Pakalpojumu apraksts

Adopcija
Adopcija (brāļu un māsu šķiršana)
Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Ārpusģimenes aprūpe (Audžuģimenē vai aprūpes iestādē)
Ārpusģimenes aprūpe – Vecāku aprūpē esoša bērna došana citas personas aprūpē
Ārpusģimenes aprūpe (Aizbildnība)
Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem
Vecāku un bērnu personiskās attiecības
Mantisko interešu aizsardzība
Vecāku domstarpību izšķiršana

ADOPCIJA

Ņemot vērā Latvijas Republikas Civillikuma 162.-176. pantu un Bāriņtiesu likuma 34. pantu, kā arī 2003. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 111 “Adopcijas kārtība”, lietā ir nepieciešams:

- Iesniegums no potenciālajiem adoptētājiem
– Adoptētāju dzīvesvietas deklarācijas izziņa
– Adoptētāju CV
– Ģimenes ārsta izraksts no adoptētāju ambulatorās medicīniskās kartes
– Laulības apliecība
– Adoptētāju bērnu dzimšanas apliecības
– Pārrunas un ģimenes pārbaudes
– Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību un administratīvajiem pārkāpumiem, kurai tiks nodots bērns aprūpē
– Ziņas par personu no psihiatra un narkologa
– Psihologa atzinums par potenciāliem adoptētājiem
– Darba izziņas
– Bāriņtiesas lēmums- personas tiek atzītas par potenciāliem adoptētājiem
– Pārrunas un ģimenes pārbaudes
– Tiek informēta Labklājības ministrija par potenciālajiem adoptētājiem – tiek nosūtīts lēmuma noraksts
– Tiek informēti Labklājības ministrijā potenciālie adoptētāji par adoptējamiem bērniem
– Labklājības ministrijas norīkojums adoptētājiem iepazīties ar adoptējamu bērnu
– Informācija no aizbildņa vai bērnu sociālās aprūpes /sociālās rehabilitācijas iestādes par bērna un adoptētāju savstarpējām attiecībām un kontaktēšanos

ADOPCIJA (BRĀĻU UN MĀSU ŠĶIRŠANA)

- Pārrunas un ģimenes pārbaudes
– Adoptētāju iesniegums ar lūgumu ļaut bērnu ņemt pirmsadopcijas aprūpē
– Bāriņtiesas lēmums – par bērna nodošanu pirmsadopcijas aprūpē adoptētāju ģimenē
– Tiek informēta bērnu sociālās aprūpes /sociālās rehabilitācijas iestāde par adopcijas atzīšanu
– Pārrunas un ģimenes pārbaudes
– Citu bāriņtiesu lēmumi par bērna vecāku aprūpes tiesībām
– Tiesu spriedumi par bērna vecāku aizgādības tiesību atņemšanu
– Citas bāriņtiesas lēmums par bērna šķiršanu no māsām un brāļiem adopcijas gadījumā
– Bērna dzimšanas apliecības kopija
– Adoptētāju iesniegums par adopcijas atzīšanu bērna interesēs
– Pēc tam, kad bērns 6 mēnešus bijis pirmsadopcijas aprūpē, tiek bāriņtiesā lemts par adopcijas atzīšanu bērna interesēs
– Tiek informēta Labklājības Ministrija un bērnu sociālās aprūpes /sociālās rehabilitācijas iestādes par adopcijas atzīšanu
– Adoptētāju prasība tiesā par adopcijas apstiprināšanu
– Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu
– Pārrunas un ģimenes pārbaudes (divas reizes gadā divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā)

AIZGĀDNĪBA/RĪCĪBSPĒJU IEROBEŽOTO PERSONU INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

Ņemot vērā Latvijas Republikas Civillikuma 216., 355.-381. pantu un Bāriņtiesu likuma 27., 40.-43., 51. pantu, lietā ir nepieciešams:

- Iesniegums no personas ar lūgumu lemt par rīcībspēju ierobežotas personas aizgādnību ieceļot/neieceļot viņu par aizgādni
– Tiesas spriedums par personas atzīšanu par rīcībspēju ierobežotu vai tiesas prasība iecelt rīcībspēju ierobežotai personai aizgādni
– Aizgādņa laulības apliecība
– Rīcībspēju ierobežotas personas un aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņas
– Bāriņtiesā sastādītu mantas sarakstu par rīcībpēju ierobežotas  personas mantām
– Dokumenti, kas sniedz informāciju par rīcībspēju ierobežotas personas mantu vērtību un stāvokli, kuri izmantoti mantu saraksta sastādīšanā (piem.- kadastrālās vērtības zemei, mašīnai vai dzīvoklim)
– Informācija par rīcībspēju ierobežotas personas bankas kontu stāvokļiem
– Dažādi līgumi, kas saistīti ar rīcībspēju ierobežotas personas mantu
– Pārrunas un piekrišanas no ģimenes locekļiem
– Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību un administratīvajiem pārkāpumiem, kurai tiks nodota rīcībspēju ierobežota persona aizgādnībā
– Ziņas par personu no psihiatra un narkologa
– Aizgādņa darba izziņa
– Ģimenes ārsta izziņa
– Bāriņtiesas lēmums par aizgādnības nodibināšanu un aizgādņa iecelšanu
– Pārrunas un rīcībspēju ierobežotas personas dzīves apstākļu pārbaudes
– Gada norēķini par rīcībspēju ierobežotas personas mantu pārvaldīšanu (iesniedz pārvaldīšanas apliecinošus dokumentus – konta atvēršanas līgums, konta norēķinus, dažādi citi līgumi un norēķini)

APLIECĪBU SOCIĀLO GARANTIJU NODROŠINĀŠANAI IZSNIEGŠANA
Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

Veic, ņemot vērā 2005. gada 15. novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” III un VI nodaļā.

ĀRPUSĢIMENES APRŪPE (AUDŽUĢIMENĒ VAI APRŪPES IESTĀDĒ)

Ņemot vērā Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27. panta trešo daļu un 37. panta trešo daļu un Bāriņtiesu likuma 35. panta pirmo un otro daļu, kā arī 25. pantu, pieņem lēmumu par bērna ievietošanu.

ĀRPUSĢIMENES APRŪPE – VECĀKU APRŪPĒ ESOŠA BĒRNA DOŠANA CITAS PERSONAS APRŪPĒ

Ņemot vērā Latvijas Republikas Bāriņtiesu likuma 17., 1. punktu un 49. panta pirmo un otro daļu, lietā ir nepieciešams:

- Iesniegums no personas ar lūgumu lemt par bērna nodošanu aprūpē
– Citas bāriņtiesas pieprasījums sniegt atzinumu par potenciālo aprūpētāju
– Bērna dzimšanas apliecība
– Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa
– (Ja nepieciešams) otra vecāka piekrišana bērna nodošanai citas personas aprūpē
– Bērna piekrišana
– Ģimenes ārsta izziņa
– Pārrunas un ģimenes pārbaudes
– Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību un administratīvajiem pārkāpumiem, kurai tiks nodots bērns aprūpē
– Ziņas par personu no psihiatra un narkologa
– Psihologa atzinums par potenciālo aprūpētāju
– Darba izziņa
– Ja persona ir deklarēta citā pašvaldībā, tās pašvaldības bāriņtiesa lemj par personas atbilstošajām spējām un apstākļiem aprūpēt noteiktu bērnu
– Bāriņtiesas lēmums par bērna nodošanu citas personas aprūpē
– Ģimenes pārbaudes akts

ĀRPUSĢIMENES APRŪPE (AIZBILDNĪBA)

Ņemot vērā Latvijas Republikas Civillikuma 216.-354. pantu un Bāriņtiesu likuma 26-33. pantu, lietā ir nepieciešams:

- Iesniegums no personas ar lūgumu lemt par nepilngadīgās personas aizbildnību
– Bērna dzimšanas apliecība
– Vecāku laulības apliecība
– Personas miršanas apliecība
– Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa no pašvaldības domes
– Bāriņtiesā sastādītu mantas sarakstu par nepilngadīgās personas mantām
– Dokumenti, kas sniedz informāciju par bērna mantu vērtību un stāvokli, kuri izmantoti mantu saraksta sastādīšanā (piem.- kadastrālās vērtības zemei, mašīnai vai dzīvoklim)
– Informācija par nepilngadīgās personas bankas kontu stāvokļiem
– Dažādi līgumi, kas saistīti ar nepilngadīgās personas mantu
– Citas bāriņtiesas vai personas iesniegums ar lūgumu sniegt atzinumu par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai
– Ģimenes pārbaudes akts
– Pārrunas
– Ģimenes locekļu piekrišana
– Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību un administratīvajiem pārkāpumiem, kurai tiks nodots bērns aprūpē
– Ziņas par personu no psihiatra un narkologa
– Iespējams – Psihologa atzinums par potenciālo aprūpētāju
– Darba izziņa

BĒRNA   AIZGĀDĪBAS TIESĪBU PĀRTRAUKŠANA UN ATJAUNOŠANA, PRASĪBAS SNIEGŠANA TIESĀ PAR BĒRNA AIZGĀDĪBAS TIESĪBU ATŅEMŠANU VECĀKIEM

Ņemot vērā Latvijas Republikas Civillikuma 203. pantu un Bāriņtiesu likuma 26.-22. pantu, lietā ir nepieciešams:

