Jaunumi

PAR PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO DZĪVOJAMO TELPU ĪRI

Attels

Aicinām Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu (dzīvokļu) ĪRNIEKUS, kuri:

1) noslēguši beztermiņa īres līgumu;

2) noslēguši īres līgumu līdz 2022. gada 30. aprīlim;

3) pagarinājuši, pārslēguši īres līgumu līdz 2022. gada 30. augustam,

sazināties ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, lai pārskatītu īres līgumus un to aktualizētu.

Ievēro: Pirms īres līguma termiņa beigām vismaz mēnesi iepriekš jāvēršas pie izīrētāja, lai pagarinātu īres līgumu. Beidzoties īres līguma termiņam, ĪRNIEKA pienākums ir atbrīvot dzīvokli un segt maksu par īri un saņemtajiem pakalpojumiem par šo periodu!

Personām, kuras atsavinājušas dzīvokli, vai īpašnieka maiņas gadījumā, ir pienākums uzrādīt zemesgrāmatas apliecību izīrētājam (kas arī pārvaldnieks) un noslēgt apsaimniekošanas līgumu – no šī brīža izīrētājs ir tiesīgs nepiemērot maksu par īri!

Vēršam uzmanību, ka ĪRNIEKAM, kuram ir īres maksas vai komunālo pakalpojumu parāds, ir nepieciešams vienoties ar izīrētāju par parāda samaksas termiņu, pretējā gadījumā īres līgums var tikt izbeigts, piedzenot parādu un radušos izdevumus normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Izīrētājs ir tiesīgs izbeigt īres līgumu arī tad, ja ĪRNIEKS nav novērsis Brīdinājumā norādītajā termiņā uzrādītos dzīvokļa lietošanas pārkāpumus vai tie ir būtiski: ugunsdrošības, sanitārie un būvnormu pārkāpumi, dzīvokļa lietošana neatbilstoši mērķim, nelikumīga dzīvošana tajā vai dzīvokļa, komunikāciju pasliktināšanaĪRNIEKS neveic tehnisko, kosmētisko uzturēšanu.

ĪRNIEKA pienākums ir informēt izīrētāju par iemitinātu ģimenes loceklis, bet iemitināt citas personas ir tiesīgs pēc izīrētāja rakstiskas piekrišanas – šīs personas ir jānorāda īres līgumā.

Lai aktualizētu līgumu, ierodieties klātienē, adresē: Rīgas iela 13, pirmajā stāvā (104. kab.) vai rakstiet uz e-pastu: dzku@varaklani.lv, tālrunis: 26499918 (Inese)

Izglītojoša nodarbība par stresu un izdegšanas sindromu

3 14.12.22

13.decembrī Varakļānu novada Kultūras centrā novada iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt izglītojošu nodarbību par tēmu “Stress un izdegšanas sindroms”. Lekcija tika organizēta Varakļānu novada pašvaldības īstenotā projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekta id. Nr.9.2.4.2/16I/076). Nodarbību vadīja profesionāla personāla psiholoģe Anita Rošāne (Mg. public. relat., Mg. psych.).

Lasīt tālāk: Izglītojoša nodarbība par stresu un izdegšanas sindromu

No 1.oktobra – jauns būvniecības procesa regulējums!

Lai veicinātu īpašumu sakārtošanu un novērstu situācijas, kad ekspluatācijā nenodotās ēkas īpašnieki jau izmanto, Ministru kabineta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, tika noteikti astoņi gadi kā maksimālo termiņu būvdarbu veikšanai un būvju nodošanai ekspluatācijā.

Ar to saprotams, ka līdz 2022. gada 1. oktobrim ekspluatācijā bija jānodod būves, kuru būvniecība sākta un būvatļauja tika saņemta līdz 2014. gada 1. oktobrim.

Ja būvdarbi ir pabeigti – pienākums nodot ekspluatācijā.

Ja būvdarbi ir uzsākti un nav pabeigti - jālūdz būvvalde pagarināt būvatļauju.

Ja būvdarbi nav uzsākti, būvvaldē jāiesniedz iesniegums būvatļaujas anulēšanai.

Varakļānu novadā pēc pašreizējās uzskaites līdz 2014. gada 1. oktobrim ir izsniegtas 45 būvatļaujas (38 būvatļaujas ēkām, 7 –inženierbūvēm), kas šobrīd piekritīgas Varakļānu novada būvvaldei.

Būvvaldes būvinspektors veiks būvobjektu apsekošanu sākot ar senākajām būvatļaujām un tiks sastādīts Atzinums, kurā tiks norādītas būvniecības procesā atklātās nepilnības, ja tādas būs, un termiņš nepilnību novēršanai.

            Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 94., 97. punktu, lai pagarinātu maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu ēkām, būvvaldē ir jāiesniedz :

  1. Iesniegums papīra formātā ar lūgumu pagarināt būvatļauju - ierodoties būvvaldē vai elektroniski - iesniegumu iesniedzot BIS publiskajā portālā;
  2. Aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
  3. Ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns;
  4. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija - uz pieprasītā pagarinājuma termiņu.

Lai pagarinātu maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu inženierbūvēm, būvvaldē ir jāiesniedz :

  1. Iesniegums papīra formātā ar lūgumu pagarināt būvatļauju - ierodoties būvvaldē vai elektroniski iesniegumu - iesniedzot BIS publiskajā portālā;
  2. Inženierbūves novietnes izpildmērījuma plāns;
  3. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija - uz pieprasītā pagarinājuma termiņu.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Varakļānu novada būvvaldes būvinspektoru Andri Garanču, tālrunis: 29244474

Varakļānu novada būvvaldē apmeklētāju pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pierakta adresē: Rīgas iela 13, Varakļāni otrajā stāvā.

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

JPA palidziba

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība noteiktām iedzīvotāju grupām ir pieejama bez maksas

Fiziskām personām, kuras ir iesaistītas juridiskā strīdā un tām trūkst līdzekļu jurista pakalpojumu saņemšanai, Juridiskās palīdzības administrācijā var vērsties valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai. Administrācija norīko juridiskās palīdzības sniedzēju un apmaksā sniegto juridisko palīdzību noteiktajā apjomā.

Juridiskās palīdzības sniedzējs ir persona, ar kuru administrācija, atbilstot noteiktiem profesionālajiem kritērijiem, noslēdz juridiskās palīdzības līgumu un kas tiek norīkots juridiskās palīdzības saņēmējam juridisko konsultāciju sniegšanai, procesuālo dokumentu sagatavošanai un palīdzības sniegšanai tiesā.

Lasīt tālāk: Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība