanas reģistrā. Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, dzimšanas reģistrā ziņās par vecākiem ieraksta abus vecākus, ja bērna tēvs ir laulībā ar bērna māti vai ja paternitāte atzīta, iesniedzot noteiktas formas paternitātes atzīšanas iesniegumu līdz bērna piedzimšanai vai līdz dzimšanas fakta reģistrācijai.

Reģistrējot bērna dzimšanu, kas piedzimis pēc tēva nāves, laulības šķiršanas vai laulības atzīšanas par neesošu, par bērna tēvu ieraksta mātes bijušo vīru, ja no brīža, kad miris tēvs, šķirta vai atzīta par neesošu laulība, nav pagājušas vairāk kā 306 dienas. Ja bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās, bet bērna māte šajā laikā jau ir stājusies jaunā laulībā, par bērna tēvu norāda mātes jauno vīru.

Paternitāti var atzīt arī tad, ja bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs personiski iesniedz kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums.

Pēc reģistrācijas, dzimšanas reģistra akta datorizdruku paraksta persona, kas paziņojusi par bērna piedzimšanu, un dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Reģistra aktu ierakstus apstiprina ar valsts ģerboņa zīmogu. Pēc dzimšanas reģistrācijas paziņotājs saņem dzimšanas apliecību.

Saņemamie dokumenti: dzimšanas apliecība.

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS

Fiziska persona

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Iesniedzamie dokumenti:

 • ārstniecības iestādes vai ārsta izsniegta medicīnas apliecība (oriģināls), kas apliecina dzimšanas faktu;
 • vecāku pases vai cits dokuments, kas aizstāj pasi ar Iedzīvotāju reģistra piešķirto personas kodu, ja paziņojumu izdara vecāki;
 • laulības apliecība, ja vecāki ir savstarpēji laulāti.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Dzimšanu reģistrē paziņotāja klātbūtnē paziņojuma saņemšanas dienā

AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Dzimtsarakstu nodaļa dzimšanas reģistrāciju veic bez maksas un nekavējoties, tiklīdz iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un ziņas.

 • MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Par miršanas faktu ir jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Miršanas faktu apliecina ārstniecības iestādes izsniegta apliecība, tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu vai prokuratūras paziņojums par represētās personas nāvi. Par miršanas faktu paziņojums ir jāizdara mutvārdos, izņemot Civilstāvokļa aktu likumā paredzētos gadījumos, kad par miršanu paziņo rakstveidā noteiktu juridisko personu vadītāji vai viņu pilnvarotās personas.

Ieinteresētā persona var pilnvarot apbedīšanas biroju veikt visas ar miršanas fakta reģistrāciju nepieciešamās darbības. Papildus, paziņojot par miršanas faktu, Dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz mirušā personību apliecinošs dokuments (pase un (vai) personas apliecība) un jāsniedz miršanas reģistrācijai nepieciešamās ziņas, kuras tiek ierakstītas miršanas reģistrā.

Pēc reģistrācijas miršanas reģistra akta datorizdruku paraksta persona, kura paziņojusi par miršanas faktu, un Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Reģistra aktu ierakstus apstiprina ar valsts ģerboņa zīmogu. Pēc miršanas fakta reģistrācijas pieteicējam izsniedz miršanas apliecību. Nodoto personību apliecinošo dokumentu (us) (pasi un (vai) personas apliecību) Dzimtsarakstu nodaļa nodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Noteiktos gadījumos Dzimtsarakstu nodaļa nosūta nepieciešamo informāciju citām saistītajām iestādēm.

Saņemamie dokumenti: miršanas apliecība.

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS

Fiziska persona

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

 • Ārsta izsniegtas apliecības oriģināls par nāves iestāšanos;
 • mirušās personas pase vai identifikācijas karte

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Pakalpojums tiek sniegts nekavējoties pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas

AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Dzimtsarakstu nodaļa miršanas reģistrāciju veic bez maksas un nekavējoties, tiklīdz iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un ziņas.

 • LAULĪBU REĢISTRĀCIJA

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Lai divas personas noslēgtu savstarpējas laulības, tām ir jāaizpilda noteiktas formas kopīgi parakstīts iesniegums Dzimtsarakstu nodaļā. Laulību var noslēgt, ja Dzimtsarakstu nodaļai nav kļuvuši zināmi šķēršļi tās noslēgšanai. Tiesības salaulāties ir sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad kļuvis zināms, ka laulības noslēgšanai nav šķēršļu.

Varakļānu novadā laulības reģistrācija notiek Varakļānu novada dzimtsarakstu nodaļā (Rīgas ielā 13), kā arī ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā laulības reģistrācijai piemērotā vietā.

Laulību noslēdz noteiktā dienā, klāt esot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Par noslēgto laulību izdara ierakstu laulību reģistrā.

Laulību reģistra aktu datorizdruku paraksta abi laulātie, liecinieki un dzimtsarakstu nodaļas amatpersona. Reģistra ierakstu apstiprina ar valsts ģerboņa zīmogu.

Pēc laulības reģistrācijas laulātajiem izsniedz laulības apliecību.

Saņemamie dokumenti: laulības apliecība.

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS

Fiziska persona

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

 • Abu laulājamo pases vai personas apliecības;
 • noteiktas formas kopīgi parakstīts iesniegums (iesniegumā būs jānorāda arī liecinieku vārdus, uzvārdus, personas kodus (ja lieciniekam personas kods Latvijā nav piešķirts, tad dzimšanas datumu).
 • vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja viena no personām, kas stājas laulībā, nav pilngadīga;
 • personām, kas agrāk bijušas citā laulībā – dokuments, par iepriekšējās laulības izbeigšanos;
 • jebkuras bankas izsniegta maksājumu kvīts par pakalpojuma samaksu;
 • ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegta apliecība ar tulkojumu latviešu valodā par to, ka viņam nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav šķēršļu. Laulības reģistrācijas diena tiek noteikta, vienojoties ar Dzimtsarakstu nodaļu.

AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Iesniedzot laulības pieteikumu, ir jāsamaksā valsts nodeva 14 EUR apmērā; no valsts nodevas ir atbrīvoti 1. un 2.grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.

 Maksājums veicams pirms pakalpojuma saņemšanas

 • PATERNITĀTES ATZĪŠANA

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Paternitātes atzīšana notiek pamatojoties uz paternitātes noteikšanu ar tā brīvprātīgu atzīšanu vai tiesas spriedumu. Ja līdz dzimšanas reģistrācijai paternitāte nav noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta tikai ziņas par māti. Ja bērna tēvs vēlas atzīt bērnu par savu, tad nepieciešams veikt paternitātes atzīšanu. Paternitāti var arī atzīt pirms bērna dzimšanas. Paternitāti atzīst ar ierakstu dzimšanas reģistrā, bērna tēvam un mātei iesniedzot kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā, kurā ir reģistrēta vai tiks reģistrēta bērna dzimšana.

Līdz bērna 12 gadu vecuma sasniegšanai bērna paternitātes atzīšanas jautājumu izlemj vecāki, savukārt, atzīstot paternitāti bērnam vecākam par 12 gadiem, bērnam ir jāierodas kopā ar vecākiem Dzimtsarakstu nodaļā, lai rakstiski apstiprinātu piekrišanu paternitātes atzīšanai.

Ja viens no vecākiem nevar ierasties  Dzimtsarakstu nodaļā iesniegt paternitātes atzīšanas iesniegumu, viņa paraksta īstumu iesniegumā, tāpat arī pilngadīgā bērna, ja viņš nevar ierasties Dzimtsarakstu nodaļā, piekrišanu paternitātes atzīšanai ir notariāli jāapliecina.

Ja bērna dzimšana jau reģistrēta, vecāku kopīgam paternitātes atzīšanas iesniegumam pievieno bērna dzimšanas apliecību.

Ja saņemts paternitātes atzīšanas iesniegums vai tiesas spriedums par paternitātes noteikšanu, tad bērna dzimšanas reģistra ierakstu papildina ar ziņām par bērna tēvu, ja nepieciešams, maina bērnam (arī pilngadīgam) uzvārdu un izsniedz jaunu dzimšanas apliecību. Agrāk izsniegto dzimšanas apliecību anulē.