- Iesniegums no personas ar lūgumu lemt par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, -iem
– Bērna dzimšanas apliecība
– Vecāku laulības apliecība
– Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa no pašvaldības domes
– Vairāk kārtīgas pārrunas
– Vairāk kārtīgas Ģimenes pārbaudes akti
– Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību un administratīvajiem pārkāpumiem
– Ziņas par personu no  psihiatra un narkologa
– Psihologa atzinums par vecāku, bērnu vai ģimeni
– Iesniegums, sūdzība, informācija no personas par bērnu, kuram nepieciešama aprūpe un uzraudzība
– Bāriņtiesas priekšsēdētāja vai bāriņtiesas locekļa vienpersoniskais lēmums par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam,- iem
A) bērns tiek nogādāts pie otra vecāka, iecelta aizbildņa vai bērnu nogādā aprūpes iestādē
B) tiek ziņots attiecīgai bāriņtiesai par viņu pašvaldībā dzīvojošas personas aprūpes tiesībām un bāriņtiesā pieņemto vienpersonisko lēmumu
– 15 dienu laikā lemj bāriņtiesa vai atjaunot vai neatjaunot vecākam vai vecākiem aprūpes tiesības
– Iespējams bāriņtiesa lemj par bērna ievietošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
– Sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu un citām iestādēm, piem.- Valsts ieņēmumu dienestu, policijas iestādes, veselības iestādēm
– TIEK PIEPRASĪTA VISA VEIDA INFORMĀCIJA
– Tiek lūgts atzinums no sociālā dienesta par iespējām bērnam atgriezties vecāku ģimenē
– Tiek pieprasīta informācija no aizbildņa, aprūpes iestādēm par bērnu un vecāku saskarsmi, materiālo atbalstu ārpusģimenes aprūpes laikā
– Ja gada laikā no aprūpes tiesību atņemšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par nepieciešamību atņemt vecākiem aizgādības tiesības, sniedzot prasību tiesā, lemt par vecāku aizgādības tiesību atņemšanu

VECĀKU UN BĒRNU PERSONISKĀS ATTIECĪBAS

Ņemot vērā Latvijas Republikas Civillikuma 177.-189. pantu un Bāriņtiesu likuma 18. un 19. pantu, lietā ir nepieciešams:

- Tiesas pieprasījums sniegt atzinumu par saskarsmes tiesību/ aizgādības tiesību izmantošanas kārtību
personas prasības pieteikums tiesai
– Bērna dzimšanas apliecība
– Vecāku laulības apliecība
– Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa
– Pārrunas un ģimenes pārbaudes
– Darba izziņas
– Pārrunas vai vecāku savstarpējā vienošanās
– Dažādu personu vai vecāku iesniegumi un iesniegtie dokumenti
– Prasību pielikumi vai grozījumi, pretprasības vai pierādījumi
– Psihologa atzinums par ģimeni
– Mediācijas
– Lēmums – atzinums tiesai par saskarsmes/aizgādības tiesību īstenošanas veidu vai noteikšanu

MANTISKO INTEREŠU AIZSARDZĪBA

Ņemot vērā Bāriņtiesu likuma 21. pantu, lietā ir:

- Iesniegums no personas vai notāra ar lūgumu lemt par mantojuma pieņemšanu nepilngadīgās personas labā
– Bērna dzimšanas apliecība
– Vecāku laulības apliecība
– Personas miršanas apliecība
– Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa
– Īpašuma zemesgrāmatas nodaļas apliecības
– Tiesu izpildītāja vai bāriņtiesas sastādītu inventāra sarakstu par mantojumā atstātām mantām
– Dokumenti, kas sniedz informāciju par mantoto manu vērtību un stāvokli, kuri izmantoti inventāra saraksta sastādīšanā (piem.- kadastrālās vērtības zemei, mašīnai vai dzīvoklim)
– Informācija par nepilngadīgās personas bankas kontu stāvokļiem
– Dažādi līgumi, kas saistīti ar nepilngadīgās personas mantu
– Bāriņtiesas lēmums par mantojuma pieņemšanu nepilngadīgās personas labā
– Mantojuma apliecība
– Iesniegums par nepilngadīgās personas mantu pārvaldīšanu (piem.- atļaut atvērt noguldījuma kontu bankā uz nepilngadīgās personas vārda)
– Vēl lēmumi, kuri saistīti ar nepilngadīgās personas mantu pārvaldīšanu. (piem.- lēmums par aizbildņa iecelšanu tiesisko darījumu noslēgšanai starp vecākiem un bērnu)
– Bāriņtiesas pārbaudes akts (īpašumam)
– Gada norēķini par nepilngadīgās personas mantu pārvaldīšanu (iesniedz pārvaldīšanas apliecinošus dokumentus – konta atvēršanas līgums, konta norēķinus, dažādi citi līgumi un norēķini)

VECĀKU DOMSTARPĪBU IZŠĶIRŠANA

Ņemot vērā Bāriņtiesu likuma 19. pantu un 26. panta pirmās daļas 7. punktu, lietā ir nepieciešams:

Skat. Vecāku un bērnu personiskās attiecības.