15.10.2014

pep EAPN
EAPN Latvia IMG 0025 2 EAPN Latvia IMG 0044 1

Š.g. 22.-24. septembrī Briselē uz ikgadējo sanāksmi no Eiropas Savienības pulcējās cilvēki, kuri pieredzējuši nabadzību. Sanāksmi organizēja Eiropas Pretnabadzības tīkls (EAPN), un Latviju tajā pārstāvēja Elīna Ālere – Fogele un Viesturs Fogels no Rīgas, Valda Stadgale no Rucavas un Modra Vilkauša no Varakļāniem.

 PeP sanāksme šogad bija veltīta ES strukturālo fondu finansējuma mērķtiecīgam izlietojumam, lai mazinātu nabadzību un veicinātu sociālo iekļaušanos. EAPN prezidents Sérgio Aires (Portugāle) uzsvēra, ka nabadzībā dzīvojošie cilvēki ir noguruši no tukšiem solījumiem, un Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam ir jānodrošina tāda politika, kas veicina pret nabadzību vērstu projektu attīstību, lai ne mazāk kā 20% finansējuma tiktu novirzīts cilvēku labā, kuri cieš no nabadzības.

Sanāksmes dalībnieki uzsvēra, cik svarīgi ir projektu finansējumu novirzīt vietējām un nacionālajām nevalstiskajām organizācijām, iekļaut NVO uz līdztiesīgiem pamatiem struktūrfondu finansējuma dalīšanā, kā arī samazināt birokrātiju finansējuma saņemšanas un projektu īstenošanas procesā.

EK Nodarbinātības un sociālo lietu komisārs László Andor (Ungārija) apstiprināja sanāksmes nozīmīgumu, lai veicinātu politikas veidotāju un cilvēku, kuri dzīvo nabadzībā, savstarpējo dialogu, kas vērsts uz Eiropas fondu finansējuma mērķtiecīgu izmantošanu dzīves līmeņa atšķirības mazināšanai.

PeP sanāksmē bija pārstāvēta 31 nacionālā delegācija, kurai bija iespēja tikties ar Eiropas Savienības lēmumu pieņēmējiem (atšķirībā no citām valstīm sanāksmē nepiedalījās neviens jaunievēlētais Eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas!), kā arī diskutēt 5 tematiskās darba grupās par jautājumiem, kas saistīti ar minimālo ienākumu, bezpajumtniekiem, jaunatnes nabadzību, migrāciju, veselību un nevienlīdzību, un pret nabadzību vērstas cīņas metodēm.

Pēc EAPN preses relīzes sagatavoja

Laila Balga, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja