Saistošie noteikumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Varakļānu novadā