Par Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu

“Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”

Konkursa mērķis ir veicināt Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties daudzdzīvokļu māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, tādējādi attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību un pašvaldību un sekmējot kopīgu atbildību par dzīves kvalitātes uzlabošanu novadā.

Pašvaldības atbalsta intensitāte ir līdz 70% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt šādiem labiekārtošanas darbiem

nepārsniedzot 8 000,00 euro, 

ü brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei, atjaunošanai vai seguma remontam

nepārsniedzot 2 000,00 euro

ü lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve, pārbūve, atjaunošana vai remontdarbi;

ü apgaismojuma izbūve, pārbūve vai atjaunošana, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus;

ü citiem labiekārtošanas darbiem (soliņu, velonovietņu, atkritumu urnu u.c. labiekārtojuma elementu uzstādīšana, atkritumu konteineru novietošanas laukumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošana, pārbūve vai atjaunošana u.tml.);

ü jaunu apstādījumu izveide.

Projekta pieteikumu var iesniegt līdz 20.06.2022.

Projekta pieteikumi, ņemot vērā pieejamo finansējumu, tiek vērtēti divās kārtās:

iesniegti līdz 18.05.2022.

iesniegti līdz 20.06.2022.

Konkursa nolikums ŠEIT

Pieteikuma veidlapa