VARAKĻĀNU NOVADA

DOMES SĒDE

30.06.2022.

plkst. 16.00

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 13-45, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

2. Par nekustamā īpašuma “Tēvzemnieki” sadalīšanu

3. Par nekustamā īpašuma Zemgales iela 16-1, Varakļāni sadalīšanu

4. Par zemes nomu

5. Par atļauju nodot apakšnomā zemi trešajai personai

6. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam

7. Par nekustamā īpašuma “Jauncelmiņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

8. Par 2020.gada 26.novembra Varakļānu novada domes lēmuma Nr. 19.7. “Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 20-12, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” grozīšanu

9. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu

10. Par īres līgumu pagarināšanu

11. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās

12. Par pensionāru biedrības “Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšanu

13. Par jauniešu centra “Aplis” vadītājas atbrīvošanu no amata

14. Par jauniešu centra “Aplis” vadītājas iecelšanu amatā

15. Par Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

16. Par grozījumiem “Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”

17. Par nomas maksas apstiprināšanu pašvaldības nekustamajam īpašumam

18. Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apsatiprināšanu

19. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri” apstiprināšanu

20. Par projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

PAPILDU DARBA KĀRTĪBA

21. Par nekustamā īpašuma “Lāčozoli” sadalīšanu

22. Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas iela 1-6, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai

23. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu