20.02.2009

Par Varakļānu novadu veidojošo pašvaldību apvienošanās projekta ziņojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2009. gada 18. februāra līdz 2009. gada 31.martam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
19. martā plkst. 1700 Murmastienes pamatskolas telpās; Sēdei tiek mainīts datums – tā notiks 23.03.2009. plkst.17.00 Murmastienes pamatskolā mazajā zālītē
26. martā plkst. 1700 Varakļānu pilsētas kultūras namā.
Ar Varakļānu novadu veidojošo pašvaldību apvienošanās projekta ziņojuma 1. redakcijas materiāliem var iepazīties pašvaldību mājaslapās www.varaklani.lv un www.murmastiene.lv.  Projekta ziņojuma materiāli rakstiskā veidā pieejami visu pašvaldību administrācijās.
Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu var iesniegt Varakļānu pilsētas domē, Murmastienes un Varakļānu pagastu padomēs līdz 31. marta plkst. 1700.
Vēlāk iesniegtie priekšlikumi netiks izskatīti.

Tālruņi uzziņām:
Varakļānu pilsētas domē 64860840; 64860870;
Murmastienes pagasta padomē 64825323; 64825333;
Varakļānu pagasta padomē 64807662

Novada-apvienosanas-projekts.doc