24.11.2022. sedes darba kārtība

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE

Nr. 16                                                                                                plkst. 16.00

24.11.2022.

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par zemes nomu
 2. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 13-10, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
 3. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
 4. Par dzīvokļa Pils iela 32-7, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
 5. Par dzīvokļa Pils iela 32-13, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
 6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela 22, Varakļāni atsavināšanu
 7. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
 8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu
 9. Par īres līguma pārslēgšanu
 10. Par īres līguma pārslēgšanu
 11. Par personas iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā
 12. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās
 13. Par domes priekšsēdētāja Māra Justa komandējumu ārvalstī
 14. Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 2023.gada sienas kalendāram
 15. Par konkursu “Ziemassvētku rota 2022”
 16. Par Varakļānu novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu
 17. Par Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu
 18. Par Varakļānu novada pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstu