Jaunumi

Paziņojums par īres maksas paaugstināšanu

PAZIŅOJUMS

par īres maksas noteikšanu

          Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojamajām telpām, ko pārvalda Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA no 2022.gada 1. septembra tiks paaugstināta īres maksa.

          Saskaņā ar Varakļānu novada domes 30.06.2022. sēdē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri”, īres maksa īrniekam tiks aprēķināta proporcionāli īrētās dzīvojamās telpas (dzīvokļa) platībai atbilstoši mājas kadastrālajai vērtībai, piemērojot likmi 3% gadā.

Sociālo dzīvokļu īrniekiem īres maksa ir 70% no noteiktās īres maksas apmēra.

ĪRES MAKSAS apmērs no 01.09.2022. pēc dzīvojamās mājas adreses apskatāms ŠEIT

Dzīvojamo telpu īres likums nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, nosacījumus, termiņus un īres maksas apmēru.

Turpmāk, ja dzīvojamās mājas kadastrālās vērtības izmaiņas pārsniegs 10%, pārvaldnieks veiks mēneša īres maksas pārrēķinu un piemēros no 1. jūlija, paziņojot īrniekam mēnesi iepriekš.

Vēršam īrnieku uzmanību: nepieciešams aktualizēt īres līgumus, vēršoties Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 2022.gada 30.decembrim adresē: Rīgas iela 13, Varakļāni pirmajā stāvā vai rakstot uz e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

tālrunis: 26499918 (Inese)

2022.gada 29.jūlijā

Aicina pieteikties darbam vēlēšanu iecirkņos 14. Saeimas vēlēšanām

Varakļānu novada vēlēšanu komisija no 2022. gada 25. jūlija līdz 5. augustam izsludina kandidātu izvirzīšanu darbam Varakļānu novada vēlēšanu iecirkņu komisijās 14. Saeimas vēlēšanu organizēšanai 2022. gada 1. oktobrī. Varakļānu novadā ir trīs vēlēšanu iecirkņi:

pilsēta/pagasts

Iecirkņa numurs

Iecirkņa adrese

Iecirkņa komisijas locekļu skaits

Murmastienes pagasts

671

Murmastienes kultūras nams, Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads

5

Varakļānu pagasts

676

Stirnienes kultūras nams, “Stirnienes muiža 2”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads

5

Varakļānu pilsēta

657

Varakļānu novada kultūras centrs, 1. Maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu novads

7

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās domes deputāts;
  5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  1. reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  3. Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas loceklim.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums jāiesniedz Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijai pēc adreses: Rīgas iela 13, Varakļānos. 205.kabinetā, Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, ievērojot dokumentu juridiskā spēka un dokumentu noformēšanas prasības, nosūtot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Neskaidrību gadījumā zvanīt Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai A.Ščuckai 29454332.

Pieteikums-darbam-velesanu-iecirkni

"Projektu konkurss "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" noslēdzies"

Varakļānu novada pašvaldība, sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru no 01.07.2022. līdz 11.07.2022. rīkoja projektu konkursu vasaras dienas nometnes organizēšanai nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas izglītojamo valsts valodas apguves un psihoemocionālā atbalsta integrācijai.

Konkursam pieteicās viens pretendents; iesūtīto projekta pieteikumu izvērtēja Varakļānu novada pašvaldība, atzīstot pieteikumu par atbilstošu projektu konkursa nolikumam un pieškirot tiesības Varakļānu vidusskolai rīkot vasaras nometni.

Izsole

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA KRUSTPILS IELA 27, VARAKĻĀNI IZSOLI

 Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā 13, Varakļānos, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Krustpils ielā 27, Varakļānos, Varakļānu novadā, kadastra numurs 7017 001 0290, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0290 – 2415 m2 platībā. Īpašuma izmantošanas veids - savrupmāju apbūves teritorija.

Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena - 3000,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

Visām personām, kuras vēlas reģistrēties nekustamā īpašuma izsolei, līdz 2022. gada 15. augusta plkst. 12.00 jāreģistrējas dalībai izsolē Varakļānu novada pašvaldībā, iesniedzot izsoles noteikumos minētos dokumentus un Varakļānu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054750, norēķinu kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS SWEDBANK, kods TRELLV22 vai Pašvaldības Kasē ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda 300,00 EUR apmērā un reģistrācijas nauda 5,00 EUR apmērā.

Izsole notiks 2022. gada 16. augustā plkst. 15.00 Varakļānu novada pašvaldības ēkā.

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē no izsoles paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2022.gada 15. augusta plkst. 12:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, tālrunis 64860840.

Nosolītājam divu nedēļu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas domē par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā avansa maksājums vismaz 10 procentu apmērā no savas piedāvātās augstākās summas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Pārējā summa par nosolīto Nekustamo īpašumu jāsamaksā laika periodā, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus, veicot bezskaidras naudas norēķinu uz Pašvaldības norēķinu kontu.

Papildu informācija par izsoli pieejama pa tālr. 64860840, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un interneta vietnē www.varaklani.lv

Izsoles noteikumi