2019. gada 23. aprīis
Šodien vārdadienas svin Jurģis, Juris, Georgs

Pašvaldības piederošo telpu iznomāšana

19.01.2010

Pakalpojuma nosaukums:

Pašvaldības piederošo telpu iznomāšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Pamatojoties uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, tiek iznomātas pašvaldībai piederošas telpas.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Iesniegt rakstisko iesniegumu:

Iesniegumā jānorāda telpas adrese, telpas nomāšanas laiks un plānotā darbība.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Juridiskai personai – pilnvara juridiskās personas par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Saskaņā ar normatīviem aktiem, par konkrētās telpas noteiktajiem izcenojumiem

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

 • Klātienē – Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā;
 • Pa e-pastu: varaklani@varaklani.lv.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?  

Varakļānu novada pašvaldība, tālr. 64860840; varaklani@varaklani.lv

PIELIKUMS

<- Atpakaļ uz pakalpojumi

Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošana publiskās vietās

19.01.2010

Pakalpojuma nosaukums:

Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās.

Pakalpojuma īss apraksts:

Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietojuma izskatīšanas, saskaņošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtība publiskās vietās Varakļānu  novada administratīvajā teritorijā.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Izskatot fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas iesniegumu par reklāmas/izkārtnes objekta izvietošanu, pašvaldība apstiprina reklāmas/izkārtnes projektu un izsniedz izvietošanas atļauju, kas ir pamats reklāmas/ izkārtnes uzstādīšanai un reklāmas/izkārtnes atļaujas saņemšanai.

Pakalpojuma saņēmējam nepieciešams iesniegt iesniegumu klātienē, elektroniski vai pa pastu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Pieteikums reklāmas objekta izvietošanai, pielikumā iesniedzot nepieciešamos dokumentus (sk. pievienoto veidlapu).

Pieteikums reklāmas/izkārtnes objekta izvietošanai saistībā ar būvi, pielikumā iesniedzot nepieciešamos dokumentus (sk. pievienoto veidlapu).

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā, klātienē.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

 • 10.01.2000. LR likums „Reklāmas likums”.
 • 19.05.1994. LR likums „Par pašvaldībām”.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

 • Saskaņā ar Varakļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Par pašvaldības nodevām Varakļānu novadā”.
 • Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Izmantojot pašvaldības e-pastu, pastu vai klātienē Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novadā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?

Tālrunis uzziņām 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv

PIELIKUMI

Pielikums

<- Atpakaļ uz pakalpojumi

Rakšanas atļaujas saņemšana

19.01.2010

Pakalpojuma nosaukums:

Rakšanas atļaujas saņemšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Rakšanas atļauja – noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus noteiktā vietā un laikā pēc saskaņota darbu veikšanas projekta vai tehniskā projekta.

Rakšanas darbi – darbi, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm, ja tie notiek ielu sarkano līniju robežās. Atļauju rakšanas darbiem pilsētā ielu sarkano līniju robežās jāsaskaņo ar Varakļānu novada domes priekšsēdētāju vai izpilddirektoru.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Jāiesniedz rakstisks pieteikums.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Rakšanas darbu atļaujas saņemšanai jāiesniedz Varakļānu novada pašvaldībai šādi dokumenti:

 • pieteikums
 • līgums ar izpildītāju vai pilnvara par darbu veikšanu
 • darba zīmējums, projekts vai tehniskā shēma, uz kuras ir attēlotas īpašuma robežas un kas ir saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām komunikāciju dienestiem, īpašniekiem un Būvvaldes atbildīgo speciālistu;
 • ja rakšanas darbi notiek kultūras pieminekļu aizsardzības zonā – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojumu
 • pēc pieprasījuma – kalendārais plāns un transporta kustības shēma.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

LR likums „Par pašvaldībām”;

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Bezmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Klātienē, Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā, vai elektroniski varaklani@varaklani.lv

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?  

Domes priekšsēdētāju t. 29419134

Izpilddirektoru t. 29285545

e-pasta adrese: varaklani@varaklani.lv.

PIELIKUMS

Pieteikums

<- Atpakaļ uz pakalpojumi

Pašvaldības atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās

19.01.2010

Pakalpojumu nosaukums

Pašvaldības atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās

Pakalpojuma īss apraksts:

Lai nodarbotos ar ielu tirdzniecību vai tās organizēšanu, fiziskai vai juridiskai personai (tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram) ir jāsaņem atļauja tirdzniecībai publiskās vietās. Pašvaldība izsniedz atļauju tirdzniecībai publiskās vietās:

atļauja ielu tirdzniecības veikšanai;

Kas jādara pakalpojumu saņēmējiem, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā, jāiesniedz iesniegums – klātienē Rīgas ielā 13, Varakļānos, vai elektroniski uz e-pastu varaklani@varaklani.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Iesniegums par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Nodevas objekts
Likme (euro)
Nodeva par tirdzniecību publiskā vietā par vienu dienu:
 
ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas precēm (bez alkohola)
7.00
ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas precēm (ar alkoholu)
28.00
ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā ar nepārtikas precēm
7.00
ielu tirdzniecība ārpus pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas precēm (bez alkohola)
4.00
ielu tirdzniecība ārpus pilsētas teritorijā ar rūpnieciski ražotām pārtikas precēm (ar alkoholu)
20.00
ielu tirdzniecība ārpus pilsētas teritorijā ar nepārtikas precēm
4.00
ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem vai iegūtiem lauksaimniecības produktiem
2.50

 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātienē: Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, LV-4838

Pa pastu: Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, LV-4838

Attālināti (elektroniski) e-pasts: varaklani@varaklani.lv

Pakalpojumu saņemšanas termiņš:

Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas:

Atļauja tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram, tiek izsniegta pēc nodevas samaksas saņemšanas. Gadījumos, kad, pēc pieprasītāja lūguma, tirdzniecība tiek plānota ilgāk, nekā vienu dienu, par nodevas maksu un atļaujas izsniegšanu tiek pieņemts domes lēmums.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Varakļānu novada pašvaldība t. 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv

<- Atpakaļ uz pakalpojumi

Pašvaldības piederošo zemesgabalu iznomāšana

19.01.2010

Pakalpojuma nosaukums:

Pašvaldības piederošo zemesgabalu iznomāšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Pamatojoties uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, ar Varakļānu novada domes sēdes lēmumiem tiek iznomāti pašvaldībai piederoši zemesgabali.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Iesniegt rakstisku iesniegumu:

 • Fiziskai personai iesniegums, kurā noradīts vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, kontakttālrunis, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laika plānotā darbība.
 • Juridiskai personai iesniegums, kurā noradīts juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laika plānotā darbība.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Ja iznomā apbūvētu zemesgabalu – dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai dokumentus, kas apliecina personas lietojuma tiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā, klātienē

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

 • 06.2005. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums
 • 10.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.
 • 06.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Saskaņā ar normatīviem aktiem.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

 • Klātienē – Varakļānu novada pašvaldība, Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā
 • Pa e-pastu: varaklani@varaklani.lv.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?

Varakļānu novada pašvaldības zemes lietu speciālistiem tālr. 27790023, 27790016; varaklani@varaklani.lv

PIELIKUMS

Fiziskas personas iesniegums

Juridiskas personas iesniegums

<- Atpakaļ uz pakalpojumi

Notariālās darbības

19.01.2010

Notariālās darbības

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likuma 61.panta noteiktajos gadījumos, Varakļānu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, par kuriem valsts nodevas tiek iemaksātas novada domes kasē, Varakļānu novada domē.

79.pants.

Valsts nodevas

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;

2) par darījuma apliecināšanu (61.pants – apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro) — 7,11 euro;

3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;

4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;

5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;

6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;

7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;

8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);

11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;

12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;

13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;

14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;

15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;

16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

(2) Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 60. pantu, apliecinājumus un citus uzdevumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja.

Personas, kuras griežas Bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda pasi un nepieciešamos dokumentus, piemēram, dzīvesvietas deklarācijas izziņu, dzimšanas, miršanas vai laulības apliecību.

Atkarībā no noslogotības, dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā, jo Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

<- Atpakaļ uz pakalpojumi

Koku ciršanas atļaujas izsniegšana

19.01.2010

Pakalpojuma nosaukums:

Koku ciršanas atļaujas izsniegšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Varakļānu novada administratīvajā teritorijā koku ciršana jāsaskaņo ar Varakļānu novada pašvaldību. Pamatojoties uz fiziskas vai juridiskas personas iesnieguma pamata, tiek apsekots koks un pieņemts lēmums par koka ciršanu vai saglabāšanu.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Fiziska vai juridiska persona iesniedz motivētu iesniegumu Varakļānu novada pašvaldībā.

Iesniegumam pievieno zemes robežu plāna kopiju vai shēmu ar norādītu koka atrašanās vietu un, ja koks aug uz īpašnieka zemes, īpašuma tiesību apliecinošu dokumenta kopiju. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku sarakstu ar parakstiem par koka ciršanu/saglabāšanu.

Jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas plānošanas gadījumā iesniegumam pievieno zemesgabala plāna kopiju un atļauju projektēšanai.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Iesniegums un nepieciešamības gadījumā zemesgabala plāna kopija vai shēma ar koka atrašanās vietu, īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku saraksts ar parakstiem par koka ciršanu/saglabāšanu.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pieteikuma veidlapa pielikumā vai klātienē Varakļānu novada pašvaldībā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

02.05.2012. MK noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”;

31.01.2013. Varakļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2 “Par koku ciršanu ārpus meža zemes Varakļānu novada administratīvajā teritorijā”

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

 • Klātienē – Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā.
 • Elektroniski uz e-pastu varaklani@varaklani.lv.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Lēmums tiek pieņemts 30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektors t. 29285545

PIELIKUMS

Pieteikums

<- Atpakaļ uz pakalpojumi

Izrakstu izsniegšana no domes sēžu protokoliem, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti

19.01.2010

Pakalpojuma nosaukums:

Izrakstu izsniegšana no domes sēžu protokoliem, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti.

