MURMASTIENES BIBLIOTĒKA

MURMASTIENES BIBLIOTĒKA

laikā no 9.11.-6.12.2020.g. darbu organizē atbilstoši norādījumiem normatīvajā dokumentā

,,IETEIKUMI PUBLISKAJĀM BIBLIOTĒKĀM PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAI

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS APSTĀKĻOS VĪRUSA COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI”

Lasīt tālāk: MURMASTIENES BIBLIOTĒKA

Murmastienes pagastā pārvaldē

Murmastienes pagastā pārvaldē

16. - 30. novembrim

Kasieres atvaļinājuma laikā

KASĒ MAKSĀJUMUS   NEPIEŅEMS

Maksājumus var veikt internetbankā vai Varakļānu novada kasē.

Pārvaldes vadītāja tālr. 29427589

Dzimtsarakstu nodaļu darbs

Informācija par dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumiem ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus pēc iespējas sniedz attālināti, savukārt klātienē - tikai pēc iepriekšējā pieraksta.

Dzimtsarakstu nodaļu pakalpojumus attālināti iespējams izmantot caur portālu www.latvija.lv vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot pasta pakalpojumus.

Lasīt tālāk: Dzimtsarakstu nodaļu darbs

10 idejas

10 ieteikumi

Varakļānu VAC

SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” pārdod atklātā izsolē ultrasonoskopijas iekārtu Philips EnVisor.
Izsoles objekts ir 2008.gadā ražota ultrasonoskopijas iekārta Philips EnVisor.
Izsoles sākumcena tiek noteikta 2900 euro;
Izsole notiks 2020.gada 26.novembrī plkst.13:30 Varakļānu veselības aprūpes centrā Pils ielā 25a, Varakļānos.

Pielikums

Bāriņtiesas darbība ārkārtējās situācijas laikā

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī lūdzam Varakļānu novada iedzīvotājus nekavējoties informēt bāriņtiesu, ja ir zināmi gadījumi, ka pašvaldībā ir bērni:

  • kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni (visdrīzāk pusaudžu vecuma);
  • kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
  • kuru vecākiem ir jāatrodas pašizolācijā un nepieciešams atbalsts ar īslaicīgu uzturēšanās vietu bērniem;
  • kas līdz 7 gadu vecumam ir atstāti vieni vai bērna, jaunāka par 13 gadiem, klātbūtnē.

Informējam, ka situācijā, ja vecāki neilgu laika periodu (kas nepārsniedz trīs mēnešus) ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, ir iespēja izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem.

Vienlaikus uzsverams, lai videokonsultācija varētu notikt, nepieciešams derīgs eParaksts. Citi nosacījumi videokonsultācijas notikšanai skatāmi šeit - https://www.latvijasnotars.lv/pages/nosacijumi-videokonsultacijas-norisei.

Svarīgi ikdienas organizēšanai!!! Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, atgādinām Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta sestajā daļā noteikto – vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Lasīt tālāk: Bāriņtiesas darbība ārkārtējās situācijas laikā

Īstenots projekts „Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”

          Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „ Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”. Projekta Nr. 19-05-A00702-000033.

Projekta ietvaros ir veikta Varakļānu pagasta ceļa Šķēles- Stirniene ( 1,78 km) un Murmastienes pagasta ceļu: Sārnas- Lielstrodi- Varakļāni (2,32 km), Murmastiene- Silagals ( 3,01 km), Karolīna – Inčārnieki ( 0,72 km) pārbūvi. Pārbūvējamie ceļu posmi tika noteikti pēc pašvaldības izstrādātiem kritērijiem, kur par svarīgākajiem faktoriem tika ņemts vērā dati par ceļu un ceļam piegulošo teritoriju.

Lasīt tālāk: Īstenots projekts „Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”

Gribu! Varu! Daru!

 logo vjp

Projekts “Gribu! Varu! Daru!”, id.nr. VP2019/1.2-13, īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Kopējais projekta finansējums 2779,40 eur. Projekts tika sākts īstenot šī gada sākumā un piedalījās 12 jaunieši.

Lasīt tālāk: Gribu! Varu! Daru!

Izsole

Varakļānu novada pašvaldība atklātā izsolē nodod pašvaldībai piederoša daļēji labiekārtota dzīvokļa īres tiesības.  

Īres tiesības dzīvoklim Jaunatnes ielā 1-10, Murmastiene, Murmastienes pagasts,  Varakļānu novads (2 istabas 52,2 m² kopplatībā, 2. stāvs, 12- dzīvokļu māja).

Izsoles sākumcena – EUR 50,00, izsoles solis – EUR 10,00.

Izsoles reģistrācijas nodeva 5,00 EUR (pieci) apmērā (iemaksājama Varakļānu novada pašvaldības kasē vai Swedbank kontā Nr. LV25HABA0001402041751; kods HABALV22, reģ. Nr. 90000054750, ar norādi “īres tiesību izsoles reģistrācijas nodeva”);

Drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas (iemaksājama Varakļānu novada pašvaldības kasē vai Swedbank kontā Nr. LV25HABA0001402041751; kods HABALV22, reģ. Nr. 90000054750, ar norādi “īres tiesību izsoles drošības nauda”).

Izsolei reģistrēties var katru darba dienu no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00- 17.00, pēdējā reģistrācijas diena 2020. gada 26. novembris līdz plkst. 13:30.

Izsole notiks  2020.gada  26. novembrī plkst. 14:00,   izsoles vieta tiks noteikta ņemot vērā aktuālo epidemioloģisko situāciju - klātienē vai attālināti, katram izsoles dalībniekam paziņojot iepriekš.

Saņemt informāciju vai apskatīt objektu dabā var iepriekš sazinoties pa tālruni 64860840, 29487102.