Dzimtsarakstu nodaļa paziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļai par veiktajiem civilstāvokļa reģistra ieraksta papildinājumiem un/vai labojumiem.

Saņemamie dokumenti: jauna dzimšanas apliecība bērnam.

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS

Fiziska persona

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

 • Iesniegums, ko paraksta abi vecāki;
 • bērna dzimšanas apliecība, ja bērnam dzimšana reģistrēta;
 • vecāku pases vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • tiesas spriedums par paternitātes atzīšanu, ja paternitāte netiek atzīta brīvprātīgi.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Iesniedzēju klātbūtnē iesnieguma saņemšanas dienā, ja paternitāte tiek atzīta brīvprātīgi.
Likumā noteiktajā termiņā, ja paternitāte tiek atzīta ar tiesas spriedumu.

 • VĀRDA, UZVĀRDA MAIŅA

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Vārdu vai uzvārdu var mainīt 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
 • personai mainīts dzimums;
 • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:

 • persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
 • personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) ieraksta maiņas iemesls neatbilst iepriekšminētajiem iemesliem;
 • persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.

Dzimtsarakstu nodaļa izskata maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un vārda, uzvārda maiņas dokumentus un pieprasa no Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību. Lēmumu par atļauju vārda vai uzvārda maiņai pieņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors. Ar šo lēmumu iesniedzējam 30 dienu laikā jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tam izsniedz jaunu pasi.

Iesniegumam par vārda un/vai uzvārda maiņu pieteicējs pievieno kvīti par valsts nodevu EUR 71,14 apmērā (par katru atsevišķi) samaksu.

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS

Fiziska persona

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA APRAKSTS (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu, ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Ja persona vēlas mainīt vārdu un/vai uzvārdu, tai personīgi jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļai pēc dzīvesvietas noteiktas formas iesniegums, norādot tajā vārda vai uzvārda maiņas iemeslu, kā arī izmaiņu veikšanai nepieciešamie dokumenti.

Iesniedzamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 • noteiktas formas iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu – jāiesniedz oriģināls;
 • nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai – jāiesniedz oriģināls;
 • fotogrāfija 4,5×3,5 cm;
 • kvīts par valsts nodevas samaksu – jāiesniedz oriģināls.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Lēmumu par atļauju tautības ieraksta maiņai pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Valsts nodeva 71.14 EUR

Dzimtsarakstu nodaļa pieņem iesniegumus atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanai

 • Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšana

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Pēc personu lūguma, pamatojoties uz civilstāvokļa reģistra ierakstu, Dzimtsarakstu nodaļa, bet, ja tajā reģistrs nav saglabājies un iesniedzējs ir juridiska persona, tad Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta arhīvs (Kaļķu iela 24, Rīga, LV 1050), izsniedz atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības, izziņas vai izrakstus no reģistra.

Atkārtotu apliecību izsniedz gadījumos, ja attiecīgais civilstāvoklis uz izrakstīšanas brīdi ir spēkā personai, par kuru izdarīts civilstāvokļa reģistrs. Atkārtotu apliecību izsniedz pašai personai vai viņas pilnvarotai personai. Ja civilstāvokļa reģistra ieraksts neattiecas uz personu, kura to pieprasa, bet šī persona pierāda savu tiesisko ieinteresētību, tai izsniedz izziņu vai izrakstu.

Iesniegumu izsniegt atkārtotu apliecību, izziņu vai izrakstu ieinteresētā persona iesniedz (nosūta) dzimtsarakstu nodaļai, kurā atrodas attiecīgais civilstāvokļa reģistrs. Iesniegumus izsniegt atkārtotas apliecības, izziņas vai izrakstu pārbauda pēc reģistru ierakstiem iesniegumā uzrādītā gada grāmatā, bet, ja ieraksta šī gada reģistros nav, pārbauda citu gadu reģistrus pirms un pēc iesniegumā uzrādītā civilstāvokļa reģistrācijas gada.

Atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības izraksta atbilstoši civilstāvokļa reģistru ierakstiem. Par atkārtotas apliecības izsniegšanu izdara atzīmi attiecīgā reģistra ierakstā, norādot tās izsniegšanas datumu.

Ja iesniegums saņemts pa pastu, atkārtotu apliecību, izziņu vai izrakstu no reģistra ieraksta ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas nosūta dzimtsarakstu nodaļai pēc pieprasītāja dzīves vietas, paziņojot par to iesniedzējam. Civilstāvokļa reģistru ierakstu izrakstus un kopijas izsniedz (nosūta) tikai pēc dzimtsarakstu nodaļu, tiesu un izmeklēšanas iestāžu pieprasījuma.

Saņemamie dokumenti:

 • atkārtota apliecība – ja iesniedzēja civilstāvoklis uz izrakstīšanas brīdi ir spēkā;
 • izziņa– ja iesniedzēja civilstāvoklis uz izrakstīšanas brīdi nav spēkā vai ja civilstāvokļa reģistra ieraksts neattiecas uz iesniedzēju;
 • ieraksta izraksts, kopija – tikai pēc tiesas, izmeklēšanas iestāžu, dzimtsarakstu nodaļas pieprasījuma.

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS

Fiziska un juridiska persona

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

 • Iesniegums, ja nepieciešama atkārtota apliecības izdošana, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
 • iesniegums, ja nepieciešama izziņas vai izraksta no reģistra izdošana, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
 • atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izdošanu pamatojoši dokumenti, ja civilstāvokļa reģistra ieraksts neattiecas uz personu, kura to pieprasa, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
 • tiesu, izmeklēšanas iestāžu, dzimtsarakstu nodaļas iesniegums, ja nepieciešams izsniegt civilstāvokļa reģistru ierakstu izrakstus, kopijas;
 • jebkuras bankas izsniegta maksājuma kvīts par pakalpojuma samaksu.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Ja pieprasa klātienē un attiecīgie civilstāvokļa reģistru ieraksti atrodas dzimtsarakstu nodaļā – divu darba dienu laikā.
Viena mēneša laikā – ja pieprasījums saņemts pa pastu (vai elektroniski) vai iesniegumā norādītā informācija nav precīza.

AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

par civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinošu izziņu vai izrakstu no reģistra, ja zināms precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta (no arhīva) 5,00 euro. Par civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinošas izziņas vai izraksta no reģistra izsniegšanu, ja nav zināms precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta (no arhīva) 7,00 euro.

Maksājumi veicami tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā: Varakļānu novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar skaidru naudu, vai pārskaitījumu veikšanai izmantojot banku pakalpojumus.

PIEZĪMES

Maksājumi veicami pirms pakalpojuma saņemšanas

 • Dzimtsarakstu nodaļa pēc pieprasījuma veic civilstāvokļa aktu ierakstu labojumus un papildinājumus

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Pakalpojumu sniegšanas gadījumi:

 • Laulību reģistra aktu ierakstu labojumi, papildinājumi pēc pieprasījuma;
 • Dzimšanas reģistra aktu ierakstu labojumi, papildinājumi pēc pieprasījuma;
 • Miršanas reģistra aktu ierakstu labojumi, papildinājumi pēc pieprasījuma.

Izmaiņas personas civilstāvokļa akta reģistra ierakstā, to papildinot vai labojot, veic uz Dzimtsarakstu nodaļas atzinuma, ieinteresētās personas iesnieguma, tiesas sprieduma vai administratīva akta pamata.

Dzimtsarakstu nodaļa ir tiesīga pieprasīt nepieciešamos civilstāvokļa reģistra ieraksta norakstus u.c. pierādošus dokumentus.

Iesniegumus par ārvalstīs reģistrēta civilstāvokļa reģistra papildināšanu vai labošanu iesniedz tiesā pēc iesniedzēja dzīves vietas.

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS

Fiziska persona

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

 • Ieinteresētās personas iesniegums;
 • No papildināmā vai kļūdainā reģistra izrakstītais dokuments (apliecība vai izziņa);
 • Dokumenti, kas pamato civilstāvokļa reģistra ieraksta papildināšanas vai labošanas nepieciešamību;
 • Maksājumu kvīts par pakalpojuma samaksu, ja pieteicējs netiek atbrīvots no samaksas veikšanas.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Iesniegumus par civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšanu vai labošanu dzimtsarakstu nodaļa izskata viena mēneša laikā. Termiņu var saīsināt vai pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Valsts nodeva 7 EUR.

Maksājumi veicami tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā: Dzimtsarakstu nodaļā, norēķinoties ar maksājumu kartēm, vai pārskaitījumu veikšanai izmantojot banku pakalpojumus.

PIEZĪMES

Saņemamie dokumenti:
• Jauna civilstāvokļa reģistrācijas apliecība, ja papildinājumi vai labojumi izdarīti sakarā ar paternitātes atzīšanu, adopciju, dzimuma maiņu;
• Esošā civilstāvokļa reģistrācijas apliecība ar atzīmi apliecības otrajā pusē par izdarītajām izmaiņām civilstāvokļa reģistrā, ja papildinājumi vai labojumi izdarīti sakarā ar vārda, uzvārda, pilsonības (pavalstniecības) vai tautības maiņu;
• Izziņa, ja labo vai papildina mirušas personas civilstāvokļa reģistru.

Dzimtsarakstu nodaļa pieņem iesniegumus tautības ieraksta maiņai

 • TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss un ir sasniegusi 15 gadu vecumu, var vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.

Tautības ieraksta maiņas iesniegumu izskata un attiecīgo lēmumu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Atļauju iesniedzēja tautības ieraksta maiņai dod Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments viena mēneša laikā no nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Šī atļauja ir dokuments, kas apliecina tautības ieraksta maiņas likumīgumu.

Par atļauju vai atteikumu mainīt tautības ierakstu dokumentos iesniedzējam paziņo Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Ja atļauja netiek dota, pēc paziņojuma saņemšanas iesniedzējs viena mēneša laikā lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Izmaiņas civilstāvokļa reģistros par personas tautības ieraksta maiņu, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta atļauju, veic tā Dzimtsarakstu nodaļa, kurā glabājas attiecīgais civilstāvokļa reģistrs. Ar šo brīdi iesniedzēja tautība ir mainīta.

Personai, kurai mainīta tautība, mēneša laikā jāgriežas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tai izsniedzama jauna pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Saņemamie dokumenti:

 • pase vai cits personu apliecinošs dokuments ar atzīmi par tautības maiņu;
 • laulības apliecība vai tās noraksts ar atzīmi par tautības maiņu otrajā pusē, ja iesniedzējs ir laulībā;
 • nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības vai to noraksti ar atzīmi par tautības maiņu otrajā pusē, ja iesniedzējam ir nepilngadīgi bērni.

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS

Fiziska persona

PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJA APRAKSTS

Persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu, ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

 • Personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 • tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību – jāuzrāda oriģināli;
 • nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišana tautības ieraksta maiņai – jāiesniedz oriģināls;
 • ja izvēlētā tautība ir “latvietis” – dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi – jāuzrāda oriģināls;
 • kvīts par valsts nodevas samaksu – jāiesniedz oriģināls.

Nepieciešamo dokumentu oriģināliem pielīdzināmi notariāli apliecināti šo dokumentu noraksti vai kopijas.

Ja 16 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai persona, kura nav Latvijas Republikas vai citas valsts pilsonis, bet kurai ir Iedzīvotāju reģistra piešķirts personas kods un pastāvīga dzīvesvieta Latvijā, vēlas mainīt tautības ierakstu, šis pilsonis vai persona iesniedz Dzimtsarakstu nodaļai pēc dzīvesvietas iesniegumu, norādot tajā tautības ieraksta maiņas iemeslu, kā arī izmaiņu veikšanai nepieciešamos dokumentus.

Iesniegumam par tautības ieraksta maiņu pieteicējs pievieno kvīti par valsts nodevu 71,14 EUR apmērā samaksu.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS TERMIŅŠ

Lēmumu par atļauju tautības ieraksta maiņai pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Valsts nodeva 71.14 EUR

PIEZĪMES (Par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Atļauju mainīt tautības ierakstu saņem pa pastu.
Pēc atļaujas saņemšanas jāgriežas:
• dzimtsarakstu nodaļā, lai saņemtu atkārtotu dzimšanas vai laulības apliecību vai citus dokumentus, kuros atspoguļota tautības maiņa;
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – ja nepieciešams mainīt tautības ierakstu personas apliecinošajos dokumentos (pasē).

Ministru kabineta noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

 1. Valsts nodevas likmes ir šādas:

3.1. laulības reģistrācija – 14 euro;

3.2. civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana – 7 euro;

3.3. atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana – 7 euro.

 1. Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu reģistrācijas.
 2. Valsts nodevu maksā:

5.1. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību;

5.2. veicot tiešsaistes maksājumus;

5.3. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī, ja to nodrošina par valsts nodevas iekasēšanu atbildīgā iestāde;

5.4. skaidrā naudā.

 1. No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

8.1. personu ar I vai II invaliditātes grupu;

8.2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

8.3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;

8.4. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

8.5. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

 1. Valsts nodevu neiekasē, ja:

9.1. civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;

9.2. civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas;

9.3. dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā;

9.4. civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu.

Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 770

Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p. k.
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena bez PVN (euro)
PVN (euro)*
Cena ar PVN (euro)
1.
Izziņa par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa akta reģistra ieraksta neesību
1 gab.
7,00
0,00
7,00
2.
Atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājums vai izziņa par minēto atļauju vai lēmumu
1 gab.
6,00
0,00
6,00
3.
Dokumenta atvasinājums no dzimtsarakstu arhīva
1 gab.
5,00
0,00
5,00
4.
Izziņa, ja civilstāvokļa akta reģistra ieraksts nav saglabājies
1 gab.
3,00
0,00
3,00
5.
Izziņa, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu**
1 gab.
5,00
0,00
5,00
6.
Pasta izdevumi par dokumentu nosūtīšanu uz ārvalstīm***
1 gab.
4,00
0,00
4,00

Piezīmes.

 1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma3.panta astoto daļu.
 2. ** Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrāža pielikuma 1., 2. un 4. punktā norādītā izziņa.
 3. *** Par Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrāža pielikuma 1., 2., 3. un 4. punktā norādītā dokumenta nosūtīšanu uz ārvalstīm, ar kurām Latvijas Republikai nav noslēgts tiesiskās sadarbības līgums par tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās.

Stājas spēkā ar 01.01.2018.

 • Piedzimšanas pabalsts

Materiālā palīdzība bērna piedzimšanas gadījumā:

 1. palīdzība ir vienreizēja, tās apmērs ir 40% no minimālās valstī noteiktās mēnešalgas un sudraba karotīte dāvanā par katru jaundzimušo bērnu;
 2. palīdzība tiek piešķirta vienam no vecākiem, kura dzīvesvieta deklarēta Varakļānu novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas;
 3. lai saņemtu materiālo palīdzību, bērna vecākam, kura dzīvesvieta deklarēta Varakļānu novada administratīvajā teritorijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz šādi dokumenti: – iesniegums materiālās palīdzības saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu; – bērna dzimšanas apliecības kopija; – ja bērna dzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā), jāpievieno likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā; 4. materiālai palīdzībai var pieteikties 3 mēnešu laikā no bērna reģistrācijas dienas;
 4. materiālo palīdzību nepiešķir: – ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē; – materiālā palīdzības piešķirta citā pašvaldībā. (28.08.2014. SN Nr.5 red.)
 • APBEDĪŠANAS PABALSTS

Materiāla palīdzība apbedīšanai:

 1. palīdzība tiek izmaksāta Varakļānu novadā deklarēta (pēdējā deklarētā dzīves vieta) iedzīvotāja nāves gadījumā, kas tiek piešķirta viņa tuviniekiem (apbedītājam) uz viņu iesnieguma un miršanas apliecības kopijas pamata, un tās apmērs ir 40% no minimālās valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;
 2. ja Varakļānu novadā deklarētai mirušai personai nav piederīgo, pašvaldība sedz apbedīšanas un citu pakalpojumu apmaksas izdevumus.