Pakalpojuma īss apraksts:

Lietvedības nodaļas vadītāja pēc pieprasījumiem izsniedz atkārtotus domes sēžu protokolu izrakstus, kas nepieciešami tiesību pierādīšanai un darījumos. Personai ir tiesības pieprasīt un iegūt informāciju par sevi un mirušajiem radiniekiem vai laulāto. Citai privātpersonai vai publiskai personai ir tiesības pieprasīt un iegūt informāciju par personas datu subjektu, ja no tā saņemta rakstveida atļauja, kā arī likumā noteiktajos gadījumos. Persona, kura pieprasa informāciju, uzrāda datu subjekta rakstveida atļauju un ir atbildīga par tās patiesumu un saņemtās informācijas izmantošanu.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

 • Iesniegt iesniegumu.
 • Uzrādīt nepieciešamos dokumentus (personas identifikācijas dokumentu, radniecību vai laulību apliecinošus dokumentus, datu subjekta rakstveida atļauju u.c.).
 • Samaksāt pašvaldības nodevu.

Kādi dokumenti nepieciešami?

 • Personas identifikācijas dokuments.
 • Personas iesniegums.
 • Radniecību vai laulību apliecinošs dokuments.
 • Politiski represētās personas vai maznodrošinātās personas statusa apliecinošs dokuments (ja tāds statuss piešķirts).
 • Datu subjekta rakstveida atļauja.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa par izrakstu izsniegšanu no domes sēžu protokoliem, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti, pielikumā.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Maksa tiek noteikta, pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par pašvaldības nodevām Varakļānu novadā”

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Klātienē – Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā, vai elektroniski.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?

Lietvedības nodaļas vadītājs, tālr.27790010, e-pasts: varaklani@varaklani.lv.

<- Atpakaļ uz pakalpojumi

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšana

19.01.2010

Pakalpojuma nosaukums:

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšana

Pakalpojuma īss apraksts:

Izziņas paredzētas iesniegšanai Madonas rajona tiesu Zemesgrāmatu nodaļā, privatizācijai, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c.

Pakalpojumu saņēmējam nepieciešams

 • Iesniegt iesniegumu – izziņas pieprasījumu;
 • Saņemt izziņu (klātienē, elektroniski vai pa pastu).

Kādi dokumenti nepieciešami?

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Pilnvarotajai personai jāuzrāda pilnvarojuma dokuments.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa pielikumā, vai klātienē.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Maksa tiek noteikta, pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par pašvaldības nodevām Varakļānu novadā”

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 • Iesniedz rakstisku iesniegumu Varakļānu novada pašvaldības domē, Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads (klātienē pie domes sekretāres vai nosūtot pa pastu);
 • Iesniedz elektronisku pieprasījumu (pa e-pastu: varaklani@varaklani.lv, pa faksu: 64860840).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Izziņa tiek sagatavota trīs darba dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

 • Pakalpojuma sniedzējs: Varakļānu novada pašvaldība;
 • Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: pašvaldības administrācijas darba laiks
 • Varakļānu novada pašvaldības sekretāre, tel.64860840, e-pasta adrese varaklani@varaklani.lv

PIELIKUMS

Iesniegums

<- Atpakaļ uz pakalpojumi

Izziņu sniegšana par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu

19.01.2010

Pakalpojuma nosaukums:

Izziņu sniegšana par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.

Pakalpojuma īss apraksts:

Nekustamā īpašuma (būves, zemesgabala vai tā daļas) reģistrācija Zemesgrāmatā.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Izziņas sagatavošana pilsoņiem, nepilsoņiem vai juridiskai personai pēc fiziskas, juridiskas personas vai to pilnvarotās personas rakstiska iesnieguma izskatīšanas.

Pakalpojuma saņēmējam nepieciešams iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

 • Iesniegums (pielikumā)
 • Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti (Zemesgrāmata, darījuma līguma kopija (pirkuma, dāvinājuma līguma kopija u.c.))
 • Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

 • Latvijas Republikas likums „Par pašvaldībām” 78.pants
 • 20.11.1991. Latvijas Republikas likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, grozījumi 31.03.1994, 22.pants

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Maksa tiek noteikta, pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par pašvaldības nodevām Varakļānu novadā”

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Pa pastu vai klātienē Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

3 darba dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?

Tālrunis uzziņām 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv

PIELIKUMS

Iesniegums

<- Atpakaļ uz pakalpojumi


_