2019. gada 23. janvāis
Šodien vārdadienas svin Strauta, Grieta

Bāriņtiesas pakalpojumi

19.01.2010

Bāriņtiesas pakalpojumi

Uz bāriņtiesu būtu nepieciešams doties, ja:

 • ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības;
 • bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības vai vecāki slikti izturas pret viņu;
 • nepieciešama bāriņtiesas piekrišana, lai rīkotos ar nepilngadīgā bērna mantu;
 • pilngadīga persona vēlas uzņemties rūpes par bērniem, kuri atrodas bērnu aprūpes iestādē (bērnu namā), kļūstot par aizbildni, adoptētāju, audžuvecāku vai uzticības personu;
 • nepilngadīgajai piedzimst bērns, kuram ieceļams aizbildnis līdz mātes pilngadībai;
 • nepilngadīgais ir pietiekami pastāvīgs, spēj sevi nodrošināt un vēlas, lai viņu atzīst par pilngadīgu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas u.c.

Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros:

 • pārzina pašvaldības teritorijā aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas;
 • izskata sūdzības un iesniegumus par vecāku, aizbildņu un aizgādņu rīcību, ieceļ un atceļ aizbildņus;
 • aizstāv bērnu personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām;
 • piedalās lietu izskatīšanā tiesā un dod savus atzinumus;
 • sadarbojas ar veselības aprūpes, izglītības, sociālās palīdzības un policijas iestādēm.

Bāriņtiesai ir tiesības:

 • pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošus jautājumus;
 • pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas – mantojuma atstājēja kontu atlikumiem, kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;
 • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 • iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas personas interesēs;
  veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
 • lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
  pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

<- Atpakaļ uz pakalpojumi

Adreses piešķiršana, maiņa vai anulēšana

19.01.2010

Pakalpojuma nosaukums:

Adreses piešķiršana, maiņa vai anulēšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Nekustamā īpašuma (būves, zemesgabala vai tā daļas) reģistrācijai Zemesgrāmatā.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Adrese tiek piešķirta, mainīta vai anulēta pēc fiziskas, juridiskas personas vai to pilnvarotās personas rakstiska iesnieguma izskatīšanas.

Pakalpojuma saņēmējam nepieciešams iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

 • Iesniegums (veidlapa)
 • Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti (Zemesgrāmatas kopija)
 • Zemes robežu plāns (kopija)
 • Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā, klātienē.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Bezmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

 • Klātienē Varakļānu novada pašvaldībā – Nekustamā īpašuma nodaļā
 • Pa pastu: Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838.
 • e-pasts: varaklani@varaklani.lv.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?  

Tālrunis uzziņām 27790023, 27790016, e-pasts: varaklani@varaklani.lv

PIELIKUMS

Iesniegums

<- Atpakaļ uz pakalpojumi

2009.gada 30.decembra domes sēdes protokols

15.01.2010

Domes_sede_30.12.2009

Paziņojums par publisko apspriešanu

15.01.2010

 

 Varakļānu novada dome ar 26.11.2009. novada domes sēdes lēmumu Nr.11.2 ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai jautājumā par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu visā Varakļānu novada administratīvajā teritorijā.

Savu viedokli, priekšlikumus vai iebildumus var iesniegt līdz 2010.gada 10.martam:

-     Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļā – Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā;

-     Murmastienes pagasta pārvaldē – Jaunatnes ielā 14, Murmastienē, Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā;

-     Varakļānu pagasta pārvaldē – Satiksmes ielā 12, Stirnienē, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā.

Iebildumu neiesniegšana norādītajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

 

2009.gada 14.decembra ārkārtas domes sēdes protokols

15.01.2010

Domes_sede_14.12.2009

Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Varakļānu vidusskolā” ieviešana.

06.12.2009

2009.gada 25.maijā tika noslēgta vienošanās starp Varakļānu pilsētas domi un Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās  nodrošināšana Varakļānu vidusskolā” īstenošanu Varakļānos.

