VARAKĻĀNU NOVADA MUZEJA

KOMUNIKĀCIJAS DARBA POLITIKA
2009.-2014.GADAM

1. Muzeja komunikācijas darba mērķis

Varakļānu Novada muzeja komunikācijas darba mērķis ir ar kvalitatīviem darba paņēmieniem sniegt sabiedrībai daudzveidīgu, emocionālu un izglītojošu informāciju par vēstures notikumiem novadā.

2.    Ekspozīciju un izstāžu darbs

2.1.    Izstāžu un ekspozīciju veidošanas uzdevumi:
    Ar ekspozīciju un izstāžu palīdzību atainot Varakļānu novada kultūrvēstures nozīmi kopējā vēstures kontekstā;
    Caur ekspozīciju un izstāžu māksliniecisko noformējumu un tematisko daudzveidību sniegt apmeklētājiem emocionālu baudījumu, priekšstatu un zināšanas par novada kultūrvērtībām;

2.2.    VarNM  tiek veidotas ekspozīcijas un izstādes, kas atspoguļo novada svarīgākos notikumus, vietas attīstību un ievērojamāko personību lomu kultūrvēsturē;

2.3.    Pamatekspozīcijā:
    „Varakļāni vēstures spogulī” – attēlota Varakļānu pilsētas un novada attīstība, vēstures svarīgākie notikumi, kā arī ievērojamāko personību dzīve un darbība;
Izstādēs tiek rādīti materiāli daudz paplašinātākā veidā:
    Novada vēstures notikumi ( jubilejas, gadadienas, pasākumi);
    Novada ievērojamāko personību sasniegumi, devums novadam;
    Izstādes no muzeja krājuma;
    Vietējo mākslinieku un amatnieku darbi;
    Tematiskas ekspresizstādes.

2.4.    VarNM ekspozīciju un izstāžu avoti ir:
    Muzeja krājums;
    Privātās mākslas darbu un dažādas citas kolekcionāru
kolekcijas;
    Amatnieku un mākslinieku personīgie mākslas darbu un
darinājumu krājumi;
    Ceļojošās izstādes.

2.5.    Ekspozīciju un izstāžu veidošanā piedalās:
    Muzeja vadītāja (pēc profesijas mākslinieks – noformētājs);
    Krājuma glabātāja;
    Mākslinieki, kolekcionāri, amatnieki u.c., kuru darbi tiek izstādīti.

2.6.    Finansējuma avoti ekspozīciju un izstāžu veidošanai:
    Muzeja budžets;
    Mākslinieku, amatnieku un kolekcionāru materiālais ieguldījums;
    Ziedojumi.

2.7.    Ekspozīciju/izstāžu veidošanas prioritātes turpmākajiem 5 gadiem.
    Pētnieciskās darbības atspoguļošana muzejā;
    Muzeja krājuma eksponēšana un popularizēšana;
    Krājuma priekšmetu eksponēšanas apstākļu uzlabošana;
    Skolēnu un pārējās sabiedrības izglītošana;
    Izglītojoša produkta radīšana;
    Sadarbības veidošana ar citām novada iestādēm un māksliniekiem;
    Muzeja apmeklētāju skaita palielināšana;
    Muzeja – kā kultūras iestādes lomas nostiprināšana novadā.

Ekspozīciju un izstāžu veidošana 2009.-2014.gadam.
1.    Jauna pastāvīgā ekspozīcija  „No senā Varkas līdz Varakļānu novadam”    2009.-2014.g.    Muzeja vadītāja
T. Korsaka
2.    Izstādes 2009.g.:no krājuma:
2.1.    Varakļānu pilij -220. M. Borha dzīve un zinātniskā darbība;
2.2.    Varakļāni vēstures spogulī;
2.3.    Dr.med.vet. A.Garanča piemiņas izstāde.
Deponējumi:
2.4.    Ilze Meldere – tekstīlijas;
2.5.    D.Mestere – fotoizstāde;
2.6.    Novada zīda apgleznotāju izstāde „Zīda pieskāriens svecīšu gaismā”.
3.    Izstādes 2010.g.:no krājuma:
3.1. Dr.med.vet. A.Garanča
piemiņas izstāde;
3.2. Karš novadā 1941.-1945.;
3.3. L.Latkovskim – 105.

Deponējumi:
3.4.   Varakļānu novada senlietas;
3.5.    Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde „Mana bērnības zeme”;
3.6.    Katoļu priestera V.Ereļa devums novadam( personīgā kolekcija);
4.    Izstādes 2011.gadam: no krājuma:
2.1.    Arhitektam V.Macotti -255. 18.gs. arhitektūra Latgalē;
2.2.    Varakļānu vidusskolai -90;
2.3.    Emīlijai Klīdzējai – 95.

Deponējumi:
2.4.    Varakļānu novada mākslinieku darbu   izstādes.
5.    Izstādes 2012.gadam: No krājuma:
5.1.    Astronoms J.Ikaunieks un viņa ieguldījums   sabiedrībā (100.g.jubilejas izstāde);
5.2.    Bīskapa P. Stroda dzīve un darbība;
Deponējumi:
5.3.    Pašdarināto leļļu kolekcija;
5.4.    Novada jauno mākslinieku darbi.

6.    Izstādes 2013.gadam: No krājuma:
6.1.    Grāfam M.Borham -260;
6.2.    Varakļāniem – 85;

Deponējumi:
6.3.    Varakļānu novada vietējo amatnieku darbi;
6.4.    mākslas darbu izstādes;
6.5.    Arheoloģija novadā
2.8.    Ekspozīciju un izstāžu darba rezultāti 5 gados:
    Muzeja krājuma priekšmeti eksponēti un pētnieciskā darba rezultāti parādīti 1 pamatekspozīcijā, 13 izstādēs;
    Izstādes ir kļuvušas par avotu muzejpedagoģiskajām programmām;
    Muzejs ir iesaistījies Varakļānu vidusskolas 90 gadu jubilejas svinībās, Varakļānu pilsētas 85 gadu jubilejas svinībās un izglītojis sabiedrību par pilsētas attīstību un izaugsmi, kā arī par skolas darbību 20.gs.;
    Muzejs nostiprinājis savu lomu Varakļānu novadā kā kultūras iestāde, kura izglīto skolēnus un pārējo sabiedrību.

2.9.    Kapacitātes uzlabošanas pasākumi:
    Darbinieku izglītošana MVP kursos par izstāžu un ekspozīciju veidošanu;
    Speciālista – mākslinieka iesaistīšana jaunās ekspozīcijas veidošanā;

3.    Izglītojošais darbs

3.1.    Izglītojošā darba uzdevumi:
    Uz esošo ekspozīciju un izstāžu bāzes organizēt ekskursijas, lekcijas, tematiskus pasākumus, sarīkojumus, muzejpedagoģiskās programmas;

3.2.    Izglītojošā darba loma
    Sniegt skolu izglītojošai jaunatnei izpratni un zināšanas par sava novada kultūrvēsturiskajām vērtībām;
    Iesaistīt skolēnus tematisku pasākumu rīkošanā, izpētes rezultātā iegūto materiālu apstrādē, lekciju sagatavošanā, apmeklētāju uzņemšanā un gida pakalpojumu sniegšanā;
    Atklāt skolēnu zināšanas un prasmes piedāvājot veikt gida pakalpojumus apmeklētājiem;
    Izmantojot Varakļānu muižas kompleksa teritoriju, plašai sabiedrībai ļaut darboties un izkustēties brīvā dabā;
    Izmantojot Varakļānu pils priekšrocības caur izstāžu un ekspozīciju daudzveidību, kā arī ar izglītojošām programmām, sniegt izpratni un zināšanas par novada vēsturi plašam sabiedrības lokam.

3.3.    Muzeja mērķauditorija:
    Varakļānu un novada skolu skolēni;
    Varakļānu mūzikas – mākslas skolas audzēkņi;
    Pensionāri;
    Pārējā sabiedrība.

3.4.    Izglītojošam darbam nepieciešamie resursi:
    Cilvēkresursi – jāpieņem darbā muzeja pedagogs muzejpedagoģisko programmu, lekciju un citu pasākumu organizēšanai. Līdz šim muzejpedagoģiskā programma „Mana sapņu pils” nefunkcionē ar pilnu atdevi, nav izstrādāts metodiskais palīglīdzeklis šim darbam, jo trūkst speciālista darbam ar skolēniem.
Ir nepieciešams pētnieciskā darba speciālists, kurš regulāri ar jauniem pētījumiem varētu papildināt ekspozīciju un izstādes, atlasītu nepieciešamo materiālu izglītojošajām programmām, lekcijām, informatīviem bukletiem un rakstiem, kas veiktu zināmu lomu apmeklētāju izglītošanā.
    Finanšu resursi – pieejamība projektos, sponsorējumi, ziedojumi, muzeja budžets.
Līdz šim nepietiekošo līdzekļu un personāla trūkuma dēļ muzejs nav spējis nodrošināt pilnvērtīgu sabiedrības izglītošanu, tādēļ pašvaldībai būtu jārod papildus finansējums vēl divu darbinieku algošanai un muzejpedagoģisko programmu sagatavošanai ar to rodot atrisinājumu izglītojošā un pētnieciskā darba attīstībai muzejā, kā arī sabiedrības izglītošanai.
    Tehniskie resursi – nepieciešams tehniskā aprīkojuma nodrošinājums: 2 datori, kopētājs, fotoaparāts un diktafons.
Sabiedrības izglītošanai muzejā tiek demonstrētas videofilmas par svarīgākajiem vēstures notikumiem novadā. Lai saglabātu vērtīgo videomateriālu un veiksmīgi turpinātu izglītot sabiedrību nepieciešams videoierakstus iekopēt CD un pielietot jaunākas tehnoloģijas to demonstrēšanai.
Izglītojošā darba veikšanai, lekcijām, semināriem muzejā jāpalielina lielākas iespējas skolēniem izmantot datoru, materiālu pārkopēšanas iespējas, jo līdz šim kopēšana notiek caur skeneri, kas ir samērā lēns un neizdevīgs process, kas kavē izglītošanās iespējas. Nav laba fotoaparāta, lai varētu nodrošināt vēsturisku liecību iemūžināšanu.
Izglītojošā darbā tiek izmantotas izstādes un ekspozīcijas, krājuma glabātuvē esošie materiāli, informatīvas mapes, videofilmas par Varakļānu novada vēsturiskiem notikumiem, par ievērojamāko personību dzīvi un darbību

3.5.    Izglītojošo pakalpojumu veidi līdz šim un nākotnē:
     Ekspozīcija un izstādes;
     Ekskursijas gida pavadībā;
     Individuālas konsultācijas;
     Iepazīšanās ar krājumu;
     Raksti presē
    Tematiski pasākumi;
    Lekcijas par konkrētām tēmām;
    Videofilmu demonstrēšana;
    Izglītojoši – izklaid. progr. Jaunlaul. „Ceļš uz titulu”;
    Muzejpedagoģiskās programmas (nākotnē):
o    Mana sapņu pils – jaunāko klašu skolēniem;
o    Purvs dzīvībai – vidējo un vecāko klašu skolēniem;
o    Es karā aiziedams… – vidējo klašu skolēniem;
o    Tas notika Varakļānos – vecāko klašu skolēniem.

3.6.    Sadarbība ar ārpus muzeja organizācijām un personām:
    Uzturēt ciešus sakarus ar Varakļānu un Varakļānu novada skolām;
    Sadarboties ar Varakļānu pašvaldības un citu novadu kultūras
iestādēm un darbiniekiem;
    Piesaistīt gan vietējās, gan citas Latvijas un ārzemju bibliotēku
darbiniekus un arhīvus pētnieciskā un izglītojošā darba
veikšanai;
    Uzturēt pieredzes apmaiņu ar citiem muzejiem;
    Uzturēt sakarus ar ārzemēs dzīvojošajiem novadniekiem,
novadpētniekiem u.c. interesentiem.

