No 1.oktobra – jauns būvniecības procesa regulējums!

Lai veicinātu īpašumu sakārtošanu un novērstu situācijas, kad ekspluatācijā nenodotās ēkas īpašnieki jau izmanto, Ministru kabineta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, tika noteikti astoņi gadi kā maksimālo termiņu būvdarbu veikšanai un būvju nodošanai ekspluatācijā.

Ar to saprotams, ka līdz 2022. gada 1. oktobrim ekspluatācijā bija jānodod būves, kuru būvniecība sākta un būvatļauja tika saņemta līdz 2014. gada 1. oktobrim.

Ja būvdarbi ir pabeigti – pienākums nodot ekspluatācijā.

Ja būvdarbi ir uzsākti un nav pabeigti - jālūdz būvvalde pagarināt būvatļauju.

Ja būvdarbi nav uzsākti, būvvaldē jāiesniedz iesniegums būvatļaujas anulēšanai.

Varakļānu novadā pēc pašreizējās uzskaites līdz 2014. gada 1. oktobrim ir izsniegtas 45 būvatļaujas (38 būvatļaujas ēkām, 7 –inženierbūvēm), kas šobrīd piekritīgas Varakļānu novada būvvaldei.

Būvvaldes būvinspektors veiks būvobjektu apsekošanu sākot ar senākajām būvatļaujām un tiks sastādīts Atzinums, kurā tiks norādītas būvniecības procesā atklātās nepilnības, ja tādas būs, un termiņš nepilnību novēršanai.

            Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 94., 97. punktu, lai pagarinātu maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu ēkām, būvvaldē ir jāiesniedz :

  1. Iesniegums papīra formātā ar lūgumu pagarināt būvatļauju - ierodoties būvvaldē vai elektroniski - iesniegumu iesniedzot BIS publiskajā portālā;
  2. Aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
  3. Ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns;
  4. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija - uz pieprasītā pagarinājuma termiņu.

Lai pagarinātu maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu inženierbūvēm, būvvaldē ir jāiesniedz :

  1. Iesniegums papīra formātā ar lūgumu pagarināt būvatļauju - ierodoties būvvaldē vai elektroniski iesniegumu - iesniedzot BIS publiskajā portālā;
  2. Inženierbūves novietnes izpildmērījuma plāns;
  3. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija - uz pieprasītā pagarinājuma termiņu.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Varakļānu novada būvvaldes būvinspektoru Andri Garanču, tālrunis: 29244474

Varakļānu novada būvvaldē apmeklētāju pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pierakta adresē: Rīgas iela 13, Varakļāni otrajā stāvā.