2019. gada 21. februāris
Šodien vārdadienas svin Eleonora, Ariadne

Iepirkums

20.02.2019

Varakļānu novada pašvaldība izsludina  iepirkumu

Kurināmā (malkas) iegāde  id.nr. VNP 2019/1

Piedāvājumus iesniegt līdz 07.03.2019. plkst.14:00   Rīgas  ielā 13, Varakļānos, tel .27790012

Nolikums un cita informācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Turpmāk informācija par Varakļānu novada pašvaldības iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kurus tā veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019. gada 1. janvāra, tiek publicēta EIS (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/).

2019.gada 31.janvāra domes sēdes protokols

12.02.2019

gerbonis   Domes sēde 31.01.2019.

Paziņojums par izsoli

05.02.2019

Varakļānu novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē  ( ar nomaksu  līdz pieciem gadiem) ar augšupejošo soli   nekustamo īpašumu  Latgales prospekts 12, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads , kadastra Nr. 7094 004 0254, kas sastāv no dzīvojamās mājas, palīgēkas  un zemes gabala.  Izsoles sākumcena – EUR 9100.00 , solis –   EUR 100,00.

Izsoles reģistrācijas nauda  – EUR 5.00  un drošības nauda – EUR 910.00  jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības  (reģ. Nr. 90000054750) kontā vai pašvaldības kasē.     Izsolei reģistrēties  var katru darba dienu  no plkst. 8.00 – 12.00 un no 13.00- 16.00 pēdējā reģistrācijas diena 2019.gada 25.martā līdz plkst. 1200Izsole  notiks  2019.gada  25.martā  plkst. 1400  Varakļānu novada pašvaldības  ēkā , 102.kab., Rīgas iela 13, Varakļānos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada mājaslapā  www.varaklani.lv  sadaļā „Aktualitātes’.  Saņemt informāciju  vai   apskatīt  objektu dabā  (iepriekš piezvanot  pa tālruni, 64860840, 29427589).

Izsoles noteikumi ar pielikumiem

IEPIRKUMS – Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos

01.02.2019

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, reģ.nr. 47103000676, juridiskā adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, izsludina atklāta konkursa iepirkumu procedūru “Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”, ID Nr.VDzKU 2018/1,

par tiesībām veikt centralizētās siltumapgādes 0.5 MW šķeldas automātiskās apkures katla ar kustīgo skrēperu sistēmas grīdas iegādi un uzstādīšanu. Ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Projekta realizāciju līdzfinansējuma piesaisati atbilstoši darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem, un vienojas par kārtību Projekta īstenošanai, finansējuma piešķiršanai un uzraudzībai.  Iepirkuma nolikums un tehniskā dokumentācija pieejama mājas lapā www.varaklani.lv. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties klātienē Rīgas ielā 13, Varakļānos katru darba dienu no plkst.9.00-16.00 iepriekš saskaņojot ierašanās laiku pa telefonu 29487102.

Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2019. gada 30. janvārim, plkst.14.00.

Tālrunis informācijai 29487102 vai 64860712

 

Gala ziņojums 01.02.19

LOGOprojektiem

2018.gada 27.decembra domes sēdes protokols

08.01.2019

Varaklanu_logo

Domes sēde 27.12.18

Varakļānu novada pašvaldība iznomā sekojošus zemes gabalus

18.12.2018

Nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomas maksa par zemi sastāda 1.5% no zemes kadastrālās vērtības pieskaitot PVN 21%. 

Nekustamā īpašuma nodoklis  par zemi 1.5% no kadastrālās vērtības.

Minimālā nomas maksa  saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.punktu ir 28.00 EUR.

Zemes gabala nomai var pieteikties Varakļānu novada pašvaldībā Nekustamā īpašuma nodaļā (Rīgas iela 13, Varakļāni), Varakļānu pagasta pārvaldē trešdienās no plkst.9.00 līdz 16.00 , Stirnienes Muiža 3-1, Varakļānu pag.  un Murmastienes pagasta pārvaldē Jaunatnes iela 14, Murmastienē.

Pieteikumus iesniegt līdz 2018.gada  27. decembrim, plkst. 15.00 

tālr. 64866416 , 64825323

Ja uz zemes gabala nomu piesakās vairākas personas, tiek rīkota zemes nomas tiesību izsole.

 

2018.gada 29.novembra domes sēdes protokols

05.12.2018

Varaklanu_logo

Domes sēde 29.11.2018

Saistošie noteikumi Nr.5

27.11.2018

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Varakļānu novadā.

2018.gada 25.oktobra domes sēdes protokols

27.11.2018

Varaklanu_logo

Domes sēde 25.10.2018

2018.gada 16.oktobra ārkārtas domes sēdes protokols

27.11.2018

Varaklanu_logo

Domes sēde 16.10.2018.


_