2017. gada 19. septembris
Šodien vārdadienas svin Verners, Muntis

2017.gada 29.jūnija domes sēdes protokols

05.07.2017

Varaklanu_logoDomes sēde 29.06.2017

Sēdes audio ieraksts

Atkārtotā izsole!

05.07.2017

Varakļānu novada pašvaldība pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Krustpils iela 29A, Varakļānos, kadastra Nr. 7017 001 0284.

Izsoles sākumcena – EUR 3200,00. Izsoles solis – EUR 25,00.

Izsolei jāpiesakās līdz 2017.gada 21.augustam plkst.17.00, tā notiks 2017.gada 22.augustā plkst.14.00 Rīgas ielā 13, Varakļānos, novada domes sēžu zāles telpās.

Izsoles dalībniekiem dalības maksa EUR 5,00 un nodrošinājuma nauda EUR 320,00 jāpārskaita Varakļānu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000054750) kontā Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 vai jāsamaksā Varakļānu novada pašvaldības kasē.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit. Saņemt informāciju, apskatīt īpašumu dabā (iepriekš piezvanot pa tālr. 64866416, 27790016) un reģistrēties izsolei var katru darba dienu Varakļānu novada domē Rīgas ielā 13, Varakļānos, tālr. 64860840.

Satiksmes ierobežojumi!

30.06.2017

Ceļam Murmastiene-Silagals  Nr.1 no 01.07.2017. tiek noteikti masas ierobežojumi 20 t.

Iepirkums

22.06.2017

Iepirkums pārtraukts

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Ēkas daļas pārbūve par kafejnīcu Rīgas ielā 4, Varakļānos,   id.nr. VNP 2017/14

Piedāvājumus iesniegt līdz 05.07.2017. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790015

Nolikums_2017_14I sej GP AS BKII sej AVK UK EL UAS DOP, Darba apjomi, Finansu_piedavajums

Foto un video no Varakļānu MTB velobrauciena 2017

22.06.2017

2017.gada 20.jūnija domes sēdes protokols

22.06.2017

Varaklanu_logoDomes sēde 20.06.2017

Sēdes audio ieraksts

Projekta „Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā” darba plāns

22.06.2017

Varakļānu novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot projektu „Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā.” Projekta  Nr. 9.2.4.2/16/I/076.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Varakļānu novada iedzīvotājiem. 2017. gadā paredzētas šādas aktivitātes…

DARBA PLĀNS

loggo

Varakļānu novada pašvaldību arī turpmākos četrus gadus vadīs Māris Justs

20.06.2017

IMG_75292017. gada 20. jūnijā Varakļānu novada pašvaldības administrācijas ēkā svinīgā gaisotnē uz pirmo sēdi pulcējās jaunievēlētie Varakļānu novada domes deputāti. Atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, domes sēdi atklāja Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aija Ščucka, kura apsveica 3. jūnijā ievēlētos Varakļānu novada deputātus un novēlēja, lai darbs veiktos un deputāti strādātu novada attīstībā.

Tika apstiprināta darba kārtība: balsošanas komisijas izveidošana, domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas, pastāvīgo komisiju izveidošana.

Varakļānu novada domes priekšsēdētāja amatam deputāti izvirzīja vienu kandidātu – Māri Justu. Balsošana notika atklāti ar īpašām balsošana zīmēm.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 40.pantu, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus: ar 8 balsīm „par” ( Dina Inķēna, Janīna Grudule, Jānis Erels, Gunārs Puntužs, Māris Justs, Anita Saleniece, Austris Kokars, Nauris Lazda) , “pret” – nav, ar 1 balsi “atturas”  ( Modra Vilkauša) Varakļānu novada domes vadība arī turpmākajiem četriem gadiem tika uzticēta līdzšinējam domes priekšsēdētājam MĀRIM JUSTAM ( apvienība Vienoti novadam).

Varakļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam deputāti izvirzīja vienu kandidātu – Gunāru Puntužu.

