2018. gada 24. jūnijs
Šodien vārdadienu svin Jānis

VARAKĻĀNU DRAUDZES ZIEDOJUMU KONTS ĒRĢEĻU REMONTAM

19.10.2010
Varakļānu Romas katoļu draudze
Latvija, Varakļānu nov., Varakļāni, Rīgas iela – 2.
Reģ. Nr. – 90000471580
Konta Nr. – Swedbank LV 72HABA0551038164535
Ziedojums ērģeļu remontam

Varakļānu draudzes vēstures (1790 – 1900)

19.10.2010

Jānis Broks

Ieraksti metriku grāmatās ļauj secināt, ka Varakļāni 1790. gada nogalē no misiju stacijas tika pārdēvēti par draudzi, jo dominikāņu priesteris Ludvigs Jurgulovičs, kas līdz tam pie sava paraksta ir licis apzīmējumu „misionarius”, tātad – Varakļānu misionārs, sāka parakstīties kā „curatus Varclanensis” – Varakļānu pārvaldītājs.

1795. gadā Varakļānu draudze pārgāja pasaulīgo priesteru aprūpē. Šajā gadā par Varakļānu kurātu vai pārvaldnieku kļuva Jānis Kuprevičs, kas 1798. gadā sāka parakstīties kā Varakļānu baznīcas rektors („rector ecclesia Varclanensis”). Pirmais pasaulīgais vikārs bija Jānis Milinovičs, kura vārds metriku grāmatās sāka parādīties 1795. gadā.

1796. gada laulību metriku ierakstos par dažiem laulājamiem parādās vārdi – „Barkavas draudzes loceklis”, „Viļānu draudzes loceklis”. 1797. gadā nāk klāt arī „Stirnienes draudzes loceklis”. Tas nozīmē, ka šajā laikā jau ir darbojušās arī Varakļānu tagadējās kaimiņu draudzes Barkavā, Viļānos, Stirnienē.

1799. gadā Varakļānu draudzi ir apmeklējis Rēzeknes dekāns Jezups Kirkillo, bet 1800. gada 18. oktobrī, sakarā ar dekanāta vizitāciju, Varakļānos ir uzturējies Daugavpils dekāns.

Turpināt lasīt »

Varakļānu baznīcas

19.10.2010

Pēteris Savickis

Ap 19. un 20. gadsimtu miju nelielajā miestiņā un tās pierobežā triju reliģisko kopienu īpašumā atradās septiņas kulta celtnes (četras baznīcas, trīs sinagogas). Tas ir pierādījums, ka noritēja rosīgs garīgās aprūpes darbs. Līdzās tradicionālo reliģiju – katoļu, luterāņu, pareizticīgo un jūdaisma – piekritējiem pagastā pastāvēja arī neliela vecticībnieku draudze ar savu lūgšanu namu Kristceļu sādžā.

Konfesiju daudzveidība radināja būt iecietīgākiem pret citāda pasaules uzskata piekritējiem. Sabata vakara klusumā pilsētiņā nenotika trokšņaini sarīkojumi vai skaļas iedzeršanas. Arīdzan, kad izslāpušam ceļiniekam gadījās palūgt ūdens malku kādā no vecticībnieku sētām, neviens neapvainojās, ja dzeramo pasniedza īpaši glabātā pagānu traukā. (Droši vien sens ieradums no epidēmiju laikiem, lai ciemā neienestu kādu sērgu). Kad Varakļānu katoļu draudzi vizitēja bīskaps Rancāns, pie pilsētas robežu goda vārtiem frakā tērpts ebreju kopienas pārstāvis ekselencei pasniedza greznu torti. Neraugoties uz šādām saskaņas izpausmēm, katras konfesijas piekritēji savu ticību dedzīgi aizstāvēja kā pašu pareizāko, par citticībniekiem stāstot anekdotes vai kādu dīvainu aprakstu.

Turpināt lasīt »

Varakļānu katoļu baznīca un draudze

19.10.2010

Antons Boldāns

Varakļānu draudze dibināta 17. gs. Koka baznīcu 1675. gadā ir cēluši dominikāņi un draudzes locekļi. 1740. gadā tā nodega. Tad astoņus gadus dievkalpojumi notika privātā mājā. 1732. g. Varakļānos no Izvaltas ieradās jezuīti un nodibināja misiju punktu. 1814. gadā tiek uzbūvēta sv. Viktora kapela – rotonda ar pagrabu visā ēkas platumā, kur bija paredzēts apbedīt grāfu Borhu dzimtas pārstāvjus.

