2016. gada 9. februāris
Šodien vārdadienas svin Simona, Apolonija

Pašvaldība aicina palīdzēt!

02.02.2016

lugums-palidzet2016.gada 22.janvāra naktī Varakļānos, Lubānas ielā izcēlās traģisks ugunsgrēks, kura laikā ģimene vienā mirklī pazaudēja visu savu iedzīvi.

Mājā sadega pilnīgi viss, ir palikušas tikai sienas. Palīdzēsim Gorsānu ģimenei uzsākt dzīvi no jauna ziedojot ikdienā nepieciešamās lietas, mēbeles, sadzīves tehniku. Varakļānu novada pašvaldība var palīdzēt ar transportu nogādāt mēbeles nelaimē nonākušajai ģimenei.

Tuvāka informācija par iespēju palīdzēt tel. 25372506 Marta

08.02.2016

afisa-15.02.20151

2016.gada 28.janvāra domes sēdes protokols

08.02.2016

Varaklanu_logoDomes sēde 28.01.2016

Sēdes audio ieraksts

Izsole

08.02.2016

Varakļānu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Dārzu iela 1D, Varakļānos, kadastra Nr. 7017 501 0009. Izsoles sākumcena – EUR 695,00. Izsoles solis – EUR 20,00.

Izsolei jāpiesakās līdz 2016.gada 21.martam plkst.17.00, tā notiks 2016.gada 22.martā plkst.14.00 Rīgas ielā 13, Varakļānos, novada domes sēžu zāles telpās.

Izsoles dalībniekiem dalības maksa EUR 5,00 un nodrošinājuma nauda EUR 69,50 jāpārskaita Varakļānu novada pašvaldības (reģ. Nr.90000054750) kontā Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 vai jāsamaksā Varakļānu novada pašvaldības kasē.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada mājas lapā www.varaklani.lv sadaļā „Aktualitātes”. Saņemt informāciju, apskatīt īpašumu dabā (iepriekš piezvanot pa tālr. 64866416, 27790016) un reģistrēties izsolei var katru dienu Varakļānu novada domē Rīgas ielā 13, Varakļānos, tālr. 64860840.

IZSOLES NOTEIKUMI

Paziņojums

08.02.2016

Pamatojoties uz Varakļānu novada domes sēdes 28.01.2016. lēmumiem Nr.1.12 un Nr.1.13. ir apstiprināta Varakļānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kosmonautu iela 18A, Varakļāni (kad. Nr. 7017 001 0696; 256 m2 platībā) nosacītā cena EUR 415,00 un Brīvības iela 1A, Varakļāni (kad. Nr. 7017 001 0693; 1323 m2 platībā) nosacītā cena EUR 1407,00.

Zemes gabali tiks pārdoti garāžu īpašniekiem par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – atbilstoši katras garāžas īpašniekam pienākošajai domājamai daļai. Maksāšanas līdzeklis noteikts – 100% euro valūtā.

Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas tiks sagatavots un nosūtīts paziņojums garāžu īpašniekiem par zemes gabala pārdošanu.

Uzņēmējdarbības atbalstam

03.02.2016

VARAM ir izsludinājusi projektu konkursu SAM 3.3.1. “Atbalsts publisko infrastruktūrai un uzņēmējdarbības veicināšanai”. Varakļānu novada pašvaldība vēlas piedalīties šajā programmā, un tādēļ aicinām, ja kādam ir uzņēmējdarbības idejas saistībā ar šīs programmas specifiku, tad līdz 11.02.2016. griezties Varakļānu novada pašvaldībā 216.kab.pie attīstības nodaļas vadītājas, lai apspriestu idejas un iespējamo tālāko risinājumu. Tuvāka informācija tel. 27790015 Aija.

03.02.2016

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

MKPC Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Apakštēma: Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem.

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: Jaunatnes ielā 14, Murmastienes kultūras centrā, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads

Datums:  11.02.2015.

Gr. nr.1 MA/MKPC-S

Laiks Stundu skaits Saturs Lektors Lektora paraksts
13:30- 14:30 1.0 ES atbalsta pasākumi un saņemšanas iespējas, noteikumu grozījumi pēc pirmās kārtas.Biežāk uzdotie jautājumi rakstot projektus. Mairita Bondare, MKPC Madonas  nodaļas vadītāja
14:30- 15:00 0.5 Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Individuālas konsultācijas. M.Bondare
Kopā st. 1.5

Kontaktinformācija: Mairita Bondare, t..28381176, mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

03.02.2016

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Madonas nodaļas rīkotais informatīvs seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Nosaukums: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: Jaunatnes ielā 14, Murmastienes kultūras centrā, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads

Datums: 11.02.2016.

Gr.nr. 1 Ma-S

Laiks Stundu skaits Saturs Lektors Lektora paraksts
11.00-11.30 0.5 AS ”Attīstības finanšu institūcijas Altum” valsts atbalsta programmas-uzņēmējdarbības attīstībai. Valtis Krauklis – AS ”Attīstības finanšu institūcijas Altum” Gulbenes reģionālā centra vadītājs
11.30-12.30 1 Par grozījumiem nodokļu normatīvajos aktos. Līga Īvāne -VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore
12.30-13.30 1 Aktualitātes lauksaimniekiem, ES un valsts atbalsts 2016. gadā, LAP 2014.-2020.gadam, tā īstenošana. Anita Briška –SIA LLKC Madonas nodaļas Uzņēmējdarbības konsultante
Kopā st. 2.5

Semināra moderators:  Anita Briška  SIA „ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ” Madonas nodaļas Uzņēmējdarbības konsultante

Uzņēmējdarbības konsultante: /Anita Briška /

Nodaļas vadītāja: /Aija Vīgnere/

Varakļōnīts. JANVĀRIS, Nr. 1 (258), 2016

03.02.2016

Varaklani_01_2016Šajā numurā lasiet:

» Mana sirds ir mūžam jauna
» Izmaiņas sociālajā jomā 2016. gadā
» Palielinās atbalstu vistrūcīgākajiem cilvēkiem
» Atskatoties uz jaunības dienām
» Ziemassvētki – brīnumu laiks
» VESELĪBAS TAKA
» Kas jauns Varakļānu bibliotēkā?
» Varakļānu VPVKAC
» Stirnienes pamatskolā

Avīzi varat lasīt nospiežot šo saiti.

Lauku atbalsta dienesta klientu ievērībai!

29.01.2016

Sākot ar 2016. gadu ir paredzēts, ka platībmaksājumu pieteikumus būs iespējams iesniegt vienīgi izmantojot EPS sistēmu! Pieteikšanās papīra formātā vairs nebūs pieejama.

Lai kļūtu par EPS lietotāju, ir jānoslēdz līgums “Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu”. Informāciju par pieteikšanos sistēmai, tās lietošanu, kā arī par pieejamajiem e-pakalpojumiem var iegūt:

  • Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.
  • Izmantojot LAD klientu apkalpošanas centrus  LAD reģionālajās pārvaldēs vai to nodaļās
  • vai pie Varakļānu  novada LAK Janīnas Grudules, iepriekš sazinoties,  mob. 26543747.

_