ATGĀDINĀJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA KĀRTĒJO MAKSĀJUMU

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

    Aicinām ievērot nodokļa samaksas termiņus, jo, saskaņā ar likumu, par laikā neveiktu maksājumu, tiek aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05 % no nenomaksātās summas par katru nokavētu dienu.

Nodokļa maksājums var veikt:

• Izmantojot portāla www.epakalpojumi.lv pakalpojumu: «Nekustamā īpašums/Mans nekustamā īpašuma nodoklis” vai portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”;

• veicot maksājumu ar bankas pārskaitījumu :
    
    o Bankas rekvizīti: Saņēmējs: Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054750:
    - AS „Swedbank” - LV25HABA0001402041751
    - AS „Citadele Banka” - LV11PARX0012456510002
• Skaidrā  naudā -  Varakļānu novada pašvaldības kasē  Rīgas ielā 13, Varakļānos,   darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-14.30 un Murmastienes pagasta pārvaldē Jaunatnes ielā 14, Murmastienē,  pirmdienās, otrdienās, trešdienās un  piektdienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00.

Veicot maksājumus bankā maksājuma mērķī obligāti jānorāda:

• fiziskām personām - īpašnieka vārds, uzvārds; juridiskām personām - nosaukums un reģistrācijas numurs;

• maksāšanas paziņojumā norādītais personīgā konta numurs zemei un/vai ēkām;

    Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

    Atgādinam, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums ir savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt, zvanot nekustamā īpašuma nodokļa speciālistei pa tālruni 27790023

 

PROTESTA AKCIJA!!!

 7. novembrī Rīgā notiks tautas protesta akcija PRET administratīvi teritoriālo reformu. Šī reforma paredz likvidēt mazos novadus un centralizēt pašvaldības.

Akcijas laikā paredzēts protesta gājiens, kurš sāksies Vecrīgā, Torņa ielā 4 un noslēgsies pie Saeimas nama Jēkaba ielā 11,
(no plkst. 8.30 - 9.15 pulcēšanās Vecrīgā, Torņa ielā 4 pie Pulvertorņa).

Protesta akcijai pievienoties tiek aicināts ikviens iedzīvotājs, mūsu zemes patriots, kuram nav vienaldzīga Latvijas nākotne!

Protesta akcija tiek rīkota, jo Saeimas darba kārtībā  1.lasījumā izskatīs J.Pūces (A/PAR) , virzīto un koalīcijas atbalstīto likumprojektu par administratīvi teritoriālo reformu (ATR).
Tautas sapulces iesniedzējs ir Valdis Mežvillo, zemnieks no Alojas.

Izsole Cirsma

Varakļānu novada pašvaldība rīko īpašumā esošās kustamās mantas cirsmas  izsoli

Cirsmas atrodas nekustamajā īpašumā Rīgas iela 101, Varakļāni, Varakļānu novads, kadastra Nr.7017 001 0209, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 7017 001 0209.

 

Cirsma Kvartāls Platība, ha Nogabals Krāja, m³ Cirtes veids
 Nr.1  1  0,28  7  126,25  Sanitārā kailcirte
 Nr.2  1  0,38  6  11,84  Sanitārā kailcirte
 Nr.3  1  6,89  1.;2.;3.;5.  76,48  Sanitārā izlases cirte

 

Izsole notiks 2019.gada 15.novembrī plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldības ēkas 202.kab., Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Kustamās mantas Izsoles sākuma cena ir EUR 3 210,00 (bez PVN)
PVN tiek piemērots saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).
Izsoles nodrošinājuma nauda – 10%  no izsolāmās mantas nosacītās cenas - EUR 321,00, kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot „Nodrošinājuma nauda par (papildus jānorāda konkrētā manta)”.

Izsoles reģistrācijas maksa EUR 5,00, tai skaitā PVN 21% - EUR 0,87, kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot „Izsoles reģistrācijas maksa par (papildus jānorāda konkrētā manta)”.

Personai, kura vēlas reģistrēties izsolei, līdz 2019.gada 15.novembra plkst.09:00, Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā (203.kab. pie sekretāres) darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz.16.00, (piektdien- līdz plkst.15.00) (tālrunis 64860840)

Pielikums 1

Pielikums 2

 

Realizēts projekts “Baroka Dižgari” Stirnienē

 Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Mūzikas un dejas mākslas nozares  ietvaros Varakļānu novada pašvaldība, sadarbībā ar Stirnienes tautas namu un Stirnienes draudzi, pateicoties VKKF finansējumam, īstenoja projektu “Koncerts “Baroka Dižgari””, projekta Nr. 2019-1-MDM043-P.
Projekta ietvaros 2019. gada 28. septembrī 17:00 Stirnienes sv. Laurencija Romas katoļu baznīcā notika “Koncerts “Baroka Dižgari”.

Koncerts presei logo

Aptauja personām ar invaliditāti

Labklājības ministrija vēlas atgādināt, ka joprojām tiek veikta aptauja
par personu ar invaliditāti iesaistīšanos sportā un sportiskās/fiziskās
aktivitātēs. Informējam, ka līdz šodienai anketu ir aizpildījušas jau
547 personas un tā būs pieejama līdz 2019.gada oktobra beigām. Vēlamies
vēlreiz uzrunāt iesaistītās puses ar aicinājumu lūgt personas ar
invaliditāti aizpildīt anketu, kuras to vēl nav paspējušas izdarīt.

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 30. panta 5. daļā
ir noteiktas personas ar invaliditāti tiesības piedalīties atpūtas,
brīvā laika un sporta pasākumos. Šīs aptaujas rezultāti Labklājības
ministrijai un citiem palīdzēs novērtēt, cik lielā mērā cilvēki ar
invaliditāti sporto vai iesaistās sportiskās/fiziskās aktivitātēs, un
izdarīt secinājumus par minētā konvencijas panta reālo situāciju valstī.
Tāpat aptaujas rezultāti palīdzēs noteikt, kādi uzlabojumi ir
nepieciešami, lai cilvēki ar invaliditāti varētu iegūt informāciju par
iespējām nodarboties ar sev vēlamu sporta veidu valstī un savā novadā.

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Aptaujā lūdzam piedalīties bērnus un pieaugušos cilvēkus ar
invaliditāti. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

Lai piedalīties aptaujā, spied uz linka:
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91417-aptauja-par-cilveku-ar-invaliditati-iesaistisanos-sporta