2019. gada 23. marts
Šodien vārdadienas svin Mirdza, Žanete, Žanna

Projekts Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos

09.03.2010

2009.gada 2.septembrī Valsts reģionālā attīstības aģentūra un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos” Nr. 3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/059 īstenošanu.

Rekonstruējāmā ēka

Projekta ietvaros tiks pilnībā rekonstruēta Rīgas ielas 9 ēka (vecā poliklīnika), ēkā tiks izveidotas krīzes istabas, sociālā darbinieka kabinets un psihologa kabinets, telpa jauniešiem u.c. kabineti, kā arī tiks ierīkots lifts, lai alternatīvās aprūpes centra pakalpojumi būtu pieejami personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Tika izsludināts iepirkums, kura rezultātā ārstniecības ēku rekonstruēs SIA „Madonas būve”, iepirkuma summa 72 244,87 Ls ( bez PVN), būvuzraudzību veiks  SIA „Vires ” būvuzraugs Jānis Zommers.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

2010.gada 28.janvāra domes sēdes protokols

01.03.2010

Domes_sede_28.01.2010

Iepirkums

15.02.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepikumu

Būvdarbi projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās”  iden. Nr. VNP 2010/3-KPFI.

Piedāvājumus iesniegt līdz 22.03.2010. Rīgas ielā 13, Varakļānos. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 13.04.2010.

Energo nolikums

Pašvaldības administratīvā ēka, Buvdarbu aojomi_Domes ēka

kulturas nams,    Buvdarbu apjomi_Kulturas nams

m-m skola, Buvdarbu apjomi_Muzikas skola

Aprūpes centrs, Buvdarbu apjomi aprupes centrs

PII,   Buvdarbu apjomi_Bērnu darzs

Stirnienes skolaBuvdarbu apjomi Stirnienes skola

Murmastienes skolaBuvdarbu apjomi_Murmastienes skola

Iepirkumu sarakste Energo

Iepirkumu sarakste Energo 2

Iepirkums

08.02.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Ārstniecības ēkas rekonstrukcijas par alternatīvās aprūpes centru būvuzraudzība id.nr. 2010/2- ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 24.02.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikums buvuzraudziba Rīgas 9

Darba apjomi Varaklani arstniecibas eka

Iepirkumu sarakste

Iepirkums

08.02.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu

Kurināmā iegāde (malka), id.nr. VNP 2010/1

Piedāvājumus iesniegt līdz 12.03.2010. Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielās 13, Varakļānos

Nolikums malkai 2010

Varakļānu novada biedrībā „ Pieaugušo attīstības projekts” uzsākts projekts.

04.02.2010

Atbalsta programma Latvijas mājamatniekiem NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM
Biedrība „Sieviešu tiesību institūts” ar Atbalsta programmu Latvijas mājamatniekiem NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM realizēs darbību projektu jomā, kas atbalsta reģionālo politiku un veicina ekonomisko aktivitāšu attīstību ar sadarbības tīkla veidošanu starp Latvijas, Vācijas, Ungārijas un Norvēģijas institūcijām, paralēli nodrošinot cilvēkresursu attīstību un izglītību un sabiedrības integrāciju, kā arī veicinot biedrības ilgtspējīgu attīstību, tādā veidā kopumā ar projektu sniedzot ieguldījumu Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātēs.

Projekta darbības laikā tiks paaugstinātas dzimumu līdztiesības iespējas ekonomiskajā sfērā, nodrošinot 80% sieviešu iekļaušanu mērķa grupā.

Sieviešu tiesību institūts (ar centriem Latvijā, Vācijā un Ungārijā) sadarbībā ar Latvijas partneriem biedrībām „Aicinājums Tev”, „Pieaugušo attīstības projekts” – Varakļānos, „Ūdenszīmes”, „Alojas radošais klubs „Liepale” un „Jumītis”, kā arī KUN – Dzimumu līdztiesības centru Norvēģijā ir izvirzījis tiešo mērķi un uzdevumus viena gada laikā Latvijas reģionos – Rīgā, Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē dot iespēju 100 mājamatniekiem, t.sk. 20 cilvēkiem ar invaliditāti, apgūt prasmes un zināšanas, kas paaugstina šo mājamatnieku kapacitāti saimnieciskajai darbībai gan nevalstiskā sektora organizācijās, gan privātajos mikrouzņēmumos,

