2019. gada 20. maijs
Šodien vārdadienas svin Venta, Salvis, Selva

Varakļānos uzsākta projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešana

02.02.2009

projektabilde-5002008.gada 28.oktobrī, Rīgā, Vides ministrijā starp Vides ministriju, Varakļānu pilsētas domi un Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA tika parakstīts civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu. Projekts tiks īstenots, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, valsts budžeta, pašvaldības un komunālā uzņēmuma finansējumu.
Līguma ietvaros paredzēts:

Divu jaunu artēzisko urbumu izbūve, atdzelžošanas stacijas izbūve ar jaudu 500m3/d, virszemes ūdens rezervuāra (2 x 200 m3) un otrā pacēluma sūkņu stacijas izbūve, mobilā dīzeļģeneratora iegāde, neizmantojamo dziļurbumu tamponēšana (3 urbumi), notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar jaudu 550m3/d, galvenās KSS rekonstrukcija (aizstājot ar jaunu), kanalizācijas tīklu rekonstrukcija veicot 102 skataku remontu un 2,07 km kanalizācijas tīklu nomaiņu, ūdensapgādes tīklu paplašināšanu 3,72 km garumā, saimnieciskās kanalizācijas tīklu paplašināšanu Varakļānu pilsētas teritorijā par 2,94 km, t.sk., izbūvējot 0,52 km kanalizācijas spiedvadu un jaunu KSS, Kokaru ciema pieslēgšana Varakļānu pilsētas kanalizācijas sistēmai, izbūvējot 0,73 km kanalizācijas spiedvadu un jaunu KSS, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, nomainot 1,91 km cauruļvadu un uzstādot 94 jaunus aizbīdņus, 6 hidrantus un 48 ūdens skaitītājus.
Līguma kopējās izmaksas ir 5 351 565,20 lati, līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 346 275,86 lati.
Projekta ietvaros ir noslēgti sekojoši līgumi:
01.02.2008. – „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārtas projekta finanšu un izmaksu-ieguvumu analīzes aktualizācija” ar SIA „Ekoprojekts”
29.01.2009. – līgums „Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi ūdenssaimniecības objektu būvniecības līgumos Varakļānos” ar SIA „Geo Consultants”;
29.01.2009. – būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Varakļānos” ar PS „AA & Būvkompānijas”;
29.01.2009. – būvdarbu līgums „Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas projektēšana un būvdarbi” ar Konsorciju „Koger un Partneri”;
29.01.2009. – būvdarbu līgums „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvdarbi” ar Konsorciju „Koger un Partneri”;
03.02.2009. – autoruzraudzības līgums „Autoruzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošanas un paplašināšanas līgumam Varakļānos” ar „Halcrow Group Limited”.
Realizējot projektu Varakļānu pilsētā un Varakļānu pagasta Kokaru ciemā tiks uzlabota ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kā arī samazināts vides piesārņojuma risks.

Noderīgas saites

· Finanšu ministrijas administrētā Eiropas Savienības fondu interneta lapu:
www.esfondi.lv

· Vides ministrijas mājas lapas sadaļu „Fondi un investīcijas”/2007.-2013.g.Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods:

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=4107

· Eiropas Komisijas interneta lapām par KF (ja projekta līdzfinansējumu nodrošina KF):

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_en.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24233.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24231.htm

Projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega

05.01.2009

Pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega Murmastienes pagasta padome izsludina iepirkumu.

Identifikācijas Nr.: Murmastienes pagasta padome 2009/01
Iepirkuma nosaukums: Pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega
Publicēšanas datums: 05.01.2009.
Papildus informācija : Iepirkuma Nolikumu un Darba uzdevumu var saņemt Murmastienes pagasta padomē, kontaktpersona Jānis Mozga, tālr. 64825323
Pasūtītāja nosaukums: Murmastienes pagasta padome
Pasūtītāja reģistrācijas Nr.90000054765
Pasūtītāja adrese: Jaunatnes ielā 14, p/nMurmastiene, Madonas rajons
Tālr.64825323, fakss 64825333
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz rakstiskā veidā. Cenu piedāvājumam jābūt izteiktam LVL ar PVN (ja pretendents ir PVN maksātājs)
Līgums tiks slēgts ar to pretendentu, kurš piedāvās viszemāko cenu.
Paredzamā līgumcena: 6000 LVL ( bez PVN)
Pieteikumi jāiesniedz līdz 12.01.2009. plkst.09.00.

Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā iekļautie zemes gabali Varakļānu pilsētā

19.11.2008

Saskaņā ar MK 19.05.2008. noteikumiem Nr. 352 “Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kādā tā bija 1940. gada 21. jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem” Varakļānu pilsētas dome ar 06.11.2008. lēmumu Nr. 18.31 ir iekļāvusi līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā šādus zemes gabalus:

1. Varakļāni,
Rīgas iela 16A kad.nr.7017 001 0308, platība 1624 m2(nav uzmērīts),
vēsturiskā kad.vērtība uz 31.12.2007.- Ls 159, lietošanas mērķis-Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)
2. Varakļāni,
Preiļu iela 51A, kad.nr. 7017 001 0013,platība 2476m2(nav uzmērīts),
vēsturiskā kad.vērtība uz 31.12.2007.-Ls74, lietošanas mērķis-zemes,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101)
3. Varakļāni,
Raiņa iela 16B, kad.nr. 7017 001 0097,platība 5554m2(nav uzmērīts),
vēsturiskā kad.vērtība uz 31.12.2007.- Ls167, lietošanas mēķis- zemes,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101)

Teika

28.08.2008

IMG_9603-500Reiz sensenos laikos dzīvojis noslēpumainais un ar maģiskām spējām apveltītais Grāfs Borhs.  Tautā viņš bija pazīstams kā izcila personība. Grāfam piederēja dzīvais zobens un šis bijis draugos ar pašu velnu, tāpēc izpelnījās lielu bijību. Tā kā grāfs bija bagāts, tad radās doma par muižas celšanu. Grāfam nebija pa prātam šāda tāda vieta. Viņš meklēja vietu kur zāle būtu viszaļākā, debesis viszilākās, meži visskaistākie un ūdens visdzidrākais. Kad nu beidzot īstā vieta tika atrasta sākās muižas celšana, kur grāfs izmantojis arī burvestības. Līdz ar muižu tapa arī liela baznīca, jo grāfs bijis ticīgs, tad radās liels romantiska stila parks ar augļu dārzu un oranžēriju centrā, liepu prospektiem,  mākslīgajām saliņām un dīķiem. Parkam cauri vijās dzidrs strauts, kura krastus vienoja arkveida tiltiņi.  Visapkārt smaržoja ziedi un vīteroja putni. Tā bija paradīze zemes virsū, kas gadsimtiem ejot arvien pilnveidojās,  paplašinājās, savijās ar daudzām teikām un nostāstiem un ieguva skaisto nosaukumu – Varakļāni.


_