2017. gada 23. jūlijs
Šodien vārdadienas svin Magda, Magone, Mērija

Projekts “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstība I kārta”

21.01.2010

Varakļānu pilsētā turpinās darbi projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešanā.

Sakarā ar zemo gaisa temperatūru darbu intensitāte uz laiku ir samazinājusies. Pašreiz notiek darbi uz Rēzeknes, Mehanizatoru, Barkavas ielām un Latgales prospektā.

Līguma „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvdarbi” ietvaros ir saskaņots tehniskais projekts, tiek veikta projekta ekspertīze, būvdarbi sāksies pavasarī.

Projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES MINISTRIJA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

 

Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās

21.01.2010

        2009.gada 11.novembrī Vides ministrija un Varakļānu novada pašvaldība noslēdza vienošanos par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās” līguma Nr. VIDM/2009/KPFI-1/68  īstenošanu.

        Projekta mērķis veikt Varakļānu  novada 4 izglītības iestāžu- Mūzikas mākslas skolas, Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”, Murmastienes pamatskolas, Stirnienes pamatskolas un 3 sabiedrisko ēku- Novada domes, Varakļānu veselības aprūpes centra, Kultūras nama renovācijas pasākumus, tādējādi palielinot ēku energoefektivitāti, ceļot to kvalitāti, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai.

        Projektā paredzēts veikt sekojošas aktivitātes: ēku fasādes siltināšana no iekšpuses un ārpuses, logu nomaiņa, jumta siltināšana, bēniņu siltināšana, durvju nomaiņa un citas energoefektivitātes paaugstināšanas darbības, kas samazinās siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītos izdevumus Varakļānu novadā.

        Projektu realizējot Varakļānu novadam būtiski samazināsies izmaksas par siltumenerģiju, uzlabosies ēkas tehniskais stāvoklis un kvalitāte. Ēkas renovējot, tās tiks padarītas pievilcīgākas un iekļausies pilsētvidē.

        Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 743845.55 LVL.

        Projekta tiks realizēts laika posmā no 2009. gada novembra – 2010. gada 1. decembrim

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

2009.gada 30.decembra domes sēdes protokols

15.01.2010

Domes_sede_30.12.2009

Paziņojums par publisko apspriešanu

15.01.2010

 

 Varakļānu novada dome ar 26.11.2009. novada domes sēdes lēmumu Nr.11.2 ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai jautājumā par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu visā Varakļānu novada administratīvajā teritorijā.

Savu viedokli, priekšlikumus vai iebildumus var iesniegt līdz 2010.gada 10.martam:

-     Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļā – Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā;

-     Murmastienes pagasta pārvaldē – Jaunatnes ielā 14, Murmastienē, Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā;

-     Varakļānu pagasta pārvaldē – Satiksmes ielā 12, Stirnienē, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā.

Iebildumu neiesniegšana norādītajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

 

2009.gada 14.decembra ārkārtas domes sēdes protokols

15.01.2010

Domes_sede_14.12.2009

Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalās konkursā „Es dzīvoju pie jūras” noslēguma pasākumā

10.12.2009

Līga Stafeckaakva 021A.Paegle Vizuāli plastiskā māksla ir joma, kurā visspilgtāk izpaužas katras personības pozitīvā savdabība. Māksla ir vieglākais sazināšanās veids un īpaši starp dažādās valodās runājošiem. Māksla ir viens no labākiem sadraudzības veidiem, jo visas darbības notiek neuzspiesti caur kopā strādāšanu, darbu vērtēšanu un radošajām diskusijām. Mākslā svarīgākais ir mākslinieciskais sniegums.

Starptautiskā vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras” piedalās dažādu valstu un nacionalitāšu pārstāvji, kuru darbos spilgti izpaužas nacionālā domāšana, krāsu izjūta un dzīves uztvere.2009. gada konkurss “Es dzīvoju pie jūras” noslēdzies! Iesūtīti gandrīz 1600 darbi no 100 skolām. Piektdien, 27.novembrī Jūrmalā, Līvu Akvaparkā norisinās IX Starptautiskā vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Es dzīvoju pie jūras” noslēgumu pasākums ar laureātu apbalvošanu. Šajā svētku pasākumā uzaicināti piedalīties arī Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad mūsu  skolas audzēkņi konkursā piedalījās diezgan kuplā skaitā. Savos darbos radošo iniciatīvu konkursā pieteica Ivara-Dominiks Zeps, Ritvars Majors, Linda Juste, Inuta Nagle, Kristaps Stafeckis, Rihards Zeps, Katrīna Ūzuliņa, Daniels Pūrītis, Matīss Naglis, Līga Stafecka, Diāna Truhina, Edija Seilis, Evita Stafecka, Raivis Kuševskis, Lauris Onukrāns, Daniels Leitāns, Evelīna Pelša, Anna Paegle, Sanda Ozoliņa, Sintija Kukaine, Roberts Seržans, Kristers Juška.

          Papildus starptautiski profesionālai žūrijai, darbus vērtēja arī bērnu žūrija, kuras sastāvā bija dažādu nacionalitāšu bērni. Darbi tika vērtēti pa vecuma grupām un kategorijām. Divas skolas jaunās mākslinieces ieguva apbalvojumus:

Anna Paegle –  Atzinības raksts Glezniecībā (8-11g.)

Līga Stafecka – 3.vieta, medaļa Grafika (12-15g.)

PALDIES skolotājai Agnesei Grandānei, kura sagatavoja audzēkņus šim konkursam!

          Pēc apbalvojumu saņemšanas un izstādes apsakatīšanās visi dalībnieki un viņu skolotāji  varēja baudīt Akvaparka ūdens priekus.

Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Varakļānu vidusskolā” ieviešana.

06.12.2009

2009.gada 25.maijā tika noslēgta vienošanās starp Varakļānu pilsētas domi un Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās  nodrošināšana Varakļānu vidusskolā” īstenošanu Varakļānos.

 Projekta rezultātā tiks modernizēti ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas kabineti. Projekta ietvaros plānots veikt telpu remontu, iegādāties modernus uzskates līdzekļus un kabinetu aprīkojumu, nodrošināt tos ar modernām informācijas tehnoloģijām, iegādāties jaunu apmācības programmatūru.

Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums „Varakļānu vidusskolas dabaszinātņu un matemātikas kabinetu renovācija”, kura rezultātā tiesības slēgt līgumu ieguva SIA „Akvilons Z”. Minētā būvfirma  ir veikusi četru kabinetu renovācijā Varakļānu vidusskolā. Mēbeļu iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “SaSilver” un iegādātas un uzstādītas mēbeles fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas kabinetiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

2009.gada 26.novembra domes sēdes protokols

04.12.2009

Domes_sede_26.11.2009.doc

2009.gada 29.oktobra domes sēdes protokols

04.12.2009

Domes_sede_29.10.2009

Biedrība “Mednieku klubs Murmastiene”

20.11.2009

“Bērzi”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV – 4835
e – pasts: dainis.tucs@inbox.lv
Kontaktinformācijas telefons                  26528739         
Piedāvājums:
*) dzīvnieku un putnu vērošaDSC_0677DSC_0485na, fotogrāfēšana, filmēšana brīvā dabā,
*) eksursija uz Barkavas ozolu audzi
.


_