3.7.    Izglītojošā darba prioritātes 2009.-2014.gadam:
    Ieviest 4 funkcionējošas muzejpedagoģiskās programmas, tāpēc, ka līdz šim muzejpedagoģiskais darbs slikti funkcionēja un muzejā bija zems skolēnu apmeklējums;
    Izveidot 2 jaunas tūrisma takas, lai veicinātu sabiedrības izglītošanos un ieinteresētību par Varakļānu Novada kultūrvēsturi;
o    Vēsturiskais ceļš uz Stirnieni;
o    M.Bārbales dzīves taka;
    9 tematiski pasākumi un lekcijas, lai sniegtu zināšanas par novada vēsturi plašākam sabiedrības lokam;
    Turpināt popularizēt izglītojoši – izklaidējošu programmu jaunlaulātajiem „Ceļš uz titulu”, jo palielinās pieprasījums.

3.8.    Plānotie izglītojošā darba rezultāti 5 gados.

    Lielāka skolēnu skaita palielināšanās muzejā;
    Labas sadarbības iespējas ar novada skolām;
    Jaunizveidotie tūrisma maršruti kalpos novada popularizēšanai un kā pārējās sabiedrības izglītošanas jauns avots;

3.9.    Kapacitātes uzlabošanas pasākumi izglītojošajā darbā:
    pedagoģisko prasmju pilnveide MVP rīkotajos kursos un citos semināros muzeju pedagoģiskā darba veikšanai;
    Telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde muzejpedagoģisko programmu veikšanai;

4.    Muzeja mārketings

4.1.    Muzejā tiek pārdoti pakalpojumi:
    Ekspozīciju, izstāžu apmeklējums;
    Ekskursijas gida pavadībā pa pili, muzeju, parku un pilsētu;
    Programma jaunlaulātajiem „Ceļš uz titulu”;
    Telpu noma: semināriem, konferencēm, banketiem un kāzu mielastiem, jaunlaulāto un viesu gulēšanai.
Ar 2010.gadu tiek plānots pārdot:
    Muzejpedagoģiskās programmas: Mana sapņu pils, Purvs dzīvībai, Es karā aiziedams, Tas notika Varakļānos;
    Tūrisma maršruti pa Varakļānu novadu: Vēsturiskais ceļš uz Stirnieni, Martas Bārbales dzīves taka.

4.2.    Muzeja pakalpojumi tiek pārdoti:
    lai par iegūtajiem līdzekļiem veicinātu muzeja darbības attīstību;
    lai piesaistītu arvien jaunus pircējus;
    lai ar savu produktu apmierinātu dažāda vecuma grupas, kas apceļo Latviju un ir maksātspējīgas;
    lai veicinātu sabiedrības izglītošanos kultūrvēstures jomā.

4.3.    Muzeja pakalpojumu virzības vēlamais rezultāts ir:
    izveidots pozitīvs produkta tēls un paaugstināta tā kvalitāte;
    skolēnu skaita palielināšanās, kas ir galvenā muzeja mērķauditorija;
     palielināta grupu un jaunu apmeklētāju iesaistīšanas pakāpe;
    sniegts izglītojošs materiāls sabiedrībai.

4.4.    Informācija par pakalpojumu tiek sniegta ar reklāmas palīdzību:
     Informatīvā bukletā par Varakļānu Novada muzeju;
     Interneta  portālos www.varaklani.lv,  www.etaka.lv,  www.pilis.lv,  www.madona.lv,  www.vietas.lv,  www.muzeji.lv, www.tournet.lv, www.precos.lv u.c;
     VarNM TIC un Latvijas Tūrisma ceļvežos;
     Laikrakstos  „Stars” ,  „Varakļōnīts”, „Vietējā avīze” u.c.;
     LTV1 un Latvijas radio 1;
     afišās;
     mutiski.

Situācijas izvērtējums.