Par Varakļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieku ar 7 balsīm „par” ( Dina Inķēna, Jānis Erels, Gunārs Puntužs, Modra Vilkauša,  Māris Justs, Anita Saleniece,  Nauris Lazda) , “pret” – nav, ar 2 balsīm “atturas”  (Austris Kokars, Janīna Grudule) ievēlēts Gunārs Puntužs ( apvienība Vienoti novadam).

IMG_7613 IMG_7602Aija Ščucka,
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Īstenots projekts „Āra trenažieru laukuma izveide Varakļānos”

20.06.2017

20170609_143827Biedrības “Sinerģija V” ir īstenojusi projektu “Āra trenažieru laukuma izveide Varakļānos”.  Projekta  Nr. 16-05-AL23-A019.2202-000012.

 Projekta mērķis ir veicināt aktīvu atpūtas iespēju dažādošanu un fizisko nodarbību pieejamību Varakļānu novada iedzīvotājiem. Āra trenažieru laukums ir izveidots Pils ielā 25, Varakļānos (mūzikas mākslas skolas iekšpagalmā). Projekta ietvaros ir  iegādāti un uzstādīti 17 āra trenažieri. 2017.gada 9.jūnija trenažieru laukums tika svinīgi atklāts. Pasākumā piedalījās ielu vingrotāji no komandas “Street Warriors”.

Kopējās projekta izmaksas  EUR 19 863,36 , no kurām EUR 17 877,02 Eiropas Savienības finansējums  un EUR 1986,34 Varakļānu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Būsim saudzīgi un atbildīgi par jaunizveidoto atpūtas vietu!

A.Ščucka, biedrības “Sinerģija V” valdes locekle

MNF-NAP2020-ES-LEADER

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

20.06.2017

DSC_5868Šī gada martā tika parakstīts Varakļānu novada pašvaldības un Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbības līgums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Ar šī gada 1.maiju Varakļānu vidusskolā direktora vietniece audzināšanas darbā Aina Kazāka papildus pamatdarbam veiks  pedagoga karjeras konsultanta pienākumus, sadarbībā ar skolotāju komandu koordinēs un īstenos skolas karjeras izglītības plānu, nodrošinās karjeras informācijas pieejamību, veiks skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā.

Projekta gaitā tiek plānoti arī karjeras attīstības atbalsta pasākumi  projektā neiesaistītās Murmastienes pamatskolas  audzēkņiem.

Maijā Varakļānu vidusskolā ir realizēti trīs  Karjeras attīstības atbalsta pasākumi:

  • 12.maijā-Varakļānu vidusskolas 3.-4.klašu, 7.-8.klašu un 10.-12.klašu audzēkņiem notika personīgās izaugsmes treneres- Jolantas Priedes vadītas nodarbības par savu stipro pušu apzināšanu, par profesijas izpratnes veidošanu ,par sirds profesijas izvēli un pieprasītākajām spējām un prasmēm darba tirgū.
  • 18.maijā -Varakļānu vidusskolas 5.-8.klašu un Murmastienes pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem notika lekcija-diskusija “Talantu pārdevējs”.  Skolēni uzzināja, kā izvērtēt savas intereses un talantus. Darbojoties noskaidroja, kā tos var pilnveidot atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Lektors karjeras izglītības speciālists Mārtiņš Geida iepazīstināja klašu audzinātājus ar autordarbu,   metodisko  līdzekli karjeras konsultēšanā “Padod tālāk”.
  • 24.maijā -Varakļānu vidusskolas 7.-8.klašu ,10.-12.klašu skolēniem notika piecas praktiskas nodarbības “Sāc domāt par savu karjeru jau šodien!” ,kurās audzēkņi veidoja savas karjeras “ kāpnes”, noskaidroja, kādas prasmes viņi var pilnveidot ikdienā.  Nodarbībā vecākiem karjeras konsultante Inta Lemešonoka atklāja  paņēmienus kā palīdzēt bērniem attīstīt savus talantus un domāt par nākotnes karjeru.

 Varakļānu vidusskolas pedagogs/karjeras konsultants Aina Kazāka

logo


_