Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošo neapbūvēto zemes vienību izsoli.

Izsoles vieta un datums – izsole notiks 2020. gada 19. augustā plkst. 15:00 Varakļānu novada pašvaldības ēkā 102. kabinetā

Nr.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība, ha

Zemes vienības atrašanās vieta

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā EUR bez PVN

1.

7017 002 0011

1,7632

Jēkabpils šoseja 1b, Varakļāni, Varakļānu novads

114,61

2.

7094 007 0229

2,5

Stirnienes muiža, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads

162,50

Objekta izsoles sākumcena ir noteikta saskaņā ar Varakļānu novada domes ārkārtas sēdes no 16.12.2019. Nr. 14.2. apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku.

Nomas tiesību izsoles solis – 0,5% (pus procents) no izsoles sākumcenas.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64866416.

Izsoles dalībniekus reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā , Rīgas iela 13, Varakļānos, darba dienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00- 17.00, no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2020.gada 18.augusta pulksten 16:00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.varaklani.lv un Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba dienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00- 17.00