Varakļānu Novada muzejs atrodas pie Rīga- Rēzekne šosejas 200 km attālumā no Rīgas, 50 km Rēzeknes, 55 km no Madonas, trīs galveno ceļu krustojumā, kas no garāmbraucošo apmeklētāju viedokļa ir diezgan izdevīgā vietā. Taču daudzi pabrauc garām vispār to nepamanot.
Vietējiem iedzīvotājiem un skolēniem muzejs ir 1 km attālumā no pilsētas centra un to apmeklēt jādodas speciāli izvēlētā laikā, tāpēc daudzi vietējie iedzīvotāji ļoti reti apmeklē muzeju. Arī finansiālais trūkums bieži vien ir par iemeslu, kāpēc netiek apmeklēts muzejs.
Muzeja pieejamība ir apgrūtināta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nav brīva pārvietošanās invalīdiem ratiņkrēslos, jo traucē durvju sliekšņi, nav ierīkots lifts, lai invalīdi piekļūtu izstāžu zālēm 2.stāvā, kā arī tiem nav pieejamas labierīcības.
Lai veicinātu apmeklētāju pieaugumu un gūtu papildus ienākumus, kas veicinātu turpmāko muzeja attīstību ir:
    jāizveido reklāmas plakāts šosejas malā ar norādēm un aicinājumiem apmeklēt Varakļānu novada muzeju;
    jāizveido un jāpopularizē muzejpedagoģiskās programmas, kas vairāk piesaistītu skolu izglītojošo jaunatni;
    izstāžu atklāšanas un tematiski pasākumi jāorganizē kā bezmaksas pasākumi, lai vairāk piesaistītu vietējos iedzīvotājus.

4.5.    Mārketinga darba prioritātes turpmākajiem 5 gadiem:
    Attīstīt un popularizēt muzeja produkta virzību tirgū regulāri sniedzot ziņas par muzeja darbību Varakļānu mājas lapā, citos interneta portālos un masu medijos ar mērķi piesaistīt jaunus produkta pircējus;
    Veikt potenciālo  pircēju  aptauju  ar  mērķi  saprast  viņu  motivāciju, attieksmi  pret  preci  un  izpētīt  pircēja  izturēšanos;
    Popularizēt muzejpedagoģiskās programmas un tūrisma takas, lai veicinātu muzeja mērķauditorijas – skolēnu un grupu lielāku apmeklējumu;
    Pārdoto produktu rezultātā iegūtos līdzekļus izmantot muzeja pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

4.6.    Plānotie mārketinga darba rezultāti:
    izveidoti un popularizēti konkurētspējīgi muzeja produkti;
    Palielināta muzeja mērķauditorija;
    Palielināts apmeklētāju skaits gadā;
    Papildināts muzeja budžets;
    Panākta muzeja pieejamība apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām.

4.7.    Kapacitātes uzlabošanas pasākumi mārketinga darbā:
    Darbinieku izglītošana mārketinga jomā MVP un citos kursos;
    Muzeja vadītājas konsultācijas ar mārketinga speciālistiem.

Varakļānu Novada muzeja vadītāja   T.Korsaka

VARAKĻĀNU NOVADA MUZEJA

KRĀJUMA VEIDOŠANAS UN SAGLABĀŠANAS POLITIKA
2009. – 2014.GADAM

Varakļānu Novada muzeja (turpmāk tekstā – VarNM) krājuma politika izstrādāta pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr.959 „Noteikumi par nacionālo muzeju krājumu”, VarNM nolikumu. Krājuma politika izriet no muzeja misijas un ataino krājuma veidošanas, pārraudzības principus, nosaka krājuma saturu, kvalitāti, krājuma dokumentēšanu, glabāšanu un saglabāšanu, krājuma drošību, pieejamību un izmantošanu. Krājuma politika balstās uz esošās situācijas analīzi un izvirzītajiem uzdevumiem krājuma veidošanā, dokumentēšanā, saglabāšanā, restaurēšanā un izmantošanā.

1.    Krājuma politikas mērķis un uzdevumi

Mērķis:

Nodrošināt krājuma garīgo un materiālo vērtību pētniecību, pieejamību, saglabāšanu un aizsardzību.

Uzdevumi:

    Veidot muzeja krājumu kā daudzpusīgu bāzi Varakļānu novada kultūrvēstures izpētes un izstāžu darba nodrošināšanai;
    Nodrošināt VarNM krājuma saglabāšanu un attīstību.

2.    Krājuma satura izvērtējums un prioritāšu noteikšana

Krājuma veidošana

VarNM veido krājumu atbilstoši muzeja misijai un muzeja darbības mērķiem.
VarNM krājums pamatā komplektēts par Varakļānu un Varakļānu novada ievērojamāko personu dzīvi un darbību.
VarNM krājums sastāv no pamatkrājuma un palīgkrājuma, kuru raksturo sekojošas no Grāfa M.Borha un citu ievērojamu personību dzīves un darbības Varakļānos un novadā kolekcijas:
    rakstiskie materiāli,
    dokumenti
    foto materiāli
    mākslas priekšmeti
    numismātika, bonistika
    arheoloģija
    keramika
    dažādi priekšmeti
    tekstilijas
    videokasetes, audiokasetes, CD.
Muzeja krājums pamatā tika veidots pēc Varakļānu grāfa M.Borha un citu ievērojamu novadnieku dzīves un darbības materiālu apkopojuma Varakļānu pilī, kur tika izveidots Varakļānu Novada muzejs. Liela daļa krājuma priekšmeti tika izvietoti ekspozīcijā „Novads laikmeta griežos” par grāfu M.Borhu un Novada vēsturi.
VarNM krājums ir bāze gan tematiskajām izstādēm gan ekspozīcijām.
Izvirzītās prioritātes krājuma darbā

    Krājuma kolekciju zinātniskā inventarizācija;
    Krājuma papildināšana atbilstoši perspektīvā krājuma papildināšanas politikai:
–    Varakļānu novada vēsture fotogrāfijās, dokumentos un lietiskajos priekšmetos;
–    Novada ievērojamāko vēstures notikumu, personību un dzimtu izpēte;
–    Krājuma telpu remonts un aprīkojuma uzlabošana;
–    Dokumentācijas pilnveidošana.
    Krājuma digitalizācijas procesa turpināšana
    Zinātniskā arhīva izveidošana

Krājuma veidošanas galvenie principi

    krājumu papildināt ar visa veida oriģināliem, atdarinājumiem un kopijām visās avotu grupās pamatkrājumam un palīgkrājumam, kas atbilst muzeja darbībai, krājuma komplektēšanas politikai un ataino kultūrvēsturiskos un vēsturiskos notikumus novadā.
    Priekšmetam jābūt vēsturiskai, kultūrvēsturiskai, mākslinieciskai, memoriālai vai zinātniskai vērtībai.

Krājuma komplektēšanas tēmas

Lai veidotu muzeja misijai un stratēģiskajiem mērķiem atbilstošu krājumu, nepieciešams veidot muzeja krājumu atbilstoši perspektīvā plānotajiem muzeja produktiem ar sekojošām tēmām:
    Grāfa M.Borha dzīve un zinātniskā darbība – krājums papildināms uz pētnieciskajā darbā iegūtajiem materiāliem: arhīvu dokumentiem, aprakstiem, fotogrāfijām, mākslas darbiem (restaurāciju) un autentiskiem tā laika priekšmetiem;
    Novada ievērojamāko personību dzīve un darbība – pētnieciskā darbā un dāvinājumu veidā no ievērojamāko personību radiniekiem, draugiem un domubiedriem iegūtie oriģinālie un atdarinātie materiāli: fotogrāfijas, dokumenti, apraksti, rokraksti, grāmatas, mākslas darbi, priekšmeti, videomateriāli u.c.
    Varakļānu pilsētas un novada vēsture – pētnieciskā darbā un dāvinājumu veidā no vietējiem iedzīvotājiem un ārzemēs dzīvojošajiem novadniekiem, novadpētniekiem un skolēniem iegūtie materiāli krājuma papildināšanai ar visa veida oriģināliem un atdarinājumiem visās avotu grupās: arheoloģija, dokumenti, apraksti, grāmatas, fotogrāfijas, priekšmeti, mākslas darbi, videomateriāli, tekstilijas u.c.

