Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana

Par Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu

“Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”

Konkursa mērķis ir veicināt Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties daudzdzīvokļu māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, tādējādi attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību un pašvaldību un sekmējot kopīgu atbildību par dzīves kvalitātes uzlabošanu novadā.

Pašvaldības atbalsta intensitāte ir līdz 70% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt šādiem labiekārtošanas darbiem

nepārsniedzot 8 000,00 euro, 

ü brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei, atjaunošanai vai seguma remontam

nepārsniedzot 2 000,00 euro

ü lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve, pārbūve, atjaunošana vai remontdarbi;

ü apgaismojuma izbūve, pārbūve vai atjaunošana, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus;

ü citiem labiekārtošanas darbiem (soliņu, velonovietņu, atkritumu urnu u.c. labiekārtojuma elementu uzstādīšana, atkritumu konteineru novietošanas laukumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošana, pārbūve vai atjaunošana u.tml.);

ü jaunu apstādījumu izveide.

Projekta pieteikumu var iesniegt līdz 20.06.2022.

Projekta pieteikumi, ņemot vērā pieejamo finansējumu, tiek vērtēti divās kārtās:

iesniegti līdz 18.05.2022.

iesniegti līdz 20.06.2022.

Konkursa nolikums ŠEIT

Pieteikuma veidlapa

PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTU CIRSMAS IZSOLI

Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederoša kustamā īpašuma -cirsmas atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts: Cirsma nekustamajā īpašumā Rīgas iela 101, Varakļāni, Varakļānu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 7017 001 0209

Cirsma

Kvartāls

Platība, ha

Nogabals

Krāja, m³

Cirtes veids

Nr.1

1

1,0

5

271,98

Sanitārā

vienlaidu cirte

Izsoles vieta un datums: 2022.gada 20.maija plkst. 14.00 Varakļānu pašvaldības ēkā Rīgas ielā 13, Varakļānos.

Izsoles nosacītā sākuma cena – 9 600,00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro).

Izsoles nodrošinājuma naudaEUR 960,00 kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot Nodrošinājuma nauda par cirsmas izsoli Rīgas iela 101, Varakļāni”.

Izsoles reģistrācijas maksa EUR 5,00, kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot „Izsoles reģistrācijas maksa par cirsmas izsoli Rīgas iela 101, Varakļāni”.

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro).

Izsoles veids – atkārtota mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 10 (desmit) dienu laikā no izsoles dienas jāiemaksā Varakļānu novada pašvaldības kontā vai kasē nosolītā kustamās mantas cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu.

Cirsmu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 64860840 vai 29419134.

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2022.gada 19.maija plkst.18:00.

Ar izsoles NOLIKUMU (skatīt šeit) var iepazīties interneta vietnē www.varaklani.lv un darba laikā Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos.

Pielikums: novertejums

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA KRUSTPILS IELA 27, VARAKĻĀNI IZSOLI

Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā 13, Varakļānos, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Krustpils ielā 27, Varakļānos, Varakļānu novadā, kadastra numurs 7017 001 0290, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0290 – 2415 m2 platībā. Īpašuma izmantošanas veids - savrupmāju apbūves teritorija.

Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena - 3000,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

Visām personām, kuras vēlas reģistrēties nekustamā īpašuma izsolei, līdz 2022. gada 17. maija plkst. 17.00 jāreģistrējas dalībai izsolē Varakļānu novada pašvaldībā, iesniedzot izsoles noteikumos minētos dokumentus un Varakļānu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054750, norēķinu kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS SWEDBANK, kods TRELLV22 vai Pašvaldības Kasē ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda 300,00 EUR apmērā un reģistrācijas nauda 5,00 EUR apmērā.

Izsole notiks 2022. gada 18. maijā plkst. 14.00 Varakļānu novada pašvaldības ēkā.

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē no izsoles paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2022.gada 17. maija plkst. 17:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, tālrunis 64860840.

Nosolītājam divu nedēļu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas domē par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā avansa maksājums vismaz 10 procentu apmērā no savas piedāvātās augstākās summas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Pārējā summa par nosolīto Nekustamo īpašumu jāsamaksā laika periodā, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus, veicot bezskaidras naudas norēķinu uz Pašvaldības norēķinu kontu.

Papildu informācija par izsoli pieejama pa tālr. 64860840, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un interneta vietnē www.varaklani.lv

krustpils27_izsoles_noteikumi

Par atbalstu Ukrainas kara bēgļiem

Par atbalstu 1

Varakļānu novada pašvaldība: Rīgas ielā 13, 2.st., Varakļāni, LV-4838
Palīdzība Ukrainai: www.palidzibaukrainai.lv

Par atbalstu 2

Aдреса: Ригаська вулиця 13 Варакляні
Допомога Україні: Relocation | Ukraine To Latvia (ukraine-latvia.com) 

Vidzemes plānošanas reģions apkopojis paveikto deinstitucionalizācijas procesa īstenošanā

DI Vidzeme

Lai analizētu Vidzemē īstenoto deinstitucionalizācijas procesu – izveidotos un vēl topošos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem, Vidzemes plānošanas reģions sagatavojis detalizētu pārskatu par paveikto.

Tajā apkopota informācija par pakalpojumu attīstību ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Būtiskākie izaicinājumi, ar ko saskaras pašvaldības deinstitucionalizācijas procesa īstenošanā, saistīti ar sarežģījumiem pakalpojumu infrastruktūras būvniecībā, tāpat arī ar grūtībām dažādu nepieciešamo speciālistu piesaistē sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.

Lasīt tālāk: Vidzemes plānošanas reģions apkopojis paveikto deinstitucionalizācijas procesa īstenošanā

Grozījumi Likumā par ostām

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Likumā par ostām”

No 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi  Likumā par ostām” atcelšanu, Varakļānu novadā ir noteikta viena parakstu vākšanas vieta:

  • Varakļānu kultūras namā, 1.Maija laukumā 4, Varakļānos, Varakļānu novadā

Parakstu vākšanas vietas darba laiks:

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00
Otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.

Plašāka informācija Centrālā vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv

Centrālās vēlēšanu komisijas informācija par personas datu apstrādi

Solītis

Solitis

25. martā

25.Marts