2019. gada 25. marts
Šodien vārdadienas svin Māra, Marita, Mārīte

Projekts „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”

26.04.2012

Eiropas Sociālā fonda projektā Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldībās tiks realizēts projekts „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”.Turpināt lasīt »

Projekts „Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

27.03.2012


Cesvaines novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” pasākuma 1.5.2. „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” aktivitātes 1.5.2.2. „Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana” apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. „ Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projektu „Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/005/45.Turpināt lasīt »

Paziņojums par Varakļānu novada attīstības programmas 2013.- 2019.gadam izstrādi

09.01.2012

Varakļānu novada pašvaldība ar domes 2011.gada 28.februāra lēmumu Nr.2.3 uzsāka attīstības plānošanas dokumenta Varakļānu novada attīstības programma 2013.-2019.gadam izstrādi.Turpināt lasīt »

Paziņojums par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam uzsākšanu

09.01.2012

Saskaņā ar Varakļānu novada domes 2011.gada 28.februāra lēmumu Nr. 2.2. “Par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam sagatavošana.Turpināt lasīt »

Apstiprināts projekts atbalstam par pašvaldību kapacitātes celšanu

06.01.2012

2011.gada jūlijā saņemts apstiprinājums ESF līdzfinansētajai apakšaktivitātei Nr. 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta iesniegumam „Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Projekta kopējās izmaksas 8521,34Ls apmērā tiek piešķirtas no Eiropas Sociālā fonda 100% apmērā.
Projekts paredz pašvaldību sadarbības attīstību un kopēju kapacitātes palielināšanu, vienoti apmācot 25 darbiniekus no trijām pašvaldībām dažādās ar projektu vadību saistītās jomās, piemēram, projektu vadība, projektu finanšu plānošana un vadība, risku vadība, stratēģiskā plānošana, iepirkumu procedūru organizēšana, projekta valoda un citas. Pirmajā plānošanas periodā ir sastādīts apmācību laika grafiks un izvēlētas semināru tēmas. Mācību cikls sāksies 2012. gada 27. janvārī un norisināsies Cesvaines pašvaldības administratīvajās telpās.

Noslēgusies projekta “Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” ieviešana

06.01.2012

Varakļānu novada pašvaldība ir  īstenojusi  ERAF projektu „Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/109/051.

Projekta rezultātā ir izbūvēts gājēju celiņu Latgales prospektā un ielu apgaismojums Latgales prospektā un Ausmas ielā.  Projekta kopējās izmaksas sastāda 95 023,79 Ls,  no kurām ERAF finansējums 79 819,98 Ls, valsts budžeta dotācija pašvaldībām  3 563,39 Ls  un pašvaldības finansējums  11 640,42 Ls.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta “Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana” ieviešana

19.12.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno projektu „Varakļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana ” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/075.

Projekta mērķis ir paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti un uzlabojot autonomo funkciju realizācijas kvalitāti piesaistot kvalificētus speciālistus- vecāko datortīklu administratoru un sociālo darbinieku. Veco ļaužu pansionātā „Varavīksne” ar pansionātā dzīvojošajiem strādā sociālais darbinieks – Daiga Smeltere. Varakļānu novada pašvaldībā par vecāko datortīklu administratoru pieņemts darbā Armīns Palms, kurš veic datortehnikas apkopi visās pašvaldības iestādēs.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Varakļānos norisinās projekta „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešana

17.11.2011

Varakļānu pilsētā turpinās darbi projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības I kārta” ieviešanā. Noslēgts būvniecības līgums ar SIA „Velve” par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi un būvuzraudzības līgums ar SIA „Geo Consultants”. Pašlaik notiek tehniskā projekta izstrāde, līdz nākamā gada rudenim plānots izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus aptuveni 5,7 km garumā un ūdensvadu 2,5 km garumā.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Murmastienes pagastā noslēdzies projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” ieviešana

07.11.2011

Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas rajona Murmastienes pagasta Murmastienē” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/010/043.

Projekta ietvaros būvdarbus veica  SIA „Halle B” , līguma summa 76 044,65 Ls (bez PVN). No maija līdz augustam notika  būvniecības darbi. Projekta rezultātā tika sakārtota Murmastienes pagasta ūdenssaimniecība – izbūvēta jauna aka, ŪAS ēkas un ūdens sagatavošanas iekārtas un pievadi, veikta kanalizācijas tīklu reonstrukcija un jaunu kanalizācijas tīklu un spiedvadu izbūve, KSS izbūve, kanalizācijas aku demontāža un mobīlā dīzeļģeneratora iegāde.  Projekta rezultātā ir uzlabota ūdensapgādes kvalitāte, notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas kvalitāte, ir paplašināta ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta “Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” ieviešana

09.08.2011

Varakļānu novada pašvaldība īsteno ERAF projektu „Satiksmes drošības uzlabošana Varakļānu pagastā” Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/109/051.

Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Varakļānu pagastā, izbūvējot gājēju celiņu Latgales prospektā un ielu apgaismojumu Latgales prospektā un Ausmas ielā. Projekta ietvaros tika izsludināts iepirkums un tā rezultātā 01.08.2011. tika noslēgts līgums ar SIA „Aļņi AS” par būvdarbu veikšanu.

 

Projekts „Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” Varakļānu novadā

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ”

 Varakļānu novada pašvaldība ir ieviesusi projektu „Sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/021.

Projekta rezultātā  ir veikta sociālās dzīvojamās mājas Rīgas ielā 36, Varakļānos fasādes siltināšana, jumta pārseguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija u.c. būvdarbi. Būvdarbus objektā veica SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5”, būvuzraudzību SIA „Vires”.

 Projekts „Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā

siltumnoturības uzlabošanas pasākumi ”

 Varakļānu novada pašvaldība ir ieviesusi projektu „Sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/026 īstenošanu.

Projekta rezultātā ir veikta sociālās dzīvojamā māja Pils ielā 17, Varakļānos fasādes siltināšana, jumta pārseguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija u.c. būvdarbi. Būvdarbus objektā veica SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5”, būvuzraudzību SIA „Vires”.

Ieguldījums Tavā nākotnē!


_