Oktobra Domes sēdes darba kārtība

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES SĒDE

27.10.2022.

plkst. 16:00                                                                                     

Nr. 14

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par nekustamā īpašuma “Strupuļi”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. sadalīšanu
 2. Par nekustamā īpašuma “Nomales”, Varakļānu pag., Varakļānu nov. sadalīšanu
 3. Par zemes nomu
 4. Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 43, Varakļāni izsoles rezultātu apstiprināšanu
 5. Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 43A, Varakļāni izsoles rezultātu apstiprināšanu
 6. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 15-8, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
 7. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 18-6, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
 8. Par dzīvokļa īpašuma Miera iela 14A-8, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
 9. Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas iela 1-4, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
 10. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
 11. Par īres līguma pārslēgšanu
 12. Par īres līguma pārslēgšanu
 13. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās
 14. Par jauniešu centra “Aplis” vadītājas atbrīvošanu no amata
 15. Par Ziemassvētku dāvananu vērtības noteikšanu
 16. Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā