2019. gada 18. jūnijs
Šodien vārdadienas svin Madis, Alberts

Varakļānu novada teritorijas plānojums 2014.-2025.gadam

07.11.2013

Pilnveidotās redakcijas saturs

I Daļa Paskaidrojuma raksts

II Daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

01 Varakļānu novada teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:10 000)

02 Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:5 000)

021 Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema ielu sarkanās līnijas (M 1:5 000)

022 Varakļānu pilsētas un Kokaru ciema inženierkomunikācijas (M 1:5 000)

03 Murmastienes un Stirnienes ciema teritorijas funkcionālais zonējums ar apgrūtinātām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas (M 1:5 000)

031 Murmastienes un Stirnienes ciema ielu sarkanās līnijas (M 1:5 000)

032 Murmastienes un Stirnienes ciema inženierkomunikācijas (M 1:5 000)

04 Valsts, pašvaldības un AS „Latvijas valsts meži” ceļi Varakļānu novadā (M 1:30 000)

05 Varakļānu novada valsts nozīmes ūdensnotekas un meliorācija (M 1: 30 000)

06 Varakļānu novada īpaši aizsargājamo teritoriju karte (M 1:30 000)

07 Varakļānu novada derīgo izrakteņu ieguves vietas un atradnes (M 1:30 000)

08 Varakļānu novada valsts un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti (M 1:30 000)

09 Varakļānu novada vietējas nozīmes lauksaimniecībā izmantojamas zemes (M 1:30 000)

10 Varakļānu novada elektroapgādes shēma

2012.gada 27.decembra domes sēdes protokols

16.01.2013

Domes sēde 27.12.2012

Varakļōnīts. Decembris, Nr. 11 (224), 2012

07.01.2013

Šajā numurā lasiet:

» Latgaliskie Varakļāni administratīvi iekļauti Vidzemē
» Foto konkursa „Gads Varakļānu novadā iedzīvotāju acīm” nolikums
» Mūziķu aizbildnes Jubilejas koncerts Stirnienē
» Triju Ķēniņu dienā Viļānos un Stirnienē skanēs viduslaiku mūzika un senie instrumenti
» Varakļānu novada lepnums
» Muzeja jaunieguvumi
» Andrejdienas pasākums muzejā
» Antoņina un Vladislavs Bernāni
» Pārdomas pēc šova…
» Organizācija „Dzīvo Veselīgi!”
» Sacenšas stāstnieki
 

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Varakļānu novadā

09.08.2011

Saistošie noteikumi 2 2011

Iepirkums

22.10.2010

Varakļānu novada pašvaldība izsludina iepirkumu

Varakļānu kultūras nama zāles un skatuves apgaismojums un mehānika id.nr. 2010/23

Piedāvājumus iesniegt līdz 02.11.2010. plkst.11:00 Varakļānu novada pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos

Nolikus.KN.gaismasKN.LOK.TAME.gaismas

 

2010.gada 27.maija domes sēdes protokols

05.08.2010

Domes_sede_27.05.2010

2010.gada 25.februāra domes sēdes protokols

19.05.2010

Domes_sede_25.02.2010

Paziņojums par publisko apspriešanu

15.01.2010

 

 Varakļānu novada dome ar 26.11.2009. novada domes sēdes lēmumu Nr.11.2 ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai jautājumā par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu visā Varakļānu novada administratīvajā teritorijā.

Savu viedokli, priekšlikumus vai iebildumus var iesniegt līdz 2010.gada 10.martam:

-     Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļā – Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā;

-     Murmastienes pagasta pārvaldē – Jaunatnes ielā 14, Murmastienē, Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā;

-     Varakļānu pagasta pārvaldē – Satiksmes ielā 12, Stirnienē, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā.

Iebildumu neiesniegšana norādītajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

 

2009.gada 14.decembra ārkārtas domes sēdes protokols

15.01.2010

Domes_sede_14.12.2009

Pašvaldības autoceļi, ielu ikdienas uzturēšana

16.03.2009

Murmastienes pagasta padome izsludina iepirkumu

Identifikācijas Nr.: Murmastienes pagasta padome 2009/03
Iepirkuma nosaukums: Pašvaldības autoceļu, ielu ikdienas uzturēšana (greiderēšana, ceļmalu appļaušana, pakalpojumi kravas automašīnai)
Publicēšanas datums: 16.03.2009.
Papildus informācija : Darba uzdevumu var saņemt Murmastienes pagasta padomē, kontaktpersona Jānis Mozga, tālr. 64825323
Pasūtītāja nosaukums: Murmastienes pagasta padome
Pasūtītāja reģistrācijas Nr.90000054765
Pasūtītāja adrese: Jaunatnes ielā 14, p/nMurmastiene, Madonas rajons
Tālr.64825323, fakss 64825333
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz rakstiskā veidā. Cenu piedāvājumam jābūt izteiktam LVL ar PVN (ja pretendents ir PVN maksātājs)
Līgums tiks slēgts ar to pretendentu, kurš piedāvās viszemāko cenu.
Paredzamā līgumcena: 7000 LVL ( bez PVN)
Pieteikumi jāiesniedz līdz 24.03.2009. plkst.10.00.


_