2015. gada 3. jūlijs
Šodien vārdadienas svin Verita, Everita, Benita, Sulamīte

AICINĀM PIEDALĪTIES KONKURSĀ “VARAKĻĀNU NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA 2015”

03.07.2015

Konkursu rīko Varakļānu novada pašvaldība. Tā galvenais mērķis ir noskaidrot, popularizēt un apbalvot skaistākos daiļdārzus, lauku sētas, pašvaldības iestādes, ražošanas uzņēmumus,  apkalpojošās sfēras uzņēmumus,daudzdzīvokļu un individuālās mājas,  kā arī veicināt dzīves vietas sakopšanu.

NOLIKUMS

Brīvdabas pasākumos un izbraukuma tirdzniecībā jālieto kases aparāti

03.07.2015

VIDVasaras periodā tiek organizēti brīvdabas pasākumi un aktuālāka kļūst arī ielu tirdzniecība, tādējādi Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kases aparātu lietošanu, saņemtā samaksa par ieeju šajos pasākumos, kā arī saņemtā samaksa par precēm ielu tirdzniecībā ir reģistrējama, izmantojot kases aparātus.

Vasaras laikā visā Latvijā notiek dažādi brīvdabas pasākumi – pilsētu svētki, koncerti, festivāli, gadatirgi, sporta aktivitātes u.c., kuru laikā notiek izbraukuma tirdzniecība un tiek pārdotas biļetes. VID vērš uzņēmēju un iedzīvotāju uzmanību, ka arī minētajos pasākumos saņemtā samaksa par pakalpojumiem jāreģistrē kases aparātā, pretī izsniedzot čeku.

Turpināt lasīt »

Par Veselības inspekcijas piedāvātajām e – iespējām iedzīvotājiem

03.07.2015

e-valsts

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) atgādina par iedzīvotāju ērtībai izstrādātājiem e-pakalpojumiem*, kuri ir pieejami portālā www.latvija.lv un Inspekcijas tīmekļvietnē www.vi.gov.lv.

E-pakalpojumi ir izstrādāti ar mērķi atvieglot klientu sadarbību ar Veselības inspekciju, piedāvājot ikvienam papildu iespēju saziņai ar Inspekciju. E-pakalpojumiem ir vairākas būtiskas priekšrocības. Portālā www.latvija.lv iesniegtie iesniegumi vai pieteikumi ir juridiski līdzvērtīgi papīra formātā vai ar e-parakstu iesniegtajiem dokumentiem. Iesnieguma aizpildīšana portālā www.latvija.lv ir ļoti vienkārša – iedzīvotājam ir tikai jāievada visa nepieciešamā informācija stingri definētajos laukos. Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un nosūtīt Veselības inspekcijai iedzīvotājam ērtā laikā.

Turpināt lasīt »

Par Veselības inspekcijas piedāvātajām e – iespējām juridiskām personām

03.07.2015

e-valstsVeselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) atgādina par juridisku personu ērtībai izstrādātajiem e-pakalpojumiem*, kas sniedz iespēju jebkuram elektroniskā veidā iesniegt iesniegumu, paziņojumu vai pieteikumu, kā arī iegūt visu nepieciešamo informāciju par normatīvo aktu prasībām, kas ir saistošas Inspekcijas uzraudzības objektu pārstāvjiem.

            Patlaban portālā www.latvija.lv juridiskām personām ir pieejami šādi Inspekcijas e-pakalpojumi:

 • Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi – nodrošina iespēju uzraudzības objektu pārstāvjiem elektroniski informēt Inspekciju par konstatēto neatbilstību novēršanu, uzdoto veicamo pasākumu izpildi, t.sk. pēc darbības apturēšanas un pēc brīdinājuma par darbības apturēšanu. Pakalpojums nodrošina arī iespēju iesniegt paziņojumu ar lūgumu pagarināt termiņu uzlikto pienākumu izpildei;
 • Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomā – nodrošina iespēju ar farmāciju saistītam juridiskām personām elektroniski sagatavot un iesniegt paziņojumu par nepārtrauktas darbības tālruņa numuru un kontaktpersonām, kas ir atbildīgas par zāļu atsaukšanu; ziņojumu par zāļu atsaukšanu; informāciju par zāļu reklāmas semināru;
 • Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai – atzinumam par iespējamiem elektromagnētiskā lauka līmeņiem; atzinumam par dzeramā ūdens īpašo normu piemērošanu; produktu higiēnas novērtējumam; objektu, procesu un pakalpojumu (būvprojektu/teritorijas plānojums, aizsargjoslu saskaņošana; atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai u.c.) higiēnas novērtējumam, atļaujai par zāļu iegādi u.c.;
 • Iesniegums Veselības inspekcijai – nodrošina iespēju ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām pieprasīt un saņemt ārstniecības personas identifikatoru elektroniskā veidā, kā arī nodrošina iespēju ārstniecības iestādēm iesniegt apliecinājumu par vides pieejamību elektroniskā veidā.

