2019. gada 22. maijs
Šodien vārdadienu svin Emīlija

Varakļānu novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāns 2019.-2023.gadam

10.05.2019

Varakļānu novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāns

Varakļānu novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klases ziemas un vasaras sezonā

23.08.2018

Lēmums

novada ielu saraksts

Varakļānu novada jaunatnes politikas attīstības programma 2015. – 2019. gadam

08.02.2018

Varakļānu novada jaunatnes politikas attīstības programma 2015. – 2019. gadam

Varakļānu muižas pils attīstības stratēģija 2016.- 2023.gadam.

25.08.2016

Varakļānu muižas pils attīstības stratēģija 2016.- 2023.gadam.

Varakļānu novada attīstības programma 2014 – 2020

10.02.2014

I Daļa

Pašreizējās situācijas analīze

II Daļa

Rīcības un investīciju plāns

Precizēts Rīcības un investīciju plāns

Precizēts Rīcības un investīciju plāns – 19.12.2016

Varakļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

10.02.2014

I Daļa

Stratēģiskā daļa

II Daļa

Telpiskās attīstības perspektīva

01

Ainavu telpas

02

Pašreizējā infrastruktūra

03

Kultūrvēsturiskās telpas

04

Pašreizējie resursi

05

Pašreizējie attīstības centri

06

Tūrisma attīstības telpas

07

Telpiskās attīstības perspektīva

08

Kopīgo interešu telpas

09

Mobilitātes perspektīva

10

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls

11

Perspektīvie attīstības centri

III Daļa

Pārskats

Varakļānu novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam

10.02.2014

I Daļa

Paskaidrojuma raksts

II Daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

II Daļa

Grafiskā daļa

01

Varakļānu novada teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:10 000)

02

Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:5 000)

021

Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema ielu sarkanās līnijas (M 1:5 000)

022

Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema inženierkomunikācijas (M 1:5 000)

03

Murmastienes un Stirnienes ciema teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:5 000)

031

Murmastienes un Stirnienes ciema ielu sarkanās līnijas

(M 1:5 000)

032

Murmastienes un Stirnienes ciema inženierkomunikācijas (M 1:5 000)

04

Valsts, pašvaldības un AS „Latvijas valsts meži” ceļi Varakļānu novadā (M 1:30 000)

05

Varakļānu novada valsts nozīmes ūdensnotekas un meliorācija (M 1: 30 000)

06

Varakļānu novada īpaši aizsargājamo teritoriju karte

(M 1:30 000)

07

Varakļānu novada derīgo izrakteņu ieguves vietas un atradnes

(M 1:30 000)

08

Varakļānu novada valsts un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti (M 1:30 000)

09

Varakļānu novada vietējas nozīmes lauksaimniecībā izmantojamas zemes (M 1:30 000)

10

Varakļānu novada elektroapgādes shēma

III Daļa

Vides pārskats


_