2019. gada 22. maijs
Šodien vārdadienu svin Emīlija

Varakļānu aptaujas rezultāti

12.07.2012

Noslēgusies iedzīvotāju aptauja Varakļānu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros.

Varakļānu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam un Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes ietvaros tika veikta iedzīvotāju aptauja. Aptaujas mērķis bija noskaidrot novadā dzīvojošo redzējumu par novada nākotni, attīstības iespējām, esošajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem, kā arī apzināt viedokli par novadā pieejamo pakalpojumu un infrastruktūras kvalitāti.Turpināt lasīt »

Noslēdzies projekts „Varakļānu pilsētas transporta un gājēju drošības uzlabošanas projekta II kārta”

20.06.2012

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Varakļānu pilsētas transporta un gājēju drošības uzlabošanas projekta II kārta” līguma Nr. 10-05-L32100-000023. Projekta mērķis uzlabot satiksmes drošību izbūvējot gājēju-riteņbraucēju celiņu un ielas apgaismojumu Pils ielā Varakļānos ir sasniegts. Īstenojot projektu tika uzlabota ne tikai satiksmes drošība , bet arī pilsētas vizuālais tēls. Projekta rezultātā tika izbūvēts gājēju –riteņbraucēju celiņš 2035 m2 , un rekonstruēts ielas apgaismojums uzstādot 15 jaunas laternas un rekonstruējot 11 jau esošās.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 74 282,67 Ls (bez PVN), tai skaitā ELFLA finansējums 42 159,76 Ls un pašvaldības finansējums 32 122,91 Ls.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Varakļānos norisinās projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešana

07.05.2012


Varakļānu pilsētā turpinās darbi projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešanā. Šobrīd tiek izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Zemgales, Brīvības ielās un kanalizācijas tīkli Vidzemes, Zaļajā, Kalēju, Parka un Saules ielās. Tuvākajā laikā tiks uzsākti darbi Parka, Ludzas, Jaunatnes, Mehanizatoru un Skolas ielās. Būvdarbus veic SIA „Velve”, būvuzraudzību SIA „Geo Consultants”. Kopumā šovasar tiks izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli aptuveni 5,7 km garumā un ūdensvadi 2,5 km garumā

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” ieviešana

03.05.2012

Varakļānu novada pašvaldība realizē projektu „Izglītības iestāžu informatizācija” id.nr. 2010/0027/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/608. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties materiāltehniskos līdzekļus un aprīkojumu Murmastienes un Stirnienes pamatskolām- stacionāros un portatīvos datorus; multimediju tehniku un attīstīt lokālos datortīklus skolās.
Projektu plānots īstenot 2012.gadā.

Projekts „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”

26.04.2012

Eiropas Sociālā fonda projektā Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldībās tiks realizēts projekts „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”.Turpināt lasīt »

Projekts „Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

27.03.2012


Cesvaines novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” pasākuma 1.5.2. „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” aktivitātes 1.5.2.2. „Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana” apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. „ Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projektu „Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/005/45.Turpināt lasīt »

Paziņojums par Varakļānu novada attīstības programmas 2013.- 2019.gadam izstrādi

09.01.2012

Varakļānu novada pašvaldība ar domes 2011.gada 28.februāra lēmumu Nr.2.3 uzsāka attīstības plānošanas dokumenta Varakļānu novada attīstības programma 2013.-2019.gadam izstrādi.Turpināt lasīt »

Paziņojums par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam uzsākšanu

09.01.2012

Saskaņā ar Varakļānu novada domes 2011.gada 28.februāra lēmumu Nr. 2.2. “Par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam sagatavošana.Turpināt lasīt »

Apstiprināts projekts atbalstam par pašvaldību kapacitātes celšanu

06.01.2012

2011.gada jūlijā saņemts apstiprinājums ESF līdzfinansētajai apakšaktivitātei Nr. 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta iesniegumam „Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Projekta kopējās izmaksas 8521,34Ls apmērā tiek piešķirtas no Eiropas Sociālā fonda 100% apmērā.
Projekts paredz pašvaldību sadarbības attīstību un kopēju kapacitātes palielināšanu, vienoti apmācot 25 darbiniekus no trijām pašvaldībām dažādās ar projektu vadību saistītās jomās, piemēram, projektu vadība, projektu finanšu plānošana un vadība, risku vadība, stratēģiskā plānošana, iepirkumu procedūru organizēšana, projekta valoda un citas. Pirmajā plānošanas periodā ir sastādīts apmācību laika grafiks un izvēlētas semināru tēmas. Mācību cikls sāksies 2012. gada 27. janvārī un norisināsies Cesvaines pašvaldības administratīvajās telpās.

Noslēgusies projekta “Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” ieviešana

06.01.2012

Varakļānu novada pašvaldība ir  īstenojusi  ERAF projektu „Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/109/051.

Projekta rezultātā ir izbūvēts gājēju celiņu Latgales prospektā un ielu apgaismojums Latgales prospektā un Ausmas ielā.  Projekta kopējās izmaksas sastāda 95 023,79 Ls,  no kurām ERAF finansējums 79 819,98 Ls, valsts budžeta dotācija pašvaldībām  3 563,39 Ls  un pašvaldības finansējums  11 640,42 Ls.

Ieguldījums Tavā nākotnē!


_