Krājuma papildināšanas avoti

Dāvinājumi no privātpersonām, citām iestādēm, pirkumi, pārņemšana nopubliskām vai privātām institūcijām, atradumi ekspedīcijās, novēlējumi, mantojumi, atdarinājumi.
Dažādi skolēnu, studentu, novadpētnieku vai muzeja darbinieku projekti un pētījumi, mākslinieku darinājumi, veltījumi un monogrāfijas.
(Krājuma papildināšanas kārtību skatīt „Noteikumi par Varakļānu Novada muzeja krājuma papildināšanu”)

VarNM krājumā nekrāj

    Ar citiem Latvijas novadiem saistītos kultūrvēstures materiālus;
    Dažādus lielformāta priekšmetus (lauksaimniecībā un mājsaimniecībā pielietojamus dažādus agregātus, mehāniskas detaļas, zirga aizjūga priekšmetus, mašīnas, lozungus un reklāmas u.c.;

No krājuma paredzēts atsavināt

    Priekšmetus, kuri neatbilst muzeja misijai;
    Lauksaimniecības priekšmetu – arklu;
    Zirga drošku;

Krājuma papildināšanas kritēriji

    Eksponāta atbilstība muzeja misijai, darbības profilam, mērķiem un uzdevumiem;
    Priekšmeti ar muzejisku vērtību – oriģināls, kopija vai atdarinājums, kas atbilst zinātniskās pētniecības darba tēmai un kolekcijai;
    Izmērs atbilstoši krājuma saglabātības apstākļu nodrošināšanai un krājuma telpu fiziskai ietilpībai;
    9.g.t. pirms m.ē. līdz 20.gs beigas m.ē.
    Varakļānu pilsētas un novada teritorija līdz 1940.gadam.

Krājuma papildināšanas metodes

    muzejs gaidīs un pieņems dāvinājumus;
    vāks zinātniskus pētījumus;
    rīkos ekspedīcijas;
    veiks iepirkumus;
    piesaistīs vietējos iedzīvotājus un skolu izglītojošo jaunatni
(ar sludinājuma sniegšanu presē par jaunu priekšmetu ievākšanu).

Krājuma izmantošanas nosacījumi

VarNM nodrošina krājuma pieejamību sabiedrībai un tā izmantošanu zinātniski pētnieciskā, kultūras, izglītības un estētiskās audzināšanas jomā.
Ar muzeja krājuma priekšmetiem apmeklētāji un pētnieki var iepazīties izstādēs, ekspozīcijās un tematiskos pasākumos.

Specifiskie nosacījumi:

    eksponēšanai
–    eksponēt rakstisko un fotomateriālu kolekciju kopijas;
–    tekstiliju izstrādājumus eksponēt slēgtās vitrīnās;
–    oriģinālus (priekšmetus) eksponēt slēgtās vitrīnās;
–    nodrošināt eksponātu aizsardzību pret kaitīgo saules staru un atmosfēras iedarbības ietekmi;
–    eksponēt saskaņā ar MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu.
    Izglītojošam darbam
–    izmantot eksponātu kopijas, vai speciāli izgatavot atdarinājumus;
–    oriģinālus drīkst izmantot tikai krājuma glabātāja klātbūtnē.
    Pētniecībai
–    Tiek izsniegtas eksponātu kopijas vai oriģināli krājuma glabātāja klātbūtnē;
–    oriģinālus nav atļauts iznest no muzeja;
–    kopijas, grāmatas u.c. pētniecības materiālus iznes no muzeja tikai uz pētnieka iesnieguma pamata, kur norādīts pētīšanas mērķis, un, kuru reģistrē speciālā muzeja krājuma izmantošanas grāmatā.
    Deponēšanai
VarNM deponē
–    No mākslas kolekcijas – Mt;
–    No rakstisko materiālu kolekcijas – Rap, Rg;
–    No fotomateriālu kolekcijas – Ft, Fk;
–    Videokasetes – Av;
–    Priekšmetu kolekciju – P
VarNM nedeponē – arheoloģijas, dokumentu, keramikas, numismātikas, tekstiliju kolekcijas, kā arī no mākslas kolekcijas – Mg, Ms, Ml, no priekšmetu kolekcijas – Ps, no rakstisko materiālu kolekcijas – Rat, Ruv, Ra, Rp, Rs, Rip, Rr, Raž, Rd.

Konservācija un restaurācija

Muzeja krājuma priekšmetu restaurāciju veic sertificēts restaurators saskaņā ar krājuma komisijas lēmumu par priekšmeta nepieciešamību to restaurēt. Kritērijus restaurācijai nosaka pieaicināts eksperts-restaurators.
Muzejam nav sava restauratora, tāpēc tas jāpieaicina no malas. Restaurācijai līdzekļi tiek plānoti muzeja budžetā vai piesaistīts līdzfinansējums.