Tajā laikā Varakļānu draudze bija ļoti liela, jo aizņēma teritoriju līdz pat Aiviekstes upei un tagadējo Stirnienes, Atašienes un Rudzātu draudzi. Sv. Viktora kapelā varēja saiet tikai ap 200 draudzes locekļu. Tautā ir izplatīts nostāsts, ka apaļā baznīca svētdienās bijusi tik ļoti pārpildīta, ka ļaudis jau iepriekš norunājuši, ka nu šodien kārtīgi jāsaspiež grāfiene Eleonora Borha – Brauna (viņa cītīgi apmeklējusi baznīcu), lai viņa izjustu, cik nepieciešama ir lielākas baznīcas celtniecība.

No 1845. gada līdz 1854. gadam baznīcas būves darbus pēc itāļu arhitekta Mazoti projekta vadīja pats grāfs Karols Borhs. Šai baznīcai grāfs nopirka jaunus zvanus, marmora altārus ar lielām svētbildēm, ērģeles, marmora kristības trauku un 14 procesijas lukturus. Baznīcu iesvētīja dekāns Donāts Sermolēvičs, bet konsekrēja bīskaps V. Žilinskis 1854. gadā par godu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanai. Iesvētes dievkalpojums turpinājās trīs dienas. Tai laikā svēto Komūniju pieņēma 10 000 ticīgo, dievkalpojumā piedalījās 23 priesteri. Dievkalpojuma sākumā vēl pie baznīcas aizslēgtām durvīm grāfs Borhs, nododams atslēgas dekānam D. Sermolēvičam, esot teicis: „Līdz šim es te biju saimnieks, nu palieciet jūs un kalpojiet Dievam Kungam garā un patiesībā.”

Turpināt lasīt »

2010.gada 12.augusta ārkārtas domes sēdes protokols

13.10.2010

Domes_sede_12.08.2010

2010.gada 29.jūlija domes sēdes protokols

13.10.2010

Domes_sede_29.07.2010

Iepirkums

13.10.2010

Iepirkums noslēdzies bez rezultāta

SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”  izsludina iepirkumu

Datortehnikas iegāde  VVAC  id.nr. 2010/3- ERAF

Piedāvājumus iesniegt līdz 25.10.2010. plkst.11:00 Varakļānu veselības aprūpes centrā Pils ielā 25a, Varakļānos

datoru iegade

Nolikuma finanšu veidlapā ir ieviesusies neprecizitāte, pareizi jābūt  – PVN 21%.

Iepirkums

13.10.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Stirnienes tautas nama iekštelpu renovācija   id.nr. 2010/18

 Piedāvājumus iesniegt līdz 22.10.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

nolikums Stirniene tautas nam.

Stirniene-TAUTAS.NAMS apjomi; Paskaidrojuma raksts

SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” īsteno projektu

13.10.2010

 

 

 

2010.gada 6.septembrī Veselības ekonomikas centrs un SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” noslēdza vienošanos par projekta „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Varakļānu veselības aprūpes centrā” Nr. 3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/022 īstenošanu.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus un efektīvus ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus. Nodrošināt tieši ārstniecības procesam nepieciešamo kā arī netieši ar ārstniecības procesu saistītu ierīču un aprīkojuma iegādi un datoru iegādi.  Veikt veselības aprūpes iestādes ēkas iekšējo renovāciju ārstu speciālistu kabinetos, diagnostikas un terapijas kabinetos, dienas stacionāra telpās, ģimenes ārstu prakses kabinetos un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes telpās, uzlabojot infrastruktūru, nodrošinot atbilstošu vidi pacientu ārstēšanai un personāla darba vajadzībām. Veikt veselības aprūpes centra ēkas ārējo rekonstrukciju – pasažieru pacēlāja izbūvi, vienlaicīgi nodrošinot pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem un atbilstību ārstniecības iestāžu prasībām.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Iepirkums

13.10.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Lietota autobusa iegāde   id.nr. 2010/17

Piedāvājumus iesniegt līdz 15.11.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Lietots autobuss.doc


_