2017. gada 16. decembris
Šodien vārdadienu svin Alvīne

Pakalpojumu apraksts

Laulību reģistrācija (valsts nodeva –  14 EUR)

Personas, kuras vēlas doties laulībā, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

 • bijušā laulātā miršanas apliecību;
 • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Ārzemnieks iesniegumam papildus pievieno attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu legalizētu dokumentu ar tulkojumu latviešu valodā par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.

Laulību noslēdz ne ātrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas. Dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdz noteiktajā dienā, klātesot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas.

Ja kāds no laulātajiem maina uzvārdu, tad viņa pase kļūst nederīga ar laulības reģistra parakstīšanas brīdi – tas ir, ar laulību dienu.

Dzimšanas fakta reģistrācija (bezmaksas pakalpojums)

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai,

 • Ja bērna vecāki sastāv savstarpējā laulībā, reģistrējot dzimšanas faktu, jāiesniedz ārstniecības iestādes izsniegta medicīnas apliecība (oriģināls), kas apliecina dzimšanas faktu un jāuzrāda bērna vecāku personu apliecinošs dokuments un laulības apliecība.
 • Ja bērna vecāki nesastāv laulībā, bērnam var atzīt paternitāti, bērna tēvam un mātei personiski aizpildot kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu – noteikta parauga veidlapu dzimtsarakstu nodaļā vai iesniedzot pie notāra publiski apliecinātu iesniegumu.

Paternitāti var atzīt arī, bērna mātei, bērna mātes vīram vai bijušajam vīram un bērna bioloģiskajam tēvam iesniedzot kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.

Pēc dzimšanas fakta reģistrēšanas paternitātes pieņēmumu bērna mātes vīrs var apstrīdēt tiesā divu gadu laikā no dienas, kad viņš uzzināja, ka bērns nav cēlies no viņa. Tādas pašas tiesības apstrīdēt paternitātes pieņēmumu ir bērna mātei.

Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos vai bāriņtiesas lēmumu ieraksta tēva vai mātes uzvārdu.

Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus. Ja vecāki nevar vienoties par bērna vārdu, to ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Miršanas fakta reģistrācija (bezmaksas pakalpojums)

Par miršanas faktu paziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Pienākums paziņot dzimtsarakstu nodaļai par miršanas faktu ir: laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu. Ja persona mirusi ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē, pansionātā vai ieslodzījuma vietā un par miršanas faktu nav paziņojušas iepriekšminētās personas, attiecīgās ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes, pansionāta vai ieslodzījuma vietas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums rakstveidā paziņot par miršanas faktu. Ja par miršanas faktu nav paziņojušas neviena no iepriekšminētām personām un par personas nāvi kļuvis zināms pašvaldībai, tai ir pienākums rakstveidā paziņot par miršanas faktu

Lai reģistrētu miršanas faktu, jāiesniedz ārstniecības iestādes izsniegta medicīniskā apliecība par nāves iestāšanos, tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu vai rehabilitācijas iestāžu paziņojums par represētās personas nāvi, kā arī mirušās personas pase. Miršanas fakta pieteicējam jāuzrāda sava pase.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (valsts nodeva 71.14 EUR par katru atsevišķi)

Vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja pastāv viens no šādiem svarīgiem iemesliem:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulību uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
 • personai mainīts dzimums;
 • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:

 • persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
 • personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) ieraksta maiņas iemesls neatbilst iepriekšminētajiem iemesliem;
 • persona nav iesniegusi visus šā likuma 5.panta otrajā daļā noteiktos dokumentus.

Vārda vai uzvārda maiņas iesniegumu iesniedz dzimtsarakstu nodaļā Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis, bezvalstnieks un nepilngadīga persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu.

Ja iesniegumu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu iesniedz nepilngadīga persona no
15 – 18 gadiem, tai nepieciešama vecāku vai aizbildņu piekrišana. Dzimtsarakstu nodaļa izskata maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un vārda, uzvārda maiņas dokumentus un pieprasa no Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību.

Lēmumu vārda vai uzvārda maiņai dod Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors. Ar šo lēmumu iesniedzējam 30 dienu laikā jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tam izsniedz jaunu pasi. Iesniegumu par vārda vai uzvārda maiņu pieteicējs pievieno kvīti par valsts nodevu 71,14 euro (par katru atsevišķi) apmērā samaksu.

Tautības ieraksta maiņu var veikt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss. Persona vienu reizi ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Ja personai mainīts tautības ieraksts pirms pilngadības sasniegšanas, tā ir tiesīga tautības ierakstu mainīt arī pēc pilngadības sasniegšanas.

Persona, kura vēlas mainīt tautības ierakstu, personīgi iesniedz jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, attiecīgu Ministru kabineta noteiktu rakstveida iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumam pievieno:

 1. tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību;
 2. ja persona ir nepilngadīga vecumā no 15-18 gadiem – vecāku rakstveida piekrišanu vai, ja nepilngadīgā persona ir aizbildnībā,- aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
 3. ja persona ir atzīta par rīcībnespējīgu, iesniegumu iesniedz tās aizgādnis ar bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību rīcībnespējīgas personas interesēm;
 4. ja personas vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu „lībietis (līvs)” – Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi;
 5. izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1. grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3. grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, – izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu „latvietis”.

Tautības ieraksta maiņa nav atļauta: ja:

 • persona pēc pilngadības sasniegšanas tautības ierakstu jau ir mainījusi;
 • iesniegtie dokumenti nepierāda personas radniecības saites un radniecības pakāpi ar personu, kuras tautību tā vēlas iegūt;
 • persona nav iesniegusi visus likumā noteiktos dokumentus.

Dzimtsarakstu nodaļa izskata iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa citus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos izrakstus un izziņas. Sagatavotos dokumentus nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

Lēmumu par tautības ieraksta maiņu pieņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors.

Pamatojoties uz spēkā stājušos lēmumu par atļauju mainīt tautības ierakstu, dzimtsarakstu nodaļa papildina civilstāvokļa aktu reģistrus un civilstāvokļa aktu reģistru otros eksemplāru, kā arī sniedz nepieciešamās ziņas Sodu reģistram un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistram.

Lietas izskatīšanas termiņš – 2 mēnesis.

Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu ir 71.14 EUR (valsts nodevu nemaksā persona, kura pašreizējo tautības ierakstu maina pret tautības ierakstu „lībietis (līvs)”.

Reģistra aktualizēšana vai atjaunošana (valsts nodeva – 7 EUR)

Dzimtsarakstu nodaļa var ierakstos izlabot kļūdas un ierakstīt trūkstošās ziņas pēc ieinteresēto personu iesnieguma, ja tam ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp minētajām personām. Ja starp ieinteresētajām personām ir strīds, reģistra ierakstu var labot vai papildināt, tikai pamatojoties uz tiesas spriedumu.

Ziņas par pārmaiņām personas civilstāvoklī sakarā ar paternitātes atzīšanu vai noteikšanu, vecāku laulību, adopciju, uzvārda, vārda, tautības ieraksta, pilsonības (pavalstniecības), personas koda maiņu, laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu un citas civilstāvokļa aktu reģistrācijā būtiskas ziņas ieraksta attiecīgā reģistra ierakstu papildinājuma daļā un jāparaksta personai, kura lūgusi ierakstu papildināt.

Reģistru ierakstus var anulēt, pamatojoties uz tiesas spriedumu, bet kļūdaini atjaunotos vai atkārtoti izdarītos ierakstus – pamatojoties uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta atzinumu, ja par šo ierakstu pareizību nepastāv strīds.

Iesniegumus par civilstāvokļa aktu ierakstu papildināšanu vai labošanu dzimtsarakstu nodaļa izskata viena mēneša laikā.

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana (valsts nodeva –  7 EUR)

Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt laulības, dzimšanas, miršanas atkārtotu apliecību vai izziņu.

Saņemt atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu var personas, par kurām civilstāvokļa reģistrs sastādīts, nepilngadīgu personu vecāki, tiešie augšupējie un lejupējie radinieki, citas personas, pierādot tiesisko ieinteresētību.

Laulības, dzimšanas, miršanas atkārtotas apliecības vai izziņas saņemšanai ieinteresētā persona jebkurā dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu. Iesniegumā norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kā arī norāda ziņas par personu, par kuru nepieciešama apliecība, – vārds, uzvārds, dzimšanas, miršanas vai laulības gads un attiecīgā reģistra sastādīšanas vieta. Iesniegumā norāda arī dokumenta nepieciešamības pamatojumu.

