Pakalpojuma nosaukums:

Koku ciršanas atļaujas izsniegšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Varakļānu novada administratīvajā teritorijā koku ciršana jāsaskaņo ar Varakļānu novada pašvaldību. Pamatojoties uz fiziskas vai juridiskas personas iesnieguma pamata, tiek apsekots koks un pieņemts lēmums par koka ciršanu vai saglabāšanu.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Fiziska vai juridiska persona iesniedz motivētu iesniegumu Varakļānu novada pašvaldībā.

Iesniegumam pievieno zemes robežu plāna kopiju vai shēmu ar norādītu koka atrašanās vietu un, ja koks aug uz īpašnieka zemes, īpašuma tiesību apliecinošu dokumenta kopiju. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku sarakstu ar parakstiem par koka ciršanu/saglabāšanu.

Jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas plānošanas gadījumā iesniegumam pievieno zemesgabala plāna kopiju un atļauju projektēšanai.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Iesniegums un nepieciešamības gadījumā zemesgabala plāna kopija vai shēma ar koka atrašanās vietu, īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku saraksts ar parakstiem par koka ciršanu/saglabāšanu.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pieteikuma veidlapa pielikumā vai klātienē Varakļānu novada pašvaldībā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

02.05.2012. MK noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”;

31.01.2013. Varakļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2 “Par koku ciršanu ārpus meža zemes Varakļānu novada administratīvajā teritorijā”

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Lēmums tiek pieņemts 30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektors t. 29285545

PIELIKUMS

Pieteikums