Jaunumi

Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu

Līdz 15. decembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2021. gada 15. decembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 17. maijā, 16. augustā un 15. novembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi atbilstoši "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma" 5.pantā minētajām tiesībām 2021.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2021. gada ietvaros un nosakot, ka Varakļānu novadā nekustamā īpašuma nodoklis maksājams ne vēlāk kā 30. jūnijā, 31. augustā, 31. oktobrī un 15. decembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.

Lasīt tālāk: Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu

Jauniešu centrs "Aplis" anketa

Varaklānu novada jauniešu centrs "Aplis" aicina novada jauniešus piedalīties aptaujā par centra līdzšinējo darbību un dalīties ar savām idejām un ierosinājumiem, kā turpmāk plānot centra darbu un aktivitātes jauniešiem novadā. Lai iegūtu maksimāli objektīvu viedokli, tad aicinu padalīties ar informāciju par aptauju visiem novada jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem.
Saite uz anketu:  forms.gle/u1Lc6VNNRwLsU7So8
Katrs viedoklis ir svarīgs, lai mūsu sadarbība izdotos veiksmīga. Paldies!

Ar Covid-19 saslimušajiem vakcinētajiem slimības pabalstu piešķirs no pirmās dienas

Darbanespejas lapas apmaksa no valsts 02

Cilvēkiem, kas saslimuši ar Covid 19 vai arī atrodas mājas karantīnā, ja viņiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas sertifikāts, vai arī kuri ir saņēmuši atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju, tiks piešķirts slimības pabalsts no pirmās darbnespējas dienas. Saistībā ar akūtu augšējo elpceļu infekciju slimības pabalsts tiks maksāts par pirmajām trijām darbnespējas dienām.

To paredz ceturtdien, 4. novembrī, Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtais grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas stāsies spēkā no 6. novembra.

Ja personu nosūtīs veikt analīzes par saslimšanu ar Covid-19 un analīzes būs pozitīvas – slimības pabalstu piešķirs par laiku no darbnespējas pirmās dienās, līdz cilvēks atgūs darbspējas. Ja analīzes būs negatīvas, bet darbnespēja turpināsies, izsniegtā darbnespējas lapa B noslēdzama trešajā darbnespējas dienā, un atverama darbnespējas lapa A. Slimības nauda un slimības pabalsts izmaksājams vispārējā kārtībā.

Lasīt tālāk: Ar Covid-19 saslimušajiem vakcinētajiem slimības pabalstu piešķirs no pirmās dienas

Amatniekiem sava darbnīca

            "Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība" laika posmā no 2020.gada vasaras līdz 2021.gada rudenim ir realizējusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības projektu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma:19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības atratēģiju” aktivitāte:19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

            Projekta attiecināmās izmaksas 14000,00 EUR , kur publiskai finansējums 12600,00 EUR (atbalsta intensitāte 90%) un Varakļānu novada pašvaldības lidzfinansējums 1400,00 EUR (atbalsta intensitāte 10%)

            Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas otrā stāva telpās (82,2 m2) izremontēta mūsdienīga, darba specifiki atbilstoša amatniecības darbnīca. Veikta vienkāršotā būvniecība: apvienotas telpas, ievilkts ūdens vads un kanalizācija, atjaunota grīda, iekārti jauni griesti, atjaunota elektropadeve un elektroinstalācijas. Būvdarbus veica SIA “Austrumu Būvnieks”. Iekārtotas darba, materiālu uzglabāšanas un atpūtas telpas.

Relize darbnicai sm

Aicina iedzīvotājus vērtēt Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 aktualizēto versiju 1.0

vpr karte logo 1

Turpinot strādāt pie Vidzemes attīstības plānošanas dokumentiem, kas tiks ņemti par pamatu turpmākajām rīcībām reģiona attīstības veicināšanai tuvākajos desmit gados, no 2021. gada 3. novembra līdz 2021. gada 3. decembrim Vidzemes plānošanas reģions (VPR) izsludina publisko apspriešanu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 aktualizētajai 1.0 versijai. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizēšana tiek veikta pamatojoties uz administratīvi teritoriālās reformas rosinātajām pārmaiņām, kad Vidzemes plānošanas reģiona teritorija paplašinājās, pievienojoties arī Ogres, Limbažu un Saulkrastu novadu teritorijām.

Lasīt tālāk: Aicina iedzīvotājus vērtēt Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030...

VPR Attīstības padome vērtē Latvijas Valsts ceļu sniegto redzējumu par plānotajiem būvdarbiem valsts ceļu tīklā

2021. gada 29. oktobrī uz ikmēneša sēdi tiešsaistē pulcējās Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padome, pārstāvot visas vienpadsmit VPR reģiona pašvaldības. Sēdē piedalījās arī Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns, kā arī VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (VSIA LVC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis. Klātesošie tika informēti par plānotajiem būvdarbiem valsts ceļu tīklā, kā arī tika skaidroti investīciju plānošanas kritēriji primāri un sekundāri atjaunojamajiem reģionālajiem ceļiem, kā arī vietējo ceļu savienojumiem starp pagastu un novadu centriem.

jaunais novads

Lasīt tālāk: VPR Attīstības padome vērtē Latvijas Valsts ceļu sniegto redzējumu par plānotajiem būvdarbiem...

Projekts

logo vjp

Projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanaVarakļānu vidusskolā”

Varakļānu novada pašvaldība un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2021.gada 19.oktobrī noslēdza sadarbības līgumu Nr. VP2021/4-2 par projekta īstenošanu Varakļānu vidusskolā.

Varakļānu vidusskolas pašpārvalde kopā ar direktora vietnieci audzināšanas darbā Ainu Kazāku izstrādāja “Labbūtības ceļa karti Varakļānu vidusskolas 7.-12. klašu skolēniem”. Tā palīdzēs plānot un organizēt daudzpusīgus pasākumus. Projekta aktivitātēs, izmantojot neformālās darba metodes, veicināsim pilsonisko līdzdalību un psihoemocionālo labsajūtu. Skolēni labiekārtos neformālu jauniešu labbūtības vietu - “Spotiņu”, kurā viņi jutīsies komfortabli

Pašpārvalde organizēs aktivitāšu ciklu “Kopā jautrāk, jaunieši brīvā atmosfērā, savstarpēji komunicējot, meklēs risinājumus stratēģiskās spēlēs, atbrīvosies, iejūtoties dažādās lomās, nepiespiestā atmosfērā, palīdzot un atbalstot viens otru, veiks komandu vienojošus uzdevumus. Tā būs iespēja pavadīt brīvo laiku bez viedierīcēm. Pašpārvalde piedāvās tikties dažādām domu biedru grupām, tādejādi sniedzot iespēju sarunāties, izteikt viedokli par sev aktuālām tēmām. Reāli veicināsim skolēnu emocionālo labbūtību.

Aktivitātes norisinās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros no 2021. g. 10. oktobra līdz 15. decembrim.

Varakļānu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Aina Kazāka

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.