Policija meklē Tevi Varakļānos!

11.07.24 03

Valsts policijas koledža ir uzsākusi reflektantu uzrunāšanas kampaņu “Policija meklē Tevi. Kampaņas mērķis ir iedrošināt un motivēt vidusskolu absolventus un personas līdz 40 gadu vecumam atklāt sevī policistu un realizēt savu potenciālu.

Ir cilvēki, kuri klasē, darbā un dzīvē ir tendēti uz labu un palīdzēšanu citiem. Tie ir cilvēki, kuri ir sabiedriski aktīvi, demonstrē savu labo gribu, ir uzņēmīgi un atbildīgi pret to, ko dara. Tieši šādus cilvēkus Valsts policijas koledža kampaņā “Policija meklē Tevi!” vēlas uzrunāt un aicina pievienoties saliedētai un motivētai komandai, kuras misija ir rūpēties par līdzcilvēkiem.

Lasīt tālāk: Policija meklē Tevi Varakļānos!

PAZIŅOJUMS PAR ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piekrītošās zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles priekšmets: nekustamais īpašums “Pakalns”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. (kadastra Nr. 7078 004 0445), zemes vienība ar kadastra apz. 7078 004 0445, platība 0,08 ha

Lietošanas mērķis:  lauksaimniecība

Nomas termiņš: 5 gadi.

Pieteikšanās izsolē līdz 2024. gada 16. jūlija plkst. 17.00.

Izsoles vieta un datums: 2024.gada 17. jūlijā plkst. 10.00 Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos.

Nomas maksas sākumcena noteikta saskaņā ar Varakļānu novada domes 16.12.2019. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.14.2. apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku. Izsole tiek organizēta pamatojoties uz Varakļānu novada domes 27.06.2024. sēdes lēmumu Nr. 8.4. un Neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem.

Izsoles nosacītā gada nomas maksas sākumcena (bez PVN) – EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro, 00 centu).

Izsoles solis – 0,5% no sākumcenas.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 10 (desmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jānoslēdz līgums par zemes nomu.

Iesniedzot PIETEIKUMU, izsoles dalībniekus reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos, darba laikā no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2024. gada 16. jūlija plkst. 17.00.

Ar izsoles noteikumiem (skatīt šeit) www.varaklani.lv un Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos (darba laikā).

Pirmdien, 1. jūlijā, oficiāli sākam LDC un VPVKAC pilotprojektu.

Kopā ar LDC piedāvājam jums šādu komunikācijas materiālu:

Vienotajos klientu apkalpošanas centros būs pieejami Lauksaimniecības datu centra pakalpojumi

VARAM un Lauksaimniecības datu centrs (LDC) sadarbībā pašvaldībām Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīklā organizē pilotprojektu.

2024. gada jūlijā – decembrī tiks organizēta LDC darbinieka klātienes pieņemšana VPVKAC telpās 1 – 2 reizes mēnesī, lai nodrošinātu iespēju klientiem – ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku turētājiem attālākos reģionos – saņemt LDC pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai.

LDC konsultanti būs pieejami 21 pašvaldību 53 VPVKAC (saraksts ar adresēm pieejams šeit: LDC).

Vienlaikus LDC apmācīs VPVKAC darbiniekus, lai 2025. gadā pakalpojumu varētu sniegt paši VPVKAC konsultanti. Tāpat tiks izvērtēta iespēja turpmāk piedāvāt klientiem sazināties ar LDC speciālistiem video konsultācijas veidā.

Projekta realizācija dos pievienoto vērtību arī reģionālajai attīstībai, veicinot valsts pārvaldes un pašvaldību sadarbību klientu apkalpošanas jomā, publiskajā sektorā stiprinot uz klientu vērstu personalizētu saziņu un pakalpojumu saņemšanu daudzkanālu režīmā.