Pakalpojuma nosaukums:

Dzīvesvietas deklarēšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, persona par to paziņo PMLP Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā.

Iedzīvotāju apkalpošanas centrā reģistrē ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu Varakļānu novada administratīvajā teritorijā, aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas dzīvesvietu un izsniedz dokumentu – izziņu par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Personām, personu pilnvarniekiem un likumiskajiem pārstāvjiem, kuri vēlas deklarēt dzīvesvietu Varakļānu novada administratīvajā teritorijā, jāierodas Varakļānu novada dzimtsarakstu nodaļā, vai dzīvesvietu var deklarēt elektroniski portālā www.latvija.lv

Kādi dokumenti nepieciešami?

 • Personas pase ar derīgu termiņu vai ID karte, ārvalstniekiem – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta uzturēšanās atļauja;
 • pilnvarotai personai notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls);
 • deklarējot nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, iestādes darbiniekam tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā;
 • dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai dokuments, kas atbrīvo no valsts nodevas samaksas;
 • jāiesniedz dzīvesvietas deklarācija.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

 • Pielikumā,
 • Varakļānu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā
 • http://www.pmlp.gov.lv(sadaļā – pakalpojumi)

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

 • 20.06.2002. likums „Dzīvesvietas deklarēšanas likums”,
 • 27.08.1998. likums „Iedzīvotāju reģistra likums”,
 • 23.03.2000. likums „Fizisko personu datu aizsardzības likums”,
 • 18.03.2003. MK noteikumi Nr.121 „Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība”,
 • 20.10.2009. MK noteikumi Nr.1194 „Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”,
 • 30.06.2009. MK noteikumi Nr.720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Valsts nodeva – EUR 4,27.

Nodevas saņēmējs: Varakļānu novada pašvaldība, reģ.Nr. 90000054750.

Uzrādot attiecīgu dokumentu, valsts nodevu nemaksā:

 • politiski represētās personas,
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu,
 • invalīdi,
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki,
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu,
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu.

Izmantojot deklarēšanas iespēju www.latvija.lv pakalpojums ir bezmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

 • klātienē – Varakļānu novada pašvaldībā – Dzimtsarakstu nodaļā
 • elektroniskais pakalpojums – www.latvija.lvizmantojot PMLP e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem vai drošu elektronisko parakstu. Par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – tikai ārzemniekiem, bezvalstniekiem, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams reģistrēt tūlīt, tad 7 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?

Varakļānu novada pašvaldībā – tel.64860870 e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

PIELIKUMS

Veidlapa