3. Paredzamie krājuma darba rezultāti

A – sasniedzamie rezultāti pie pašreizējā finansējuma

Pie pašreizējā finansējuma turpmākajiem 5 gadiem tiek paredzēts:
    Nodrošināt krājuma telpu atjaunošanu ar kosmētisko remontu;
    Turpināt krājuma ievadīšanu digitālā vidē;
    Veikt izpēti par novada ievērojamākajām dzimtām;
    Izveidot zinātnisko arhīvu;
    Papildināt kolekcijas ar nozīmīgiem eksponātiem;
    Nodrošināt krājuma pieejamību sabiedrībai;
    Garantēt eksponātu drošību un saglabātību;

B- sasniedzamie rezultāti izmantojot papildus nepieciešamo finansējumu

    Aprīkot krātuves ar ugunsdrošības sistēmu;
    Veikt eksponātu restaurāciju;
    Veikt kapitālremontu krājuma telpai Nr.3
    Krājuma telpu aprīkojuma uzlabošana;
    Nodrošināt krājuma pieejamību sabiedrībai.

4. Krājuma darba darbības spēju uzlabošanas pasākumi
turpmākajiem 5 gadiem

Krājuma veidošana un papildināšana

N. p.
k.
Aktivitāte
Gads
1.    Krājuma papildināšana ar materiāliem par grāfa M.Borha  dzīvi un  zinātnisko darbību    2009.- 2014.
2.    Krājuma papildināšana ar Varakļānu pilsētas un novada vēsturiskām un kultūrvēsturiskām fotogrāfijām un dokumentiem
2009.-2014.
3.    Krājuma papildināšana ar kultūrvēsturiskām liecībām par novada ievērojamākajām dzimtām un personībām.    2009.-2014.
4.     Dāvinājumu un mantojumu pieņemšana, ekspedīciju rīkošana.    2009.-2014.
5.    Pamatkrājuma un palīgkrājuma izvērtēšana    2009. – 2012.

Krājuma uzskaite

N.p.
k.
Aktivitātes
Gads
1.    Eksponātu pieņemšana un uzskaite krājumā    2009.-2014.
2.    Muzeja priekšmetu aktēšana un signēšana    pastāvīgi
3.    Kartotēku pilnveidošana    pastāvīgi
4.     Darba turpināšana pie NMKK veidošanas    pastāvīgi

Krājuma saglabāšana un drošība

N. p.
k.
Aktivitātes
Gads
1.    Muzeja krājuma esības pārbaude    Katru gadu
2.    Krājuma telpu iekārtošana atbilstoši Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu
2009.-2011.
3.    Nodrošināt krājumu ar ugunsdrošības sistēmu.    2010.
4.    Eksponātu restaurācija     2009.-2014.
5.    Eksponātu aizsardzība no tiešo saules staru un atmosfēras iedarbības
pastāvīgi
6.    Slēgtu vitrīnu iegāde ekspozīciju vajadzībām    2011.-2012.
7.    Ekspozīcijās rakstisko un foto kolekciju oriģinālu aizvietošana ar kopijām
2009.-2010.
8.    Nodrošināt eksponātu glabāšanu bezskābes aploksnēs, mapēs un kastēs
2009. – 2014.

Krājuma izmantošana un pieejamība sabiedrībai

N. p.
k.
Aktivitātes
Gads
1.     Muzeja krājuma pievienošana Latvijas NMKK    2009.- 2014.
2.    Jaunas pastāvīgās ekspozīcijas izveidošana par Varakļānu un Varakļānu novada kultūrvēsturi un ievērojamākajām personībām tajā.
2009. – 2014.
3.    Izstāžu cikls par ievērojamāko novada dzimtu un personību devumu novada kultūrvēsturē.    2009. – 2014.
4.    Muzejpedagoģisko programmu izstrāde un piedāvājums    2010.- 2014.

Varakļānu Novada muzeja vadītāja    T.Korsaka.