2018. gada 26. maijs
Šodien vārdadienas svin Varis, Eduards, Edvards

2011.gada 24.novembra domes sēdes protokols

14.12.2011

Domes_sede_24.11.2011

Varakļōnīts. Novembris, Nr: 10 (212), 2011

13.12.2011

Šajā numurā lasiet:

> Domes deputāti izvirza gada izcilākos novada iedzīvotājus

> Lāčplēša dienas pasākumi: jaunsargi nodod svinīgo zvērestu, lāpu liesmās tiek godināti kritušie cīnītāji

> Problēmraksts – cik ilgi cilvēks var dzīvot bez ūdens?

> Murmastienes skolai 45

> Mācāmies taupīt enerģiju

> Lai skan Varakļānos! Dziedošie bērni

> Jaunieši rāda savu varēšanu Uzvara konkursā Sacenšas stāstnieki

> Lielie un mazie darbi jubilejas gadā novada muzejā

> Interesantu fakti par botāniķi Eduardu Lēmani Nekrologs Vladislavam Saleniekam

 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Varakļōnīts. Oktobris, Nr: 9 (211), 2011

13.12.2011

Šajā numurā lasiet:

> Kā Varakļānu novadā iedzīvotāji ir balsojuši 11. Saemas vēlēšanās

> Biedrība “Pieaugušo attīstības projekts” īstenojusi projektu “Baltais gulbis dodas debesīs”

> Teātra svētkos tiekas tuvāki un tālāki kaimiņi

> Uzdrīkstēties ir jauki

> Skolēnu un skolotāju aktivitātes Varakļānu vidusskolā

> Neaizmirstama mūzikas nedēļa Zalcburgā

> Baroka dienas un to vērtējums

> Stirnienes un Murmastienes skolas aktivitātes

> Viss par būvniecību, iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Saistošie noteikumi Nr.4 Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā

07.12.2011

Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā

Saistošie noteikumi NR.5 par pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību

07.12.2011

Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība

2011.gada 15.novembra ārkārtas domes sēdes protokols

06.12.2011

Domes_sede_15.11.2011

2011.gada 10.novembra ārkārtas domes sēdēs protokols

06.12.2011

Domes_sede_10.11.2011

2011.gada 27.oktobra domes sēdes protokols

06.12.2011

Domes_sede_27.10.2011

02.12.2011

SLUDINĀJUMS       

Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 2011.gada 24.novembra sēdes lēmumu Nr.14.4.  „Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu  atklātā  izsolē”, Varakļānu novada pašvaldība 2012.gada 19.janvārī plkst. 14.00  rīko divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 49.3 m² un 493/1531 domājamo daļu no daudzdzīvokļa mājas divām palīgēkām un zemes gabala 2420 m² , kas atrodas  Satiksmes  ielā 13-2, Stirnienē , Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,   mutvārdu izsoli.

Izsoles sākumcena  1041.00 Ls, izsoles solis  50.00Ls

Ar izsoles objektu  var  iepazīties  Varakļānu  novada pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos, pirmdienās  no plkst. 13.00 līdz  15.00 un piektdienās  no plkst. 10.00 līdz  12.00 , iepriekš  piezvanot pa tālruni  64860840.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā www.varaklani.lv  un Varakļānu novada domē Rīgas ielā 13, Nekustamo īpašumu nodaļā.

Izsoles noteikumi , Satiksmes iela 13-2

Varakļānos norisinās projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešana

17.11.2011

Varakļānu pilsētā turpinās darbi projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešanā. Noslēgts būvniecības līgums ar SIA „Velve” par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi un būvuzraudzības līgums ar SIA „Geo Consultants”. Pašlaik notiek tehniskā projekta izstrāde, līdz nākamā gada rudenim plānots izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus aptuveni 5,7 km garumā un ūdensvadu 2,5 km garumā.

Ieguldījums Tavā nākotnē!


_