Turpināt lasīt »

Kļūsti par viesģimeni kādam viesskolēnam no citas valsts uz 2015./2016. mācību gadu!

02.07.2015

AFSŠī gada augustā Latvijā ieradīsies 36 viesskolēni, kuriem tiek meklētas viesģimenes un attiecīgi arī skola. Apmaiņas programmas skolēni ieradīsies no ASV, Beļģijas, Indonēzijas, Itālijas, Spānijas, Vācijas, Taizemes, Turcijas un Ungārijas.

Šis ir piedāvājums ģimenēm, kuras interesē citas kultūras un valodas, kā arī klasēm, kur skolēni vēlas paplašināt redzesloku un iegūt starptautiskus kontaktus. Skolēns mācības apgūst latviešu valodā un papildus mācības tam nav nepieciešamas – Latvijā viesskolēns ir kā viens no Latvijas skolēniem. Iepriekšējā pieredze rāda, ka skola, uzņemot ārvalstu skolēnu, iegūst starpkultūru pieredzi, kas veicina tolerances attīstību, un padara interesantāku ikdienu gan skolas darbiniekiem, gan skolēniem, gan vietējai sabiedrībai.

Turpināt lasīt »

Nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana personām ir jāreģistrē VID kā saimnieciskā darbība

02.07.2015

VID

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka gadījumos, kad fiziskā persona iznomā vai izīrē nekustamo īpašumu, tas ir uzskatāms par fiziskās personas saimniecisko darbību, kas ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā. Ja fiziskā persona ienākumu gūst no nekustamā īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas, personai ir iespēja izvēlēties atvieglotu reģistrācijas kārtību, informējot VID par noslēgto īres vai nomas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Turpināt lasīt »

VID aicina ievērot atšķirīgās prasības vietējās un ievestās lauksaimniecības produkcijas tirgošanai

02.07.2015

VIDVasaras periodā Latvijas tirgos gan ārvalstu tirgotāji cenšas realizēt ievērojamu daudzumu augļu un dārzeņu, gan arī Latvijas tirgotāji tirgo no kaimiņvalstīm ievestu preci, taču maldīgi uzdod to par pašu izaudzētu. Tas rada nevienlīdzīgu konkurenci pašmāju zemniekiem un lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem, kuri realizē pašu izaudzēto lauksaimniecības produkciju, kā arī  norāda uz to, ka ievesto dārzeņu un augļu tirgotāji veic nereģistrētu saimniecisko darbību, neuzrāda ieņēmumus un nemaksā nodokļus. Tādēļ Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) arī šogad pievērsīs pastiprinātu uzmanību situācijai Latvijas tirgos un nakts tirdzniecības vietās.

Turpināt lasīt »

02.07.2015

aviacijas svetki

Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāle aicina pieteikties pasākumam

02.07.2015

NVA02_1

“Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”

Pasākumā var iesaistīt bezdarbniekus, kas atbilst šādiem kritērijiem

 • persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus (subsīdijas atbalsts uz 12 mēnešiem);
 • persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus (subsīdijas atbalsts uz 24 mēnešiem);
 • persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem (dokumentāri apliecina) (subsīdijas atbalsts uz 24 mēnešiem);
 • persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir vecāka par 55 gadiem (subsīdijas atbalsts uz 24 mēnešiem);
 • persona ir vecāka par 55 gadiem (subsīdijas atbalsts uz 12 mēnešiem);.

Darba devēja ieguvumi

Dotācija bezdarbnieka darba algai 50 % apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas;
Dotācija darba vadītāju atlīdzībai (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;

Papildus informācija pie

Elīnas Krupko
NVA Madonas filiāle
Tālr. 6480791226009780
E-pasts: Elina.Krupko@nva.gov.lv

Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāle aicina pieteikties pasākumam

02.07.2015

NVA02_1

“Praktiskā apmācība pie darba devēja”

Pasākumā var iesaistīt jebkuru bezdarbnieku

Darba devēja ieguvumi

 • vajadzīgā darbinieka praktiskā sagatavošana, organizējot apmācību – ilgums 6 mēneši
 • Ikmēneša darba algas dotācija bezdarbniekam
 • pirmos divus mēnešus 160 euro;
 • nākamos divus mēnešus 120 euro;
 • pēdējos divus mēnešus 90 euro.
 • Vienreizēja dotācija individuālajiem aizsardzības līdzekļiem līdz 50 euro
 • Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti līdz 711 euro
 • Ikmēneša darba algas dotācija darba vadītājam
 • Izdevumi par veselības pārbaužu veikšanu, kas paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm līdz 28,46 euro;
 •  Pēc apmācībām jānodrošina darba tiesiskās attiecības vismaz 6 mēnešus ;
 • Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos

Papildus informācija pie

Mārītes Caunes
NVA Madonas filiāle
Tālr. 6482153629525958;
Marite.Caune@nva.gov.lv

_