 1. paaugstinot mājamatnieku prasmes un zināšanas par tradicionālās un modernās mājamatniecības iespējām Latvijā, Vācijā un Ungārijā ar pieredzes apmaiņu un apmācībām semināros un praktiskajās darbnīcās, veicinot mājamatnieku inovatīvu pieeju un radošumu saviem darbiem ar konkursu Latvijā un nodrošinot informācijas pieejamību par mājamatniecības tendencēm Latvijā ar bukletu un izstādi;
 2. paaugstinot mājamatnieku prasmes savas personības pilnveidošanā un zināšanas par darba vides uzlabošanas iespējām ar apmācībām semināros;
 3. paaugstinot mājamatnieku zināšanas par nevalstisko organizāciju iespējām un līdzdalības mehānismiem uzņēmējdarbības veicināšanā, kā arī mājamatnieku līdzdalības iespējām politisko un ekonomisko procesu plānošanā ar apmācībām semināros;
 4. veicinot Latvijas mājamatnieku un Vācijas, Ungārijas un Norvēģijas mājamatnieku pieredzes apmaiņu konferencē par mikrouzņēmumu attīstīšanu, paaugstinot mājamatnieku zināšanas par finanšu piesaisti un projektu izstrādi, par mājamatnieku mikrouzņēmumu izveidošanu un uzturēšanu un saimniecisko darbību nevalstiskajā sektorā ar apmācībām semināros;
 5. attīstot jauno mājamatnieku prasmes un nostiprinot pieredzējušo mājamatnieku prasmes savu spēju un dažādu mājamatniecības nozaru attīstīšanā ar apmācībām praktiskajās darbnīcās;
 6. paaugstinot mājamatnieku zināšanas par moderno tehnoloģiju lomu un sniedzot prasmes moderno tehnoloģiju – datora un interneta – pielietošanā mājamatnieku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā darbībā ar apmācībām praktiskajās darbnīcās, kā arī nodrošinot informācijas pieejamību ar interneta mājas lapas uzturēšanu.

  Projekta īstenošana noritēs Rīgā, Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē atbilstoši ar centriem Siguldā, Alojā, Varakļānos, Rubenē, Rucavā un Nīcā, kā arī Kitcingenas rajonā, Bavārijā, Vācijā, Budapeštā, Ungārijā, un Steigenā, Norvēģijā, projektu vadīs 3 administratīvie darbinieki un 8 reģionālie asistenti, t.sk. 3 brīvprātīgie ārvalstīs.
  Projekta realizācijai STI paredz piesaistīt 93 371.03 EUR, t.sk. NVO Fonda/ Sabiedrības integrācijas fonda finansējumu 84 033.93 EUR (90%) un ieguldīt partnerorganizāciju līdzfinansējumu 9 337.10 EUR (10%), no tā natūrā 3 196.00 EUR (3,42%).

 Varakļānu novada biedrība „ Pieaugušo attīstības projekts”, turpmāk tekstā PAP,  projektā  „ NO KŪNIŅAS LIDZ TAURENIM” ir kā sadarbības partneris, kuram ir novirzīts finansējums12623,33 EUR.  Projektā paredzēto aktivitāšu veikšanai biedrībai PAP paredzēto līdzfinansējumu 1023,52 EUR piešķīra Varakļānu novada dome.

  Projekts „ NO KŪNIŅAS LĪDZ TAURENIM” Varakļānu novadā ir uzsākts no 2010. gada

1.janvāra. Ir nokomplektēta mācību grupa 20 cilvēku sastāvā, tiek slēgti līgumi ar lektoriem, mācību dalībniekiem un citi ar projektu saistītie līgumi. Mācības notiks Varakļānu KN  2. stāvā biedrības PAP telpās un mazajā zālē. Katrs projekta mērķauditorijas dalībnieks individuāli tiks informēts par nodarbību laika grafiku un citām aktivitātēm, kas paredzētas projektā.

  Staņislava Poče

 Biedrības „ Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētāja,

 Sieviešu tiesību institūta Varakļānu projektu un izglītības centra direktore,

 t. 29640989, e – pasts stivaraklani@latnet.lv

Projekts “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstība I kārta”

21.01.2010

Varakļānu pilsētā turpinās darbi projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešanā.

