Spotlog

SPOTLOG Logo

Spotlog seminārā diskutē par pēdējās jūdzes piegādes iespējām Vidzemes lauku telpā; to attīstība norit vietās, kur nav citu alternatīvu

2 290224

Š.g. 23. februārī Cēsīs pulcējās preču piegāžu nozares pārstāvji, pašvaldību speciālisti un zinātniski pētniecisko institūciju darbinieki, lai diskutētu par t.s. “pēdējās jūdzes” piegādes izaicinājumiem lauku telpā un pilsētās Vidzemē. Klātesošie novērtēja informāciju par Spotlog projektu un tajā identificētajām labajām praksēm, kā arī ar interesi uzklausīja arī vietējo uzņēmumu un zinātnisko institūciju piemērus par piegāžu organizēšanu, piemērojoties vietas specifikai un dažādiem individuāliem raksturlielumiem. Diskusijas raisījās par risinājumu mērogiem un pielietošanu Vidzemē. Pasākuma organizatori bija gandarīti dzirdēt arī aktīvas un kvalitatīvas diskusijas starp biznesa un pētniecības sektoriem. Savukārt pašvaldību pārstāvji novērtēja iespēju satikties ar pakalpojuma sniedzējiem, diskusijas turpinājās arī tīklošanās pusdienu laikā.

Lasīt tālāk: Spotlog

"Varakļānu novada pašvaldība aicina sakārtot dzīvojamo telpu īres tiesības un īpašuma, nomas tiesības!"

Īres tiesības:

Pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības 01.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri", 2025. gada 1. septembrī izbeigsies to pašvaldības piešķirto dzīvojamo telpu (dzīvoklis,māja) īres līgumi, kas tika noslēgti un nenoteiktu laiku. Pēc īres līguma izbeigšanās īrnieks un tā ģimenes locekļi nav tiesīgi lietot dzīvojamo telpu.

Informējam, ka īrnieka pienākums ir vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par īres līguma noslēgšanu uz noteiktu laiku. Šobrīd iesniegumu izskatīšana, īres līgumu noslēgšana, pagarināšana vai dzīvokļu atsavināšana tiek veikta pamatojoties uz spēka esošajiem Varakļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem normatīvajiem aktiem - ar domes lēmumu. Lai pagarinātu terminētu īres līgumu, iesniegums jāiesniedz vismaz mēnesi pirms līguma izbeigšanās. Īrnieka nāves gadījumā, īres līgumu noslēgt uz sava vārda ir tiesīgs lūgti tikai līgumā norādīts ģimenes loceklis.

Par vēsturiski piešķirtu dzīvokli lietošanā īres līguma termiņš tiek noteikts līdz 5 gadiem (ja nav parādsaistību un citu pārkāpumu). 

Par dzīvokļa, kas piešķirts kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, īri tiek lemts vērtējot īrnieka atbilstību turpmāk saņemt šādu palīdzību - īres termiņu nosakot līdz 5 gadiem, šobrīd pamatojoties uz pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 "Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" un normatīvo aktu noteiktajiem kritērijiem.

Pašvaldība nosaka īres, nomas maksas apmēru, kā arī aprēķina nekustamā īpašuma nodokli un ir tiesīga noteikt kārtību kādā veicama nodoto īpašumu uzturēšana, lietošana un apsaimniekošana.

Īpašuma tiesības:

Vēršam uzmanību, ka dzīvojamo telpu atsavināšanas gadījumā, ko ir tiesīgs ierosināt īrnieks,  procedūra norit no 3 līdz 6 mēnešiem. Sociālie dzīvokļi nav atsavināmi.

Tikai īpašnieks ir tiesīgs rīkoties ar dzīvojamo telpu, zemi (nodot lietošanā citai personai, pārdot, veikt būvniecību u.c.) - tādēļ aicinām sakārtot īpašuma tiesības - kas var skart īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, atsavināšanas procedūru, tiesību iegūšanu mantojuma lietas ietvaros.

 Lai privātīpašumā esošas ēkas un iznomātas pašvaldības zemes lietošana, uz kuras atrodas ēka, noritētu pilntiesīgi, iespējams ierosināt zemes atsavināšanu vai nomas līguma termiņa pagarināšanu, vēršoties pašvaldībā.

Lai iegūtu zemes un ēku īpašumtiesības, kas vēsturiski piešķirtas lietošanā, nomniekam piekrīt tiesība ierosināt to  pašvaldībā un atsavināt īpašumu par vērtētāja noteiktu cenu. Citos gadījumos un, iespējams, mainoties normatīvajam regulējumam, šādu īpašumtiesību sakārtošana notiks izsoles kārtībā.

Katra īpašnieka pienākums ir veikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu un apsaimniekošanu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Vakance

INSPEKTORS

DARBA APRAKSTS

Madonas novada un Varakļānu novada pašvaldības policija

Reģ.nr. 40900040157

aicina darbā uz nenoteiktu laiku
inspektoru

(profesijas kods pēc klasifikatora 3355 14)

Amata vienību skaits - 2

Lasīt tālāk: Vakance

Aicinām uz konferenci ''Radīt labāk, lietot ilgāk - atkritumi kā resursi Latvijā!'

Konference vizualis

Aicinām REZERVĒT DATUMU

“Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" 

projekta konferencei

''Radīt labāk, lietot ilgāk - atkritumi kā resursi Latvijā!''.

Piektdiena, 1. marts, 2024

Koncertzāle Cēsis, Raunas iela 12-1, Cēsis

Lasīt tālāk: Aicinām uz konferenci ''Radīt labāk, lietot ilgāk - atkritumi kā resursi Latvijā!'

Sākas pieteikšanās skolēnu erudīcijas konkursam "FIZMIX Eksperiments"

Sākas pieteikšanās skolēnu erudīcijas konkursam "FIZMIX Eksperiments"

Publicitates foto 1 

No 12. līdz 24. februārim 8. un 9. klašu skolēni un skolotāji aicināti pieteikt komandas dalībai ikgadējā AS "Latvenergo" rīkotajā Vislatvijas erudīcijas konkursā "FIZMIX Eksperiments", kurš šogad norisinās jau 29. reizi. Konkursa fokusā ir nākotnes enerģija, aicinot izzināt mūsu planētas resursus un to potenciālo pielietojumu nākotnē. Konkurss noslēgsies 13. aprīlī, kad Rīgā, ATTA centrā, norisināsies Latvijas Fizikas festivāls.

Lasīt tālāk: Sākas pieteikšanās skolēnu erudīcijas konkursam "FIZMIX Eksperiments"