Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piekrītošās zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles priekšmets: nekustamais īpašums “Pakalns”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. (kadastra Nr. 7078 004 0445), zemes vienība ar kadastra apz. 7078 004 0445, platība 0,08 ha

Lietošanas mērķis:  lauksaimniecība

Nomas termiņš: 5 gadi.

Pieteikšanās izsolē līdz 2024. gada 16. jūlija plkst. 17.00.

Izsoles vieta un datums: 2024.gada 17. jūlijā plkst. 10.00 Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos.

Nomas maksas sākumcena noteikta saskaņā ar Varakļānu novada domes 16.12.2019. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.14.2. apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku. Izsole tiek organizēta pamatojoties uz Varakļānu novada domes 27.06.2024. sēdes lēmumu Nr. 8.4. un Neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem.

Izsoles nosacītā gada nomas maksas sākumcena (bez PVN) – EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro, 00 centu).

Izsoles solis – 0,5% no sākumcenas.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 10 (desmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jānoslēdz līgums par zemes nomu.

Iesniedzot PIETEIKUMU, izsoles dalībniekus reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2024. gada 16. jūlija plkst. 17.00.

Ar izsoles noteikumiem (skatīt šeit) www.varaklani.lv un Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos (darba laikā).