Sakarā ar zemo gaisa temperatūru darbu intensitāte uz laiku ir samazinājusies. Pašreiz notiek darbi uz Rēzeknes, Mehanizatoru, Barkavas ielām un Latgales prospektā.

Līguma „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvdarbi” ietvaros ir saskaņots tehniskais projekts, tiek veikta projekta ekspertīze, būvdarbi sāksies pavasarī.

Projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES MINISTRIJA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

 

Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās

21.01.2010

        2009.gada 11.novembrī Vides ministrija un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās” līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/68  īstenošanu.

        Projekta mērķis veikt Varakļānu  novada 4 izglītības iestāžu- Mūzikas mākslas skolas, Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”, Murmastienes pamatskolas, Stirnienes pamatskolas un 3 sabiedrisko ēku- Novada domes, Varakļānu veselības aprūpes centra, Kultūras nama renovācijas pasākumus, tādējādi palielinot ēku energoefektivitāti, ceļot to kvalitāti, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai.

        Projektā paredzēts veikt sekojošas aktivitātes: ēku fasādes siltināšana no iekšpuses un ārpuses, logu nomaiņa, jumta siltināšana, bēniņu siltināšana, durvju nomaiņa un citas energoefektivitātes paaugstināšanas darbības, kas samazinās siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītos izdevumus Varakļānu novadā.

        Projektu realizējot Varakļānu novadam būtiski samazināsies izmaksas par siltumenerģiju, uzlabosies ēkas tehniskais stāvoklis un kvalitāte. Ēkas renovējot, tās tiks padarītas pievilcīgākas un iekļausies pilsētvidē.

        Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 743845.55 LVL.

        Projekta tiks realizēts laika posmā no 2009. gada novembra – 2010. gada 1. decembrim

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Pašvaldības piederošo telpu iznomāšana

19.01.2010

Pakalpojuma nosaukums:

Pašvaldības piederošo telpu iznomāšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Pamatojoties uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, tiek iznomātas pašvaldībai piederošas telpas.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Iesniegt rakstisko iesniegumu:

Iesniegumā jānorāda telpas adrese, telpas nomāšanas laiks un plānotā darbība.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Juridiskai personai – pilnvara juridiskās personas par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Saskaņā ar normatīviem aktiem, par konkrētās telpas noteiktajiem izcenojumiem

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

 • Klātienē – Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā;
 • Pa e-pastu: varaklani@varaklani.lv.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?  

Varakļānu novada pašvaldība, tālr. 64860840; varaklani@varaklani.lv

PIELIKUMS

<- Atpakaļ uz pakalpojumi

Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošana publiskās vietās

19.01.2010

Pakalpojuma nosaukums:

Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās.

Pakalpojuma īss apraksts:

Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietojuma izskatīšanas, saskaņošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtība publiskās vietās Varakļānu  novada administratīvajā teritorijā.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Izskatot fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas iesniegumu par reklāmas/izkārtnes objekta izvietošanu, pašvaldība apstiprina reklāmas/izkārtnes projektu un izsniedz izvietošanas atļauju, kas ir pamats reklāmas/ izkārtnes uzstādīšanai un reklāmas/izkārtnes atļaujas saņemšanai.

Pakalpojuma saņēmējam nepieciešams iesniegt iesniegumu klātienē, elektroniski vai pa pastu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Pieteikums reklāmas objekta izvietošanai, pielikumā iesniedzot nepieciešamos dokumentus (sk. pievienoto veidlapu).

Pieteikums reklāmas/izkārtnes objekta izvietošanai saistībā ar būvi, pielikumā iesniedzot nepieciešamos dokumentus (sk. pievienoto veidlapu).

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā, klātienē.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

 • 10.01.2000. LR likums „Reklāmas likums”.
 • 19.05.1994. LR likums „Par pašvaldībām”.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

 • Saskaņā ar Varakļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Par pašvaldības nodevām Varakļānu novadā”.
 • Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Izmantojot pašvaldības e-pastu, pastu vai klātienē Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novadā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?

Tālrunis uzziņām 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv

PIELIKUMI

Pielikums

<- Atpakaļ uz pakalpojumi


_