Attālinātas juridiskās konsultācijas

Attālinātas juridiskās  konsultācijas maijā un jūnijā

Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo seku savlaicīgā novēršanā, Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar juridiskās palīdzības sniedzējiem nodrošina iespēju ikvienam iedzīvotājam saņemt konsultāciju, sazinoties ar juridiskās palīdzības sniedzēju pa tālruni.

Lasīt tālāk: Attālinātas juridiskās konsultācijas

Valsts atbalsts Covid19 situācijā

Latvijā joprojām tiek turpināti atbalsta pasākumi uzņēmējiem un strādājošajiem Covid-19 situācijā. Līdz 12. maijam dīkstāves atbalstam un algu subsīdijām izmaksāti jau vairāk nekā 132 miljoni eiro. Savukārt grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai piešķirts pēc 22 197 uzņēmēju iesniegumiem vairāk nekā 265 miljonu eiro apmērā. Ceturtdien, 13. maijā, atbalsta pasākumu nepārtrauktības nodrošināšanai Covid-19 krīzē novirzīti vēl papildu 180,9 miljoni eiro. Valsts atbalstam apgrozāmo līdzekļu granta veidā uzņēmēji visā Latvijā var pieteikties līdz 2021. gada 15. jūnijam, un to var izlietot no atbalsta piešķiršanas brīža līdz 2021. gada 31. jūlijam. Turpinās arī dīkstāves atbalstu un algu subsīdiju izmaksa, lai palīdzētu saglabāt darbavietas un nodrošināt cilvēkus ar iztikas līdzekļiem. Pilnu rakstu skatīt Finanšu ministrijas mājaslapā: https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/atbalsta-pasakumiem-covid-19-laika-pieskir-papildu-finansejumu. Video:

.

Paziņojums

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 47103000676, juridiskā adrese: Varakļāni, Rīgas ielā 13, LV-4838, izsludina iepirkuma procedūru  Būvuzraudzībai

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pils ielā 30, Varakļānos

(Identifikācijas Nr. VDzKU 2021/2)

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 25.05.2021. plkst.14.00.

Tālrunis informācijai 26499918

Pielikums:

Nolikums_cenu_aptauja_buvuzraudziba

Iepirkuma procedūra

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 47103000676, juridiskā adrese: Varakļāni, Rīgas ielā 13, LV-4838, izsludina iepirkuma procedūru  Fasādes un iekšējo inženiertīklu atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pils ielā 30, VarakļānosId. Nr. VDzKU2021/1

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 24.05.2021. plkst.14.00.

Tālrunis informācijai 26499918

Pielikumi:

nolikums_Pils30,Varaklani

buvapjomiPI30,Varaklani

Pils_30

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra organizēs skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu.

Arī šogad Nodarbinātības valsts aģentūra organizēs skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu.

Kas varēs pieteikties? Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

Kad un kā pieteikties dalībai pasākumā?  Reģistrēties elektroniski varēs no 2021.gada 17.maija līdz 16.augustam. NVA tīmekļvietnē būs pieteikuma anketa.

  • No 17.maija – varēs reģistrēties skolēni, kas vēlēsies strādāt Vidzemes, Kurzemes reģionā (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas)
  • No 18.maija – varēs reģistrēties skolēni, kas vēlēsies strādāt Rīgas reģionā (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas)
  • No 19.maija – varēs reģistrēties skolēni, kas vēlēsies strādāt Latgales, Zemgales reģionā (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas)

Visa aktuālā informācija par pasākumu un skolēnu darba vietu vakances būs pieejamas NVA tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem

 

Nekustamā īpašuma izsole

Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā 13, Varakļānos, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļānos, Varakļānu novadā, kadastra numurs 7017 001 0640, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0640 – 2875 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0640 001 – 118,60 m2 un vienas saimniecības ēkas ar kopējo platību 33,20 m2.

Lasīt tālāk: Nekustamā īpašuma izsole

Izsole

Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apz. 7017 001 0360 nomas tiesību izsoli.

Izsoles vieta un datums – izsole notiks 2021. gada 19. maijā plkst. 14:00 Varakļānu novada pašvaldības ēkā, ņemot vērā valstī esošo epidemioloģisko situāciju, izsoles vieta var tikt mainīta.

Lasīt tālāk: Izsole