Izsole Cirsma

Varakļānu novada pašvaldība rīko īpašumā esošās kustamās mantas cirsmas  izsoli

Cirsmas atrodas nekustamajā īpašumā Rīgas iela 101, Varakļāni, Varakļānu novads, kadastra Nr.7017 001 0209, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 7017 001 0209.

 

Cirsma Kvartāls Platība, ha Nogabals Krāja, m³ Cirtes veids
 Nr.1  1  0,28  7  126,25  Sanitārā kailcirte
 Nr.2  1  0,38  6  11,84  Sanitārā kailcirte
 Nr.3  1  6,89  1.;2.;3.;5.  76,48  Sanitārā izlases cirte

 

Izsole notiks 2019.gada 15.novembrī plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldības ēkas 202.kab., Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Kustamās mantas Izsoles sākuma cena ir EUR 3 210,00 (bez PVN)
PVN tiek piemērots saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).
Izsoles nodrošinājuma nauda – 10%  no izsolāmās mantas nosacītās cenas - EUR 321,00, kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot „Nodrošinājuma nauda par (papildus jānorāda konkrētā manta)”.

Izsoles reģistrācijas maksa EUR 5,00, tai skaitā PVN 21% - EUR 0,87, kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot „Izsoles reģistrācijas maksa par (papildus jānorāda konkrētā manta)”.

Personai, kura vēlas reģistrēties izsolei, līdz 2019.gada 15.novembra plkst.09:00, Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā (203.kab. pie sekretāres) darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz.16.00, (piektdien- līdz plkst.15.00) (tālrunis 64860840)

Pielikums 1

Pielikums 2