Meža dienas

meza dienas afisa

BIEDRĪBA "VARAKĻÕNĪTS"

ĪSTENOJUSI

VALSTS KULTŪRKAPITALA FONDA MĒRĶPROGRAMMAS "LATVIEŠU VĒSTURISKO ZEMJU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA" ATBALSTĪTĀS LATGALES KULTŪRAS PROGRAMMAS 2023 PROJEKTU

" MARTAS BĀRBALES DZEJOĻU KRĀJUMA "PIE LOGA PUTNA SPĀRNS" IZDOŠANA"

Nr. LKP2023/24

Projekta mērķis ir saturiski un mākslinieciski kvalitatīva izdevuma - dzejnieces Martas Bārbales dzejoļu krājuma "Pie loga putna spārns" izdošana, to iekļaujot nacionālajā un Latgales literatūras apritē, aktualizējot literāro mantojumu un veicinot kultūras procesus.

Projektu finansē biedrība " Latgales reģiona attīstības aģentūra" - EUR 2000.00 (divi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, Varakļānu novada pašvaldība - EUR 514.00 (pieci simti četrpadsmit euro, 00 centi) apmērā.

meza logo