19. aprīlī

LAIPNI GAIDITI VISI INTERESENTI!

Par stipendijām Varakļānu vidusskolas 9.-12. klases izglītojamajiem

 No 2022. gada 1.septemra Varakļānu vidusskolas 9.-12. klašu izglītojamajiem tiek piešķirtas stipendijas.

Stipendijas tiks piešķirtas ar mērķi, lai veicinātu augstāku mācību rezultātu sasniegšanu ikdienas darbā, motivētu skolēnu piedalīšanos dažādu līmeņu konkursos un olimpiādēs, popularizējot Varakļānu vidusskolu un novadu kopumā. Motivētu izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, veicinātu izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai, kā arī citu novadu skolēnu ieinteresēšana mācībām Varakļānu vidusskolā.

Stipendijas izglītojamajam tiks izmaksātas vienu reizi mēnesī saskaņā ar nolikumu, semestra stipendijas tiks piešķirtas I, II semestrī 9.,10.,11., 12. klases izglītojamajam:

ü EUR 20,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 6,00 līdz 7, 49 ballēm;

ü EUR 35,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 7,50 līdz 8,49 ballēm;

ü EUR 50,00 mēnesī, ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir no 8,50 līdz 10,00 ballēm;

Uz vienreizēju stipendiju līdz 50,00 EUR varēs pretendēt Varakļānu vidusskolas izglītojamie, kuri guvuši nozīmīgus panākumus novada, reģiona vai valsts mērogā.

Nolikums

Radies Varakļānos 2022

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biznesa ideju konkursam “Radies Varakļānos 2022”

Varakļānu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu pakalpojumu vai produktu ražošanai, piesakoties konkursam “Radies Varakļānos 2022”.

Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegt pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Varakļānu novadā.

Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai ir līdz EUR 8000,00

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2022. gada 18. maijs.

Konkursa nolikums ŠEIT

 Pieteikuma veidlapa

#RadiesVarakļānos

Par projektu konkursu

Par projektu konkursu Varakļānu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai lauku tūrisma attīstībai

 

Projektu konkursa mērķis ir:

ü veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību novada aktivitātēs. Palielināt cilvēku aktīvu iesaistīšanos lauku tūrisma nozares attīstīšanā Varakļānu novadā.

ü paplašināt Varakļānu novadā tūrisma piedāvājumu, kā arī izveidot suvenīru klāstu, kas raksturo Varakļānu novadu, ilgtermiņā radot iespēju Varakļānu novada iedzīvotājiem iegūt papildus finanšu līdzekļus no tūrisma nozares.

Finansējums paredzēts šādām aktivitātēm:

ü tūrisma objektu projektiem - finansējuma apmērs ir līdz EUR 2000,00

ü suvenīru izstrādes projektiem - finansējuma apmērs ir līdz EUR 500,00

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2022. gada 18. maijs.

Konkursa nolikums ŠEIT

Pieteikuma veidlapa

Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana

Par Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu

“Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”

Konkursa mērķis ir veicināt Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvu, iesaistoties daudzdzīvokļu māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, tādējādi attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību un pašvaldību un sekmējot kopīgu atbildību par dzīves kvalitātes uzlabošanu novadā.

Pašvaldības atbalsta intensitāte ir līdz 70% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt šādiem labiekārtošanas darbiem

nepārsniedzot 8 000,00 euro, 

ü brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei, atjaunošanai vai seguma remontam

nepārsniedzot 2 000,00 euro

ü lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve, pārbūve, atjaunošana vai remontdarbi;

ü apgaismojuma izbūve, pārbūve vai atjaunošana, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus;

ü citiem labiekārtošanas darbiem (soliņu, velonovietņu, atkritumu urnu u.c. labiekārtojuma elementu uzstādīšana, atkritumu konteineru novietošanas laukumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošana, pārbūve vai atjaunošana u.tml.);

ü jaunu apstādījumu izveide.

Projekta pieteikumu var iesniegt līdz 20.06.2022.

Projekta pieteikumi, ņemot vērā pieejamo finansējumu, tiek vērtēti divās kārtās:

iesniegti līdz 18.05.2022.

iesniegti līdz 20.06.2022.

Konkursa nolikums ŠEIT

Pieteikuma veidlapa

PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTU CIRSMAS IZSOLI

Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederoša kustamā īpašuma -cirsmas atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts: Cirsma nekustamajā īpašumā Rīgas iela 101, Varakļāni, Varakļānu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 7017 001 0209

Cirsma

Kvartāls

Platība, ha

Nogabals

Krāja, m³

Cirtes veids

Nr.1

1

1,0

5

271,98

Sanitārā

vienlaidu cirte

Izsoles vieta un datums: 2022.gada 20.maija plkst. 14.00 Varakļānu pašvaldības ēkā Rīgas ielā 13, Varakļānos.

Izsoles nosacītā sākuma cena – 9 600,00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro).

Izsoles nodrošinājuma naudaEUR 960,00 kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot Nodrošinājuma nauda par cirsmas izsoli Rīgas iela 101, Varakļāni”.

Izsoles reģistrācijas maksa EUR 5,00, kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk– Pašvaldība) kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē maksājuma mērķī norādot „Izsoles reģistrācijas maksa par cirsmas izsoli Rīgas iela 101, Varakļāni”.

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro).

Izsoles veids – atkārtota mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 10 (desmit) dienu laikā no izsoles dienas jāiemaksā Varakļānu novada pašvaldības kontā vai kasē nosolītā kustamās mantas cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu.

Cirsmu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 64860840 vai 29419134.

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2022.gada 19.maija plkst.18:00.

Ar izsoles NOLIKUMU (skatīt šeit) var iepazīties interneta vietnē www.varaklani.lv un darba laikā Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos.

Pielikums: novertejums

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA KRUSTPILS IELA 27, VARAKĻĀNI IZSOLI

Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā 13, Varakļānos, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Krustpils ielā 27, Varakļānos, Varakļānu novadā, kadastra numurs 7017 001 0290, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0290 – 2415 m2 platībā. Īpašuma izmantošanas veids - savrupmāju apbūves teritorija.

Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena - 3000,00 EUR, izsoles solis - 50,00 EUR.

Visām personām, kuras vēlas reģistrēties nekustamā īpašuma izsolei, līdz 2022. gada 17. maija plkst. 17.00 jāreģistrējas dalībai izsolē Varakļānu novada pašvaldībā, iesniedzot izsoles noteikumos minētos dokumentus un Varakļānu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054750, norēķinu kontā Nr. LV25HABA0001402041751, AS SWEDBANK, kods TRELLV22 vai Pašvaldības Kasē ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda 300,00 EUR apmērā un reģistrācijas nauda 5,00 EUR apmērā.

Izsole notiks 2022. gada 18. maijā plkst. 14.00 Varakļānu novada pašvaldības ēkā.

Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē no izsoles paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2022.gada 17. maija plkst. 17:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, tālrunis 64860840.

Nosolītājam divu nedēļu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas domē par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā avansa maksājums vismaz 10 procentu apmērā no savas piedāvātās augstākās summas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Pārējā summa par nosolīto Nekustamo īpašumu jāsamaksā laika periodā, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus, veicot bezskaidras naudas norēķinu uz Pašvaldības norēķinu kontu.

Papildu informācija par izsoli pieejama pa tālr. 64860840, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un interneta vietnē www.varaklani.lv

krustpils27_izsoles_noteikumi