Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija (Varakļānu novada domes ēkā, 1.stāvā)

Mobilais tālrunis: +37164860870

Fakss: +371-64860840

E-pasts: dzimtsaraksti@varaklani.lv

Apmeklētājus pieņem:

Pirmdiena:

9:00 – 11:00

Otrdiena:

13:00 - 15:00

Trešdiena:

9:00 – 11:00

Ceturtdiena:

15:00-16:00

Piektdiena:

9:00 – 10:00

 

Tālrunis 64860870

 

PAKALPOJUMU APRAKSTS

Vēsturiski Dzimtsarakstu nodaļas tika izveidotas 1994.gada 1.janvārī.

2009.gada 7.septembrī izveidota Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa, kurā apvienotas Varakļānu pagasta, Murmastienes pagasta un Varakļānu pilsētas dzimtsarakstu nodaļas. Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja no 07.09.2009. ir Rita Upeniece.

Nodaļas arhīvā glabājas Varakļānu pagasta, Varakļānu pilsētas un Murmastienes pagasta dzimtsarakstu arhīva dokumenti no 1994.gada.

Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt  laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, var tās saņemt:

 • jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, klātienē iesniedzot iesniegumu un uzrādot derīgu personas apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību, pilnvarotām personām – pilnvaru).

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:

 1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
 2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana
 3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

Portālā   –  www.e-pakalpojumi.lv    www.latvija.lv

Ministru Kabineta 2013. gada 27. septembra “Noteikumi Nr. 906 “Par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”:

Valsts nodevas likmes ir šādas:

 1.  laulības reģistrācija – 14 euro;
 2. civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana – 7 euro;
 3. atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana – 7 euro.

No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):

 1. personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 4. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 5. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Valsts nodevu neiekasē, ja:

 1. civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;
 2. civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes akta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas;
 3. dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā;
 4. civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu.

Maksājumu par saņemtajiem pakalpojumu var veikt :

 1. Skaidrā naudā Varakļānu novada pašvaldības kasē;
 2. Veicot pārskaitījumu:
Varakļānu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000054750
Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22
(pamatojumā jānorāda par ko tiek maksāts)