 Projekta rezultātā tiks modernizēti ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas kabineti. Projekta ietvaros plānots veikt telpu remontu, iegādāties modernus uzskates līdzekļus un kabinetu aprīkojumu, nodrošināt tos ar modernām informācijas tehnoloģijām, iegādāties jaunu apmācības programmatūru.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums „Varakļānu vidusskolas dabaszinātņu un matemātikas kabinetu renovācija”, kura rezultātā tiesības slēgt līgumu ieguva SIA „Akvilons Z”. Minētā būvfirma  ir veikusi četru kabinetu renovācijā Varakļānu vidusskolā. Mēbeļu iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “SaSilver” un iegādātas un uzstādītas mēbeles fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas kabinetiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

2009.gada 26.novembra domes sēdes protokols

04.12.2009

Domes_sede_26.11.2009.doc

2009.gada 29.oktobra domes sēdes protokols

04.12.2009

Domes_sede_29.10.2009

Biedrība “Mednieku klubs Murmastiene”

20.11.2009

“Bērzi”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV – 4835
e – pasts: dainis.tucs@inbox.lv
Kontaktinformācijas telefons                  26528739         
Piedāvājums:
*) dzīvnieku un putnu vērošaDSC_0677DSC_0485na, fotogrāfēšana, filmēšana brīvā dabā,
*) eksursija uz Barkavas ozolu audzi
.

Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētki

12.11.2009

Jauno zvaigzņu kopbilde„Tikai tā mēs varam kopā vēl būt” – ar šiem Guntara Rača un Ulda Marhileviča dziesmas vārdiem 7.novembrī izskanēja Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētki. Uz pasākumu Varakļānu kultūras nams, sadarbojoties ar mūzikas skolotājiem, aicināja bērnus un jauniešus, kuri jau ir pazīstami plašākai publikai – viņi muzicē ikdienā, raksta dziesmas, mācās mūzikas skolās un mūzikas viduskolās, piedalās dažādos konkursos un gūst godalgotas vietas. Šie bērni un jaunieši jau bija pazīstami katrs savā pagastā un pilsētā, bet pirmoreiz sapulcējās kopā no visa novada uz vienas skatuves. Šī nu bija iespēja skatītājiem pārliecināties, ka Varakļānu novadā ir patiešām daudz muzikālu un talantīgu bērnu un jauniešu!

            Koncertā piedalījās un gan ar populārām, gan pašu sacerētām dziesmām klausītājus priecēja Varakļānu novada jaunie talanti – Dārta Pelse, Deivija Zepa un Kristaps Vēvers no Murmastienes; Ilze Grēvele no Stirnienes; Armīns Apeins, Aldis Grandāns un Evita Teleže, Gunta Vēvere un Laura Mestere jeb muzikālā apvienība „Hoot sound”, Kārlis Strūbergs, Viktorija Indāne no Varakļāniem.

            Skatītāji bija ļoti atsaucīgi un aktīvi balsoja par savu simpātiju. Visiem dalībniekiem bija ļoti līdzīgs balsu skaits un skatītāju simpātijas balvas no AS Swedbank dalīja Armīns Apeins, Aldis Grandāns un Evita Teleže, Viktorija Indāne, Deivija Zepa, bet speciālbalvu no SIA Oriflame saņēma Ilze Grēvele.

Noslēgumā  Varakļānu novada bērnu un jauniešu mūzikas svētku dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā ar zāli, nobaudīja pīrāgu un draudzīgi turpināja lustēties ballītē.

            Varakļānu kultūras nams saka paldies Kristapam un pārējiem grupas „The KUTUS” dalībniekiem par palīdzību pasākuma organizēšanā.

Vislielākais paldies pasākuma atbalstītājiem – Varakļānu novada domei, SIA Oriflame un AS Swedbank!

 

Varakļānu KN māksl.daļas vad. Kristīne Strode


_