Ja pieprasītais reģistra ieraksts nav reģistrēts vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā, dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts iesniegums par atkārtota dokumenta saņemšanu, sazinās ar dzimtsarakstu nodaļu, kura glabā reģistra ierakstu, vai ar Tieslietu ministriju, ja dzimtsarakstu nodaļā attiecīgais reģistra ieraksts nav saglabājies.

No valsts nodevas ir atbrīvoti:

 • pirmās un otrās grupas invalīdi;
 • personas, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām;
 • bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimenes, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta.

Valsts nodevu neiekasē, ja civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums

Iesniegumu likums

Valsts valodas likums

Fizisko personu datu aizsardzības likums

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums

Ministru Kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

Ministru Kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

Ministru Kabineta 02.03.2004. noteikumi Nr. 114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”

Ministru Kabineta 22.09.2009. noteikumi Nr. 1079 „Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem”. 

Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumi Nr. 1270 „Noteikumi par atbildīgo lībiešu (līvu) organizāciju atzinuma sniegšanai par personas etnisko izcelsmi”.

 PIEPRASĪT APLIECĪBAS UN IZZIŅAS ELEKTRONISKI

Portālā www.latvija.lv iedzīvotājs jebkurā Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā neatkarīgi no dzimšanas, miršanas vai laulības fakta reģistrācijas vietas var elektroniski pieprasīt šādus e-pakalpojums:

Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no reģistra pieprasīšana – iespēja pieprasīt dzimšanas apliecības vai izziņas par dzimšanas reģistrāciju atkārtotu izsniegšanu. Atkārtotu apliecību ir tiesīga pieprasīt pilngadīga persona, par kuras dzimšanu ir sastādīts civilstāvokļa akta reģistrs, vai viņas pilnvarota persona. Nepilngadīgas personas atkārtotu dzimšanas apliecību ir tiesīgi pieprasīt vecāki, aizbildņi, adoptētāji vai tās iestādes administrācija, kurā nepilngadīgā persona atrodas audzināšanā. Citām personām ir tiesības pieprasīt dzimšanas fakta reģistrāciju apstiprinošu izziņu, ja tās pierāda dokumenta saņemšanas tiesisko ieinteresētību.

Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana – iespēja pieprasīt miršanas apliecības vai izziņas par miršanas fakta reģistrāciju atkārtotu izsniegšanu. Atkārtotu miršanas apliecību vai izziņu par miršanas fakta reģistrāciju ir tiesīgi pieprasīt mirušā radinieki.

Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana – iespēja pieprasīt laulības apliecības vai izziņas par laulības reģistrāciju atkārtotu izsniegšanu. Atkārtotu laulības apliecību ir tiesīga pieprasīt persona, par kuras laulību ir izdarīts ieraksts laulības reģistrā, vai viņas pilnvarota persona. Ja laulība ir šķirta, bijušajiem laulātajiem izsniedz izziņu no laulības reģistra par laulības reģistrāciju un laulības šķiršanu.

PAKALPOJUMI IR PIEEJAMI, JA IR ZINĀMI DATI

par personas, kuras dzimšanas, miršanas, laulības fakta reģistrāciju apliecinošu dokumentu (apliecību vai izziņu) vēlas saņemt, dzimšanas, miršanas, laulības reģistrācijas gadu un reģistrācijas vietu.

ATKĀRTOTA APLIECĪBAS VAI IZZIŅAS NO REĢISTRA PIEPRASĪŠANA IR MAKSAS PAKALPOJUMS:

maksa par atkārtotu apliecību ir noteikta atbilstoši Ministru kabineta 24.09.2013.noteikumiem Nr.906 „Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

maksa par fakta reģistrāciju apliecinošu izziņu ir noteikta atbilstoši Latvijas pašvaldību saistošajiem noteikumiem vai Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumiem Nr. 738 “Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis“.

Maksājuma rekvizīti un summa tiek nosūtīta uz e-pakalpojuma pieprasītāja e-pasta adresi, kas norādīta portālā www.latvija.lv.

No maksājuma ir atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.

ATKĀRTOTO APLIECĪBU VAI IZZIŅU NO REĢISTRA VAR SAŅEMT

klātienē (izziņu var saņemt arī elektroniski uz savu norādīto elektroniskā pasta adresi) sev vēlamā Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

(pārpublicēts no